Miyerkules, Mayo 12, 2021

May 12, 2021

Play

Miyerkules sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 17, 15. 22 – 18, 1
Salmo 148, 1-2. 11-12ab. 12k-14a. 14bkd

Ang kadakilaan ng D’yos
sa lupa’t langit ay lubos.

Juan 16, 12-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Sixth Week of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 17, 15. 22 – 18, 1

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea, taglay ang bilin ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, “Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito: ‘Sa Diyos na hindi nakikilala.’ Ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa, kaya’t hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya’y nangangailangan ng anuman kaya siya pinaglilingkuran ng tao; sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa’y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin; sapagkat

‘Hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao.’
Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata,
‘Tayo nga’y mga anak niya.’

Yamang tayo’y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak, o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao, ngunit ngayo’y iniuutos niya na magsisi sila’t talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito’y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat, nang buhayin niyang muli ang taong iyon!”

Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan ngunit sinabi naman ng iba, “Ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito.” At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos; kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaing nag-ngangalang Damaris, at mga iba pa.

Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 148, 1-2. 11-12ab. 12k-14a. 14bkd

Ang kadakilaan ng D’yos
sa lupa’t langit ay lubos.

o kaya: Aleluya

Purihin ang Diyos, nitong kalangitan,
kayo sa itaas siya’y papurihan.
Ang lahat ng anghel, magpuri’t magdiwang,
kasama ang hukbo roong karamihan!

Ang kadakilaan ng D’yos
sa lupa’t langit ay lubos.

Pupurihin siya ng lahat ng tao,
hari at prinsipe, lahat ng pangulo,
babae’t lalaki, mga kabataan,
matatandang tao’t kaliit-liitan.

Ang kadakilaan ng D’yos
sa lupa’t langit ay lubos.

Sa ngalan ng Poon lahat ay magpuri,
ang kanyang pangala’y pinakamaigi;
sa langit at lupa’y walang kasimbuti.

Ang kadakilaan ng D’yos
sa lupa’t langit ay lubos.

Siya’ng nagpalakas sa sariling bansa,
kaya pinupuri ng piniling madla,
ang bayang Israel, mahal niyang lubha!

Ang kadakilaan ng D’yos
sa lupa’t langit ay lubos.

ALELUYA
Juan 14, 16

Aleluya! Aleluya!
Hihilingin ko sa Ama
Espiritu’y isugo n’ya
upang sumainyo’t t’wina.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 16, 12-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili; sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa aking magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin; kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste April 1, 2021 at 7:29 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez May 6, 2021 at 1:24 pm

PAGNINILAY: Tayo ay papalapit na sa Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng ating Panginoon sa Langit. At matapos ito, ang Linggong pagkatapos nitong pagdiriwang, ay ang Dakilang Kapistahan ng Linggo ng Pentekostes. Kaya pinaghahandaan tayo ng ating liturhiya para sa nalalapit na pagtatapos ng Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Si Hesus na namatay sa Krus, ngunit muling nabuhay, ay nakatakdang tapusin ang kanyang misyon sa lupa. At alam niya ay babalik na siya sa Amang nagsugo sa kanya. Kaya makikita natin sa mga Ebanghelyo ang kanyang mga huling habilin bago siya lumisan sa mundong ito pauwi sa kalangitang kanyang tahanan. At ito’y nararapat upang tayo rin ay makasigurado na kapiling niya tayo, at mayroon siyang nakahandang isang magandang paninirahan upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan.

Kaya patuloy ang paalala ni Hesus sa Ebanghelyo tungkol sa biyaya ng Espiritu Santo. Ang lahat ng kanyang sinasabi ay hindi niya maipahayag, kaya ipinangako niya sa kanyang mga alagad na ipapadala niya ang Espiritu Santong magsisilbing Patnubay upang mas maunawaan ang kanyang mga salita. At ang Espiritu rin sa ating buhay-pananampalataya ay may pitong kaloob upang tayo ay mabigyan ng kakahayang tahakin ang landas ng buhay ng may pananampalataya at katapatan sa Diyos.

Kaya si San Pablo sa Unang Pagbasa ay masasabi natin isang matapang na saksi na puno ng Espiritu Santo upang ipahayag ang Mabuting Balita ni Kristo sa mga Hudyo at Hentil. At narinig natin ang kanyang pangangaral sa bayan ng Atenas, kung saan itinuwid niya ang pamumuhay ng mga Kristiyanong komunidad roon na sumasamba sa “diyos na hindi nakikilala” patungo sa tunay na Diyos nating Ama. Ito ang papel ng Espiritu Santo sa ating buhay bilang Patnubay, upang mas kilalanin pa natin ang Diyos. At siya’y nagpapatotoo sa ating tungkol sa katotohanang mahal tayo ng Panginoon.

Kaya ang hamon sa atin ay mamuhay sa katotohanan at kabutihan, na alam natin ang Espiritu ang patuloy na gagabay sa atin upang maramdaman natin palagi ang presensiya ng Panginoon.

Reply

Sherwin D. Yanoria May 12, 2021 at 5:42 am

Nauunawaan ba natin ang mensahe ng Diyos sa ating buhay. May mga bagay na hindi natin maintindihan. Bakit kung kelan naging malapit ang tao sa Diyos saka dumami ang problema? Bakit kung sino pa ang mababait siya pa ang sinusubok ng Diyos at marami pang iba. Kadalasan hindi natin alam kung anong gustong ipahiwatig ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga tumawag tayo sa Banal na Espiritu Santo. Siya ang magbibigay kaliwanagan sa ating isipan. Siya ang guro na mula sa Diyos. Siya ang nagsisilbing gabay nung una pa man sa panahon ng mga apostol, magpasa hanggang ngayon.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 12, 2021 at 9:00 am

Sa unang pagbasa pinapabatid sa atin na: ‘Hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao‘. Kaya’t habang tayo’y nabubuhay sikapin nating magpakabuti, Mahalin natin ang Diyos at ang taing kapwa, kahiy yang dalawang utos lang na yan ang sundin mo ay tatamaan mo na ang sampung utos. Ang buhay natin ay hiram lamang, anytime ay pwede bawiin ng Diyos kahit ikaw pa ay healthy, ubod ng yaman, popular, may mataas na posisyon o nag mamay ari ng malalaking kumpanya. Manatiling mapagkumbaba at wag maging mapanghusga upang ikaw ay hindi husgahan.

Sa ebangheyo ngayon ay pinapaalala ni Hesus ang pananalangin na loobin tayo mg espiritu. Bukod sa ating pang araw araw na dasal, dasalin din natin na sakloban tayo ng espiritu na galing sa Ama, Sa ganitong paraan mabubuksan ang ating isipan at mauunawaan ang katotohanan tungkol sa mga salita ng Diyos. Kapag nasa atin na ang espiritu, sya ang magsasalita para sa atin, igagabay tayo sa ating bawat iisipin at gagawin. Hilingin natin sa Ama aa ngalan ni Hesus.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: