Huwebes, Abril 15, 2021

April 15, 2021

Huwebes sa Ika-2 Linggo sa Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 5, 27-33
Salmo 33, 2 at 9. 17-18. 19-20

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Juan 3, 31-36


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Second Week of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 5, 27-33

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. “Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Hesus na iyan,” wika niya, “ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa! Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan!” Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, “Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Hesus na pinatay ninyo nang inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang Tagapanguna at Tagapagligtas, upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi’t tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at sa gayun, sila’y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito – kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa kanya.” Nagngitngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanedrin nang marinig ito, at ibig nilang ipapatay ang mga apostol.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2 at 9. 17-18. 19-20

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.
o kaya: Aleluya!

Panginoo’y aking laging pupurihin;
sa pasasalamat di ako titigil.
Ang galing ng Poon hanaping masikap;
yaong nagtiwala sa kanya’t naligtas
ay maituturing na taong mapalad.

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Nililipol niya yaong masasama
hanggang sa mapawi sa isip ng madla.
Agad dinirinig daing ng matuwid,
inililigtas sila sa mga panganib.

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Tumutulong siya sa nasisiphayo
ang walang pag-asa’y hindi binibigo.
Ang taong matuwid, masuliranin man,
sa tulong Poon, agad maiibsan.

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

ALELUYA
Juan 20, 29

Aleluya! Aleluya!
Mapalad at maligaya
ang sumasampalataya
sa di nakita ng mata!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 3, 31-36

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon: sinabi ni Hesus kay Nicodemo:

“Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat; ang mula sa lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos; at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak, at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan; ngunit ang hindi tumatalima sa Anak, hindi nagkakaroon ng buhay – mananatili sa kanya ang poot ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste February 26, 2021 at 11:56 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez April 11, 2021 at 11:32 pm

PAGNINILAY: Ang Ebanghelyo ngayon ay isang magandang pahayag ni San Juan tungkol kay Hesus. Para sa Ebanghelista, ang pokus ng panunulat nito ng aklat ay upang kilalanin natin si Hesukristo na tunay na Tao at higit pa riyan tunay na Diyos. Sa mga nakaraang pahayag, nakita natin ang pagtatagpo ni Hesus kay Nicodemo, isang Pariseong naging malapit na tagasunod niya. Makikita natin na ipinakilala ni Kristo ang kanyang sarili na nanggaling mula sa langit. Tunay nga isinugo siya ng Diyos Ama upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Nitong nakaraang Semana Santa, ginunita natin ang Pagpapakasakit at Pagkamatay niya sa Krus upang iligtas tayo mula sa kasalanan. At ngayong panahong bumubuo ng 50 araw, patuloy natin inaalala ang kanyang Muling Pagkabuhay na nagtagumpay laban sa kamandag ng kamatayan at kasalanan. At ito rin ay pagkakataon na patuloy tayong sumampalataya sa kanya at maging kanyang mga saksi.

Kaya makikita natin sa Unang Pagbasa ang katatagan ng misyon ng mga Apostol na ipagpatuloy na ipahayag si Kristo sa bawat dako ng mundo. Kahit sila’y binantaan at binabalaan ng Sanhedrin na huwag mangaral sa pangalan ni Hesus, totoong sinabi ni Pedro na kailangan nilang sundin ang utos ng Diyos na higit pa sa utos ng tao. Hindi pa rin kilala ng mga pinuno ng mga Hudyo si Hesus bilang Mesiyas, subalit marami sa kanilang mga kababayan ay sumaanib na sa pananampalatayang ipinagkaloob ng Panginoon para ipamana rin ng Simbahan sa ating lahat.

Kaya nawa’y patuloy tayo sa pagbibigay-saksi sa Kristong namatay at muling nabuhay upang makilala ng lahat ang plano ng Diyos Ama at mapasailalim sa dakilang kalooban na ipadala ang kabutihan sa isa’t isa.

Reply

Sherwin D. Yanoria April 15, 2021 at 6:36 am

Ano ba ang gusto mo, pansamantalang kaligayahan o buhay na walang hanggan? Kadalasan, ang iniisip ng mga tao ay makalupa: pagyaman, pamamasyal at paglilibang. Mga bagay na hanggang sa lupa lamang ang kaligayahan. Halos hindi nabibigyan ng pansin ang Diyos. Ngunit sa pagdating ng problema at malala na, saka lamang nakikilala ang Diyos. Ang buhay na walang hanggan ay may kinalaman sa Diyos. Ang pagsunod sa Kanyang utos, ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Wala itong prowebang pisikal, katulad ng alay ng mundoang pagyaman, pagkakaroon ng bagong kotse atbp. Hindi nasusukat ang gantimpala ng taong tunay na nagmamahal sa Diyos. Kung gustong malaman, gumawa ng nakakalugod sa Diyos. Hindi man ngayon, malalaman mo rin ang gantimpala balang araw ng iyong ipinundar na kabutihan habang nabubuhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 15, 2021 at 9:06 am

Lahat tayo ay apostol, lahat tayo ay pari. Kadalasan nahihiya tayong magsalita para sa Diyos… pero hindi tayo nahihiya na magsalita ng masama sa kapwa, siraan ang kapitbahay, pag usapan ang buhay ng may buhay at masaya tayo kapag green o mahalay ang topic. Kung may pagkakataon tayo, ishare natin ang mga nabasa o narinig nating ebanghelyo, wag kayong mahiya, hindi yun corny, hindi yung baduy. Nagmamadali pa tayong ishare sa facebook o sa ibang social media pag may nakita tayong memes na nakakatawa. Once in a while maging apostol tayo o pari sa kahit anong paraan, pwedeng sa social media, pwede din pag may nakausap tayong tao na nararamdaman mong kailangan nyang marinig ang Salita ng Diyos. Pwede ding umpisahan mo sa loob ng iyong pamilya, at malalapit na kaibigan, lalo na yung napapansin mong sya naliligaw na ng landas, makapangyarihan ang Salita ng Diyos at tutulungan ka mg espiritu Santo sa pagsasalita. Gumawa ng mabuti at ipalaganap ang mga ebanghelyo. Goodluck kapatid.

Reply

Manee April 15, 2021 at 3:37 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. ALELUYA AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: