Miyerkules, Abril 14, 2021

April 14, 2021

Miyerkules sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 5, 17-26
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9.

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Juan 3, 16-21


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Second Week of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 5, 17-26

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya na kaanib na sekta ng mga Saduseo, kaya’t kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabiha’y binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, “Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito.”

Sumunod naman ang mga apostol, kaya’t nang magbubukang-liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo.

Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya’t nagbalik sila sa Sanedrin at ganito ang ulat: “Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob!” Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito, at di nila maubos-maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, “Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo’t nagtuturo sa mga tao.” Kaya’t ang kapitan ay pumunta sa templo, kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumagamit ng dahas dahil sa pangambang sila’y batuhin ng mga tao.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.
o kaya: Aleluya!

Panginoo’y aking laging pupurihin;
sa pasasalamat di ako titigil.
Aking pupurihin kanyang mga gawa,
kayong naaapi, makinig, matuwa!

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Ang pagkadakila niya ay ihayag
at ang ngalan niya’y purihin ng lahat!
Ang aking dalangi’y dininig ng Diyos,
nawala sa akin ang lahat kong takot.

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Nagalak ang aping umasa sa kanya,
pagkat di nabigo ang pag-asa nila.
Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa,
sila’y iniligtas sa hirap at dusa.

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos,
sa mga panganib, sila’y kinukupkop.
Ang galing ng Poon hanaping masikap;
yaong nagtiwala sa kanya’y naligtas
ay maituturing na taong mapalad.

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

ALELUYA
Juan 3, 16

Aleluya! Aleluya!
Kaylaki ng pagmamahal
ng Diyos sa sanlibutan
kaya’t Anak n’ya’y ‘binigay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 3, 16-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya.

Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na Anak ng Diyos; ngunit hinatulan nang parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw; sa gayun, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa’y pagsunod sa Diyos.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste February 26, 2021 at 11:57 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez April 10, 2021 at 4:40 pm

PAGNINILAY: Noong 1995, idinaos sa Maynila ang ikasampung pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng mga Kabataan. Kasabay nito ang ikalawang pagbista ng pinakamamahal na Papa San Juan Pablo II sa ating bansa. Ang tema ng pagdiriwang ng WYD na ito ay “Kung paanong sinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo.” At kasabay nito ay ang pag-aawit ng inilikhang kanta ni Trina Belamide na “Tell the World of His Love”. Ang nasabing kanta ay hango sa ating Ebanghelyo ngayon.

Ang ating pinapaboritong bersikulo sa Bibliya ay isang magandang pahayag ni San Juan tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At alam natin na ang buod ng Banal na Kasulatan ay nakasentro sa ating Panginoong Diyos Ama bilang Diyos ng Pag-ibig. Ang paglikha niya sa atin ay ayon sa pag-ibig dahil ang kanyang ginawa ay puno ng kabutihan. Subalit dahil sa kasamaan ng tao, nawalay ang ating relasyon sa kanya. Ngunit sa kabila ng ating mga kahinaan dulot ng pagkakasala at pagkukulang, isinugo ng Ama sa napakatakdang araw ang kanyang Bugtong na Anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Bagamat siya ay Diyos, si Kristo ay nagkatawang-tao upang maranasan niya ang ating katauhan maliban sa gumawa ng kasalanan. Niyakap niya tayo upang tayo ay kanyang iangat patungo sa isang mabuting pakikipag-ugnayan sa Diyos nating Ama. Ginawa niya ang lahat alinsunod sa dakilang kalooban kahit hanggang sa bingit ng kamatayan sa Krus, kaya idinakila nang siya’y nabuhay na mag-uli. At ang tugon natin ay pananampalataya upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ito ang kanyang pangako hindi sa mundo ngayon, kundi sa kabilang banda, ang kalangitan.

Kaya ito’y paalala sa atin na ang Diyos na mapagmahal ay inaanyayahan tayong yakapin nang buong-buo ang kanyang pagmamahal upang ipadama natin ito sa ibang tao. At ang pag-ibig na iyan ay dapat kaakibat ng pagtutuwid ng mga masasamang bagay at patuloy na paggawa ng kabutihan. Nang sa gayon, tayo nawa ay magdadala ng liwanag ni Kristong Muling Nabuhay at Niluwalhati sa lahat, lalung-lalo na sa mga taong nabubuhay sa mga “kadiliman” ng kanilang mga buhay.

Reply

Na.Johanna L. carvajal April 14, 2021 at 6:18 am

Purihin ka Panginoon sa iyong dakilang pag ibig sa amin. maraming salamat sa pagbigay mo Kay Jessy sa amin upang kami ay sagipin sa kadiliman. Sisikapin naming mamuhay sa katotohanan at ipaglaban ang tama sa Lahat ng oras alan slang Kay Jesus na muling mabuhay.

Reply

Sherwin D. Yanoria April 14, 2021 at 7:05 am

Ano ang pinaka mahalagang regalo na natanggap mo? Tuwang-tuwa tayo pag-ibinigay sa atin ang pinaka gusto natin, celphone, laptop, gadgets atbp. Ngunit mas higit pa diyan ang ibinigay ng Diyos sa sanlibutan. Ang Kanyang bugtong na Anak, si Hesus. Kaya nga ang pagsunod sa Kanyang mga utos ay paglapit sa liwanag. Siya lamang ang ilaw ng sanlibutan. Ipinakita na Niya kung paano mamuhay sa liwanag nung siya ay nabubuhay pa at itinuloy ito ng mga apostoles. Kaya nga sa ating buhay, gaano man kahirap dala ng maraming pagsubok, makita sana natin ang presensiya ng Diyos. May pag-asa, dahil si Kristo ang ating tanglaw sa mundong ito. Manalig at sumunod kay Kristo, upang hindi tayo maglakad sa kadiliman.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 14, 2021 at 9:27 am

Hindi madali ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, lalo na’t napakadaming tukso sa lupa. Ngunit kailangan nating kargahin ang krus, na ang ibig sabihin ay kailangan nating pagdaanan at pagtagumpayan ang mga darating sating mga suliranin, pagsubok at mga tukso. Oo mahirap pero pag pinili natin ang maling gawi tayo mamumuhay sa kadiliman, pero kung iisipin natin na lagi nating kapiling si Hesus magagawa nating piliin ang ilaw o ang liwanag na makapagbibigay satin ng tunay na kaligayahan. Hindi ito papmpaswerte pero totoong may gantimpala amg sumusunod sa kalooban o sa utos NYA. Manalangin ka at maniwala sa milagro ng Diyos.

Reply

Manee April 14, 2021 at 4:08 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO. ALLELUIA AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: