Sabado, Abril 10, 2021

April 10, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Unang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Sabado

Manalangin tayo ngayon sa Diyos na ating Ama sa Espiritu ng kanyang Anak na Muling Nabuhay upang makibahagi sa ating buhay, lunasan ang ating mga pag-aalinlangan, at ibalik ang ating pananampalataya.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan
sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus.

Ang Simbahan nawa’y mapuspos ng Espiritu ng Panginoong Muling Nabuhay habang ipinahahayag niya ang Panginoon sa buong mundo, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang italaga ang ating sarili kay Kristo bilang katunayan ng ating pag-ibig sa kanya, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y hindi maghinanakit sa mga sumasalungat sa atin, bagkus ay ipanalangin ang kanilang pagbabagong-loob, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y paginhawahin sa kanilang pagdurusa bunga ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Muling Nabuhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y maranasan ang mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama, pagkalooban mo kami ng tapang na magpatotoo sa pagdating ng iyong Kaharian. Marapatin mo na lagi naming matupad ang iyong kalooban upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong mga biyaya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste February 26, 2021 at 11:59 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez April 4, 2021 at 2:05 pm

PAGNINILAY: Ang Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay nag-aaliw sa ating mga hinagpis, nagmumulat sa ating mga puso’t kaisipan, at nagpapatibay ng ating pananampalataya upang mas manaig ito kaysa ating mga pag-aalinlangan. Narinig natin sa Ebanghelyo ang pagsalaysay ni San Marcos tungkol sa Pagkabuhay ni Hesus.

Sa mga 4 na Ebanghelista, si San Marcos ang pinakaunang nagsulat tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kung babalikan natin ang kanyang naratibo tungkol sa Muling Pagkabuhay, ito’y pinalawak pa ayon sa mga perspektibo nina San Mateo, San Lucas, at San Juan. Binanggit dito ni San Marcos ang pagpapakita ni Kristo kay Sta. Maria Magdalena malapit sa kanyang libingan (Cf. Juan 20:11-18), na siya namang Ebanghelyo natin noong nakaraang Martes. At binanggit din ng Ebanghelista ang pagpapakita ng Panginoon sa dalawang alagad na papuntang Emaus (Cf. Lucas 24:13-35), na siya namang Ebanghelyo natin noong nakaraang Miyerkules. Mula sa dalawang pagpapakita ni Kristo matapos siyang muling mabuhay, natunghayan natin kung paano niyang inaaliw ang umiiyak na Maria Magdalena nang tinawagan niya ang pangalan nito. At natunghayan din natin kung paanong namulat ang dalawang alagad sa Emaus sa pagkilala nila sa kanya matapos niyang inihati ang tinapay at binahagi sa kanila. Sa kabila ng kagalakang natanggap ng mga tauhang iyon, isinasaad din ni San Marcos ang tugon ng mga Apostol, na hindi sila agad naniniwala. Kaya nang nagpakita si Hesus sa kanila na siya’y muling nabuhay, pinagwikaan nila sila dahil sa kanilang pag-aalinlangan. Subalit kahit sila pa ang nag-alinlangan, sila’y pinahayo ni Hesus na gawing kanyang mga alagad ang lahat ng mga bansa. Alam ni Kristo na bago pa man siya bumalik sa Diyos nating Ama, ang kanyang mga Apostol ay magpapatuloy ng kanyang ginawa.

At narinig natin sa Unang Pagbasa ang katatagan ng pananamapalataya nina San Pedro at San Juan sa gitna ng mga pinuno ng Hudyong bumibintang sa kanya. Walang magagawa ang mga punong saserdote, eskriba, matatanda ng bayan, Pariseo, at Saduseo laban sa 2 Apostol. Kaya pinagbantaan nila sina Pedro at Juan na huwag nang magsalita tungkol kay Hesus. Subalit binalewala ito ni Pedro sapagkat hindi sila titigil na ipahayag ang kanilang narinig at nasaksihan tungkol sa Kamatayan at Muling Pagkabuhay ni Hesus. At makikita rin natin na ganito rin ang ating Inang Simbahan na sa kabila ng mga krisis, pagsubok, at pag-uusig na kanyang narasanan, siya’y naging matatag dahil sa pangakongwalang mananaig na kahit anong hakbang laban sa Nobya ni Kristo. At ang pagpapatibay ng Simbahan hanggang ngayon ay isang tanda na tunay ngang buhay ang Panginoon sa bawat mananampalataya.

Kaya nawa’y ipadama natin sa ibang tao na ang ating Diyos ay buhay na buhay talaga, at nais manatiling buhay sa pamamagitan ng paggawa ng katuwiran at kabutihan.

Reply

Sherwin D. Yanoria April 10, 2021 at 7:39 am

Ang mabuting balita ng Panginoon. Kadalasan ang nakikita natin sa TV, napapakinggan sa radyo, nababasa sa pahayagan ay mga negatibong balita. Halos 90% sa aking estima ay negatibo. Hindi ka mababalita kung ikaw ay nagdarasal o umaatend ng retreat. Ngunit kung nakapatay, nanggahasa, nanunog, gumamit ng droga at nagka COVID ka tiyak balita ka. Kaya nga sa panahon natin ngayon, ang pampalakas ng loob ang nagbibigay ng pag-asa ay ang mabuting balita ng Panginoon. Sa Eukaristiya, dumalo ka na nakadinig ka pa ng mabuting balita, naipaliwanag pa at may bonus pa. Ang ating Panginoong Hesukristo pa ang ating tatanggapin sa lahat ng mga magkokomunyon. Napakapalad ng mga taong dumadalo ng banal na misa. Nawa’y makaugalian natin ang dumalo ng banal na misa, o kaya ay magbasa ng bibliya araw-araw. Nasa salita ni Hesus ang ating kapanatagan, kaligtasan at pag-asa sa buhay. Kaya nga ibahagi natin ang mabuting balita ng Panginoon.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 10, 2021 at 12:06 pm

Malakas ka pa rin ba ngayon kahit may pandemya? May bahay na natutulugan? May nakakain na hindi galing sa limos at pagkalkal ng basura? At kung anu anong biyaya maliit man o malaki? Walang kapansanan? Kung ganon daig mo pa ang ngakmit ng biyaya na inalisan ng pitong demoto tulad ni Maria Magdalena. Sobrang mahal nya si Hesus dahil dun. Tularan natin Magdalena na suklian lahat ng kabutihan ng Diyos, mahalin natin si Hesus ng buong puso, buong pag iisip at kaluluwa. Mag isip ka kapatid kung anung meron ka na wala ang iba, Napakapalad mo… Purihin natin ang Diyos.

Reply

Manee April 10, 2021 at 2:09 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. ALELUYA AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: