Sabado, Abril 10, 2021

April 10, 2021

Sabado sa Walong Araw na Pagdiriwang
sa Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 4, 13-21
Salmo 117, 1 at 14-15. 16ab-18. 19-21

Pinupuri kita, D’yos ko, pagkat ako’y dininig mo.

Marcos 16, 9-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday within the Octave of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 4, 13-21

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila’y kasamahan ni Hesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling, na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya’t pinalabas muna sa Sanedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. “Ano ang gagawin natin sa mga taong ito?” tanong nila. “Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kaninuman tungkol sa pangalang ito.” Kaya’t muli nilang ipinatawag sina Pedro, at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Hesus.

Subalit sumagot sina Pedro at Juan, “Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos: ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita’t narinig.” At sila’y binalaan nang lalo pang mahigpit saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao’y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 117, 1 at 14-15. 16ab-18. 19-21

Pinupuri kita, D’yos ko, pagkat ako’y dininig mo.
o kaya: Aleluya!

O pasalamatan
ang Panginoong Diyos, pagkat siya’y mabuti;
ang kanyang pag-ibig
ay napakatatag at mananatili.
Dahilan sa Poon
ako’y pinalakas, at ako’y tumatag;
siya, sa buhay ko, ang Tagapagligtas.
Dinggin ang masayang
sigawan sa tolda ng mga hinirang:
“Ang Poon ay siyang lakas na patnubay!

Pinupuri kita, D’yos ko, pagkat ako’y dininig mo.

Ang lakas ng Poon
ang siyang nagdulot ng ating tagumpay,
sa pakikibaka sa ating kaaway.”
Aking sinasabing
di ako papanaw, mabubuhay ako
upang isalaysay
ang gawa ng Diyos na Panginoon ko.
Pinagdusa ako
at pinarusahan nang labis at labis,
ngunit ang buhay ko’y di niya pinatid.

Pinupuri kita, D’yos ko, pagkat ako’y dininig mo.

Ang mga pintuan
ng banal na templo’y inyo ngayong buksan,
ako ay papasok,
at itong Panginoo’y papupurihan.
Ito yaong pintong
pasukan ng Poon, ang Panginoong Diyos;
tanging ang matuwid
ang pababayaang doo’y makapasok!
Aking pinupuri
Ikaw, O Poon, yamang pinakinggan,
dininig mo ako’t pinapagtagumpay.

Pinupuri kita, D’yos ko, pagkat ako’y dininig mo.

ALELUYA
Salmo 117, 24

Aleluya! Aleluya!
Araw ngayong gawa ng D’yos,
magdiwang tayo nang lubos.
Purihin ang Manunubos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 16, 9-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Umagang-umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay si Hesus, siya’y unang napakita kay Maria Magdalena. Pitong demonyo ang pinalayas ni Hesus sa babaing ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Hesus, na noo’y nahahapis at umiiyak, at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Hesus at napakita sa kanya.

Siya’y napakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila ma’y hindi pinaniwalaan.

Pagkatapos, napakita siya sa Labing-isa samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya, at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya’y muling mabuhay. At sinabi ni Hesus sa kanila, “Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste February 26, 2021 at 11:59 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez April 4, 2021 at 2:05 pm

PAGNINILAY: Ang Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay nag-aaliw sa ating mga hinagpis, nagmumulat sa ating mga puso’t kaisipan, at nagpapatibay ng ating pananampalataya upang mas manaig ito kaysa ating mga pag-aalinlangan. Narinig natin sa Ebanghelyo ang pagsalaysay ni San Marcos tungkol sa Pagkabuhay ni Hesus.

Sa mga 4 na Ebanghelista, si San Marcos ang pinakaunang nagsulat tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kung babalikan natin ang kanyang naratibo tungkol sa Muling Pagkabuhay, ito’y pinalawak pa ayon sa mga perspektibo nina San Mateo, San Lucas, at San Juan. Binanggit dito ni San Marcos ang pagpapakita ni Kristo kay Sta. Maria Magdalena malapit sa kanyang libingan (Cf. Juan 20:11-18), na siya namang Ebanghelyo natin noong nakaraang Martes. At binanggit din ng Ebanghelista ang pagpapakita ng Panginoon sa dalawang alagad na papuntang Emaus (Cf. Lucas 24:13-35), na siya namang Ebanghelyo natin noong nakaraang Miyerkules. Mula sa dalawang pagpapakita ni Kristo matapos siyang muling mabuhay, natunghayan natin kung paano niyang inaaliw ang umiiyak na Maria Magdalena nang tinawagan niya ang pangalan nito. At natunghayan din natin kung paanong namulat ang dalawang alagad sa Emaus sa pagkilala nila sa kanya matapos niyang inihati ang tinapay at binahagi sa kanila. Sa kabila ng kagalakang natanggap ng mga tauhang iyon, isinasaad din ni San Marcos ang tugon ng mga Apostol, na hindi sila agad naniniwala. Kaya nang nagpakita si Hesus sa kanila na siya’y muling nabuhay, pinagwikaan nila sila dahil sa kanilang pag-aalinlangan. Subalit kahit sila pa ang nag-alinlangan, sila’y pinahayo ni Hesus na gawing kanyang mga alagad ang lahat ng mga bansa. Alam ni Kristo na bago pa man siya bumalik sa Diyos nating Ama, ang kanyang mga Apostol ay magpapatuloy ng kanyang ginawa.

At narinig natin sa Unang Pagbasa ang katatagan ng pananamapalataya nina San Pedro at San Juan sa gitna ng mga pinuno ng Hudyong bumibintang sa kanya. Walang magagawa ang mga punong saserdote, eskriba, matatanda ng bayan, Pariseo, at Saduseo laban sa 2 Apostol. Kaya pinagbantaan nila sina Pedro at Juan na huwag nang magsalita tungkol kay Hesus. Subalit binalewala ito ni Pedro sapagkat hindi sila titigil na ipahayag ang kanilang narinig at nasaksihan tungkol sa Kamatayan at Muling Pagkabuhay ni Hesus. At makikita rin natin na ganito rin ang ating Inang Simbahan na sa kabila ng mga krisis, pagsubok, at pag-uusig na kanyang narasanan, siya’y naging matatag dahil sa pangakongwalang mananaig na kahit anong hakbang laban sa Nobya ni Kristo. At ang pagpapatibay ng Simbahan hanggang ngayon ay isang tanda na tunay ngang buhay ang Panginoon sa bawat mananampalataya.

Kaya nawa’y ipadama natin sa ibang tao na ang ating Diyos ay buhay na buhay talaga, at nais manatiling buhay sa pamamagitan ng paggawa ng katuwiran at kabutihan.

Reply

Sherwin D. Yanoria April 10, 2021 at 7:39 am

Ang mabuting balita ng Panginoon. Kadalasan ang nakikita natin sa TV, napapakinggan sa radyo, nababasa sa pahayagan ay mga negatibong balita. Halos 90% sa aking estima ay negatibo. Hindi ka mababalita kung ikaw ay nagdarasal o umaatend ng retreat. Ngunit kung nakapatay, nanggahasa, nanunog, gumamit ng droga at nagka COVID ka tiyak balita ka. Kaya nga sa panahon natin ngayon, ang pampalakas ng loob ang nagbibigay ng pag-asa ay ang mabuting balita ng Panginoon. Sa Eukaristiya, dumalo ka na nakadinig ka pa ng mabuting balita, naipaliwanag pa at may bonus pa. Ang ating Panginoong Hesukristo pa ang ating tatanggapin sa lahat ng mga magkokomunyon. Napakapalad ng mga taong dumadalo ng banal na misa. Nawa’y makaugalian natin ang dumalo ng banal na misa, o kaya ay magbasa ng bibliya araw-araw. Nasa salita ni Hesus ang ating kapanatagan, kaligtasan at pag-asa sa buhay. Kaya nga ibahagi natin ang mabuting balita ng Panginoon.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 10, 2021 at 12:06 pm

Malakas ka pa rin ba ngayon kahit may pandemya? May bahay na natutulugan? May nakakain na hindi galing sa limos at pagkalkal ng basura? At kung anu anong biyaya maliit man o malaki? Walang kapansanan? Kung ganon daig mo pa ang ngakmit ng biyaya na inalisan ng pitong demoto tulad ni Maria Magdalena. Sobrang mahal nya si Hesus dahil dun. Tularan natin Magdalena na suklian lahat ng kabutihan ng Diyos, mahalin natin si Hesus ng buong puso, buong pag iisip at kaluluwa. Mag isip ka kapatid kung anung meron ka na wala ang iba, Napakapalad mo… Purihin natin ang Diyos.

Reply

Manee April 10, 2021 at 2:09 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. ALELUYA AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: