Lunes, Abril 12, 2021

April 12, 2021

Lunes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 4, 23-31
Salmo 2, 1-3. 4-6. 7-9

Mapalad ang may tiwala sa Panginoong Dakila.

Juan 3, 1-8


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Second Week of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 4, 23-31

Pagbasa mula sa aklat ng Mga Gawa ng Apostol

Noong mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila’y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, “Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito! Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya, sa patnubay ng Espiritu Santo:

‘Bakit galit na galit ang mga Hentil,
at ang mga tao’y nagbabalak nang walang kabuluhan?
Naghahandang lumaban ang mga hari sa lupa,
at nagtitipon ang mga pinuno
laban sa Panginoon at sa kanyang Hinirang.’

Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga Hentil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na Lingkod na si Hesus, ang iyong Hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na mapaingaral nang buong tapang ang iyong Salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling, at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na Lingkod na si Hesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan.” Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 2, 1-3. 4-6. 7-9

Mapalad ang may tiwala sa Panginoong Dakila.
o kaya: Aleluya!

Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila’y mag-alsa?
Anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila?
Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa,
na ang Panginoon at ang kanyang hirang ay bakahin nila.
“Pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkaalipin,
at ating igupo ang pamahalaang sumakop sa atin.”

Mapalad ang may tiwala sa Panginoong Dakila.

Sa trono ng langit, nagtawa ang Poon nang iyo’y sabihin,
at sila’y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin.
Sa galit ng Diyos, sila’y buong bagsik na pinangusapan,
sa tindi ng poot, yaong mga hari ay nahintakutan;
at tungkol sa akin ay kanyang sinabi:
“Sa bundok kong mahal,
sa tuktok ng Sion, aking iniluklok ang haring marangal.”

Mapalad ang may tiwala sa Panginoong Dakila.

Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na hari sa Sion:
“Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon,
‘ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon,
Ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon.
Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa, at ibibigay ko,
anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo;
pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito,
tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo.’”

Mapalad ang may tiwala sa Panginoong Dakila.

ALELUYA
Colosas 3, 1

Aleluya! Aleluya!
Kayong kay Kristo nabuhay
ay sa langit nakalaan
upang kay Kristo pumisan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 3, 1-8

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

May isang Pariseo at pinuno ng mga Judio, na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya’y nagsadya kay Hesus. “Rabi,” sabi niya, “nalalaman po naming kayo’y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyong malibang sumasakanya ang Diyos.” Sumagot si Hesus, “Sinasabi ko sa inyo: maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos.” “Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli?” tanong ni Nicodemo. “Sinasabi ko sa inyo,” ani Hesus, “maliban na ang tao’y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, ‘Lahat ay kailangang ipanganak na muli.’ Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste February 26, 2021 at 11:57 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez April 8, 2021 at 7:45 pm

PAGNINILAY: Ang Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay ang pinakaugat ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Tayo ay suamsampalataya sa Diyos dahil sa biyaya ng buhay na inialay ni Kristo sa Krus at iniwasto niya ito nang siya’y muling mabuhay.

Ito yung naging lakas at katatagan ng mga Apostol sa Unang Pagbasa na nawa’y patuloy sila sa pangangaral ng Banal na Salita sa kabila ng mga banta ng mga nais pumatay sa kanila. Dito inaalala nila ang sinapit ni Hesus nang siya’y pagtulungan nina Haring Herodes, Poncio Pilato, mga Romano, mga pinuno ng mga Hudyo, at iba pang mga taga-Israel na humiling na ipako siya sa Krus. Subalit sa huli ay nagtagumpay siya sa pamamagitan ng kanyang Muling Pagkabuhay, at ito’y tanda na ang mga Apostol ay binigyang kakayahan upang ipangaral ang Mabuting Balita. Kaya makikita natin na dahil si Kristo nga’y tunay na nabuhay na mag-uli, hindi dapat manaig ang anumang masamang bagay na nagdudulot ng kasamaan at kasalanan.

Ang Muling Pagkabuhay ni Hesukristo ay tanda rin ng ating pagiging marapat na tawaging mga “anak ng Diyos”. Narinig natin sa Ebanghelyo ang pagdidiskurso ni Hesus sa isang Pariseong si Nicodemo. Hindi katulad ng kanyang mga kasamahan sa grupo, mas bukas ang isipan ni Nicodemo na pakinggan ang mga pahayag ng Panginoon. Kaya nang bisitahin niya siya noong isang gabi, dito idineklara ng Pariseo na si Hesus ay isang guro na galing sa Diyos, at wala siyang ipapangaral kung hindi ito’y iniutos ng Diyos. At ang tugon naman ni Hesus ay isang pagpapatibay ng pananampalataya ni Nicodemo, na ang sinumang nais makamtan ang paghahari ng Diyos ay kailangang muling ipanganak. Hindi ito unang naunawaan ni Nicodemo sapagkat inakala niya’y ang isang tao’y kailangan pumasok muli sa sinapupunan ng ina upang ito’y lumabas muli. Subalit ang tinutukoy dito ni Kristo ay ang panganganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Samakatuwid, ito’y tumutukoy sa Sakramento ng Binyag, ang pinutan tungo sa ating paglalakbay sa pananampalataya. At ayon sa ating Katesismo, ang Binyag ay kinakailangan upang makamtan natin ang kaligtasan.

Sa pamamagitan ng Sakramentong ito, dalawang bagay ang ating nakakamtan: (1) ang paglilinis ng ating orihinal na kasalanan, at (2) ang pagiging marapat na tawaging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagbibilang sa kanyang Simbahan. At dahil tayo’y mga miyembro ng Katawan ni Kristo, ang Simbahan, tayo’y may tungkuling ipagtupad ang ating misyon katulad ng ginawa niya: Pangpari (mga sakrispisyo at panalangin), Pangpropeta (ang kabutihan at katuwiran na ipahayag at gawin), at Panghari (paglilingkod na walang inaasahang kapalit). At ang pagtanggap ng binyag ay paalala sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma (kb. 6, vv. 3-11) na ang ating pagbibinyag ay isang espirituwal paraan ng ating pagkamatay sa kasalanan at muling pagkabuhay para sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak na ating Panginoong Hesukristo. Kaya noong Bihilya at Araw ng Pasko ng Pagkabuhay, isinariwa natin ang ating pangako sa Binyag upang talikdan natin ang mga masasamang bagay at sumampalataya sa Diyos at sa kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. At dito nawa tayo’y tunay na mabuhay para sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad ng ating mga pangako na ating sinariwa noong tayo’y bininyagan upang ipadala natin ang pagmamahal at awa ng Diyos sa ibang tao.

Reply

Sherwin D. Yanoria April 12, 2021 at 6:29 am

Ang kaharian ng Diyos. Tunay na ang sa Diyos ay sa Diyos at ang sa lupa ay sa lupa. Kadalasan ay maraming natutuksong mga tao sa yaman, kasikatan at kapangyarihan. Ngunit kakaunit ang nakakakita ng katotohanan. Madaling makita ang resulta ng handog ng mundo sa tao. Kaya nga pagdating sa makaDiyos ito ang malaking hamon, ang mailapit ang tao sa Diyos. sabi sa Ebanghelyo ang muling pagsilang ng tao sa tubig at espiritu. Nawa’y magbagong buhay ang mga tao, tulad ng sa binyag: ang pagtatakwil kay Satanas, ang pananampalataya sa Diyos at ang pagiging bagong nilikha kay Kristo. Gayon din naman ang Sakramento ng Kumpil upang tayo ay maging tunay na tagasunod ni Kristo.

Reply

Celine April 12, 2021 at 6:39 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Ferdy Baetiong Parino April 12, 2021 at 9:31 am

Katulad ni Nicodemo maraming patungkol sa Diyos ang hindi natin lubos na nauunawaan, subalit walang problema dun sapagkat maging ang mga apostoles ay hindi din agad naunawaan ang mga salita ni Hesus. Ang mahalaga ay tayo ay nananalig at naniniwalang may Diyos na may gawa ng langit at lupa at lahat ng nilalang sa mundo. Ang mahalaga ay tayo ay may kinakapitan na Diyos sapagkat pag ang Diyos ang naghahari sa atin sino ang laban sa atin. Subalit ang paniniwala sa Diyos ay hindi sapat kung hindi natin susundin ang kanyang loob o mga utos. Duon na matatamo ang tunag na kaligayahn kapag tayo nagmahal sa Kanya at sa kapwa natin gaya ng pagmamahal natin sa sarili.

Reply

Dong April 12, 2021 at 10:48 am

Pinupuri ka namin panginoong jesukristo nazareno kaawaan mo kami AMEN

Reply

Manee April 12, 2021 at 1:08 pm

Pinupuri ka namin Panginonng Hesukristo. Aleluya AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: