Linggo, Abril 4, 2021

April 4, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa

Nais nating makiisa sa Muling Pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Sa kabila ng ating kabuktutan ay isinugo siya ng Ama upang ipamalas sa atin ang Kanyang pagmamahal at upang tubusin tayo sa kamatayan. Upang maranasan natin ang init ng Kanyang matimyas na pag-ibig ay ating sasambitin:

Amang bumuhay kay Hesus mula sa kamatayan, dinggin Mo kami!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang maging masugid silang alagad ni Kristo sa paghahatid ng masayang balita ng kanyang Muling Pagkabuhay, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa lahat ng mga Kristiyano sa ating bayan, upang sa taong ito ng paggunita sa pagdating ng Pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan ay matuto tayong masiglang magpalaganap ng pananampalataya na ating tinanggap, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang kalingain nila ang mga taong-bayan sa gitna ng COVID-19 pandemic at pasiglahin ang kanilang loob sa pag-asa sa Muling Pagkabuhay ni Hesukristo, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga taong nagtalaga ng sarili sa paglilingkod sa kapwa sa panahon ng COVID-19 pandemic, upang maranasan nila ang laki ng pagmamahal sa kanila ng ating Manunubos na muling nabuhay para sa atin, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang lumakas ang ating katapatan sa Diyos at kay Kristong muling nabuhay at tayo’y maging matatag sa pagsasabuhay ng pananampalatayang Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon!

Ipanalangin natin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumahimik sandali.) Manalangin tayo!

Ama naming puno ng awa at pag-ibig, ibuhos Mo sa amin ang Banal na Espiritu at nang kami’y makasunod nang buong galak sa Iyong Anak na nagpakasakit para sa amin at muling nabuhay para sa ikalalakas ng aming pananampalataya. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon.

Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 16, 2021 at 12:36 pm

PAGNINILAY: Sa pelikulang nangangalang “The Croods,” makikita natin ang isang pamilya ng mga nakatira sa kuweba. Humahanap sila ng mga pagkain at inuman para makapagligtas. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagkakaroon ng mga pagbabago sa mundo dahil sa mga iba’t ibang klima at panahon. Kapag ganito ang mga pangyayari, tumatago ang pamilya sa kanilang kuweba. Ang padre de pamilya na nangangalang Grug ay laging strikto sa pangangalaga sa kanila. Subalit ang kanyang anak na babae na ngangalang Eep ay biglang sumunod sa liwanag, kung saan nakasalubong ito sa isang lalaking nangangalang Guy. Sumusunod si Eep sa lalaki, kasama ang kanyang pamilya para makahanap ang lugar ng paraiso. Naiingit si Grug kay Guy, kaya tinatago niya ang kanyang pamilya sa isang kuweba tuwing may paparating na panganib. Ngunit sa bandang huli, naunawaan ng ama na dapat sundan ang liwanag at huwag tumago sa kadiliman. Natapos ang pelikulang ito nang makarating sila sa isla ng paraiso.

Mga kapatid, katulad ba tayo ni Grug na laging tumatago sa kadiliman para makapagligtas, hanggang maunawaan natin ang pagsusunod sa kaliwanagan? Katulad ba tayo ni Eep na sundan ang liwanag para makamtan ang magagandang kinabukasan? Katulad ba tayo ni Guy na gumgabay ang ating mga kapwa patungo sa isang masaganang lupain? Ngayong pagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon, makikita natin kung paanong muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus mula sa kamatayan. Ang kanyang Misteryong Paskwal ay parang pagtatalo ayon sa kanyang mga kaaway, ngunit ito ay isang tagumpay. Namatay si Hesus sa krus para iligtas tayo sa kasalanan, at nabuhay siya na mag-uli at tinalo ang kasalanan at kamatayan. Dahil siya’y muling nabuhay, binigyan niya tayo ng bagong buhay, bagong kapanganakan, at bagong pag-asa. Totoong naparito siya para sa lahat, ngunit yung mga naniwala at sumunod sa kanya, katulad ng kanyang mga Apostol, ay nailigtas niya at nakikibahagi sa dakilang pag-ibig ng Ama.

Mahigit na 500 tao ang nakakita sa kanya na muling nabuhay. Pagkatapos ng Pagbaba ng Espiritu Santo, biglang ipinahayag ni San Pedro at ng mga Apostol na hindi patay si Kristo, ngunit buhay. Ang Kristong nabuhay ang siyang nagpakumberto kay San Pablo mula sa manguusig ng Simbahan hanggang sa pagiging Apostol ng mga Hentil. Lahat ng mga taong nagtanggap at naniwala kay Hesus bilang Anak ng Diyos ay nagsama-sama sa isang malaking grupong ngayong tinatawag na mga Kristiyano. Sa kanyang Misteryong Paskwal, si Hesus ay nagdaan mula sa Kamatayan hanggang sa kanyang Muling Pagkabuhay. Kaya tayo rin ay tinaguriang “Easter people,” na dumadaan mula sa kasalanan hanggang sa pagpapala ng Diyos.

Sa ating paglakbay sa daan ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ipahayag natin ang Mabuting Balita ng nabuhay na Panginoon, at isabuhay ito araw-araw sa paninirahan natin sa kanyang kaliwanagan.

MALIGAYANG PASKO NG PAGKABUHAY PO SA INYONG LAHAT!

Reply

Sherwin D. Yanoria April 4, 2021 at 5:59 am

Ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay, magsaya at magdiwang. Ito ay tagumpay ng ating Panginoon sa kasalanan at sa kamatayan. Walang anuman o sino man ang pwedeng humadlang sa tagumpay ng Panginoon. Ibinuwis na Niya ang Kanyang buhay, upang mapawi ang kasalanan at upang tayo ay matawag din na anak ng Diyos. Bagong buhay at pag-asa ang dulot nito sa atin. Kaya nga mag-impok tayo ng mga kayamanan sa langit. Kayamanang di nasisira o nananakaw. Nawa’y pahalagahan natin ang tagumpay na ito sa pamamagitan ng pagbabago tungo sa kabutihan. Maligayang Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 4, 2021 at 6:16 am

Happy Easter!!! Buhay na muli si Hesus, tapos na din ang semana santa. Hindi nangangahulugan na babalik na tayo sa sa dating gawi. Ituloy tuloy na natin ito mga kapatid. Iwaksi ang pagawa ng masama! Maglimos pa din, magsakripisyo at palaging manalangin. Maligayang Pasko.. magdiwang tayo ngayon!!!

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 4, 2021 at 6:17 am

Happy Easter!!! Buhay na muli si Hesus, tapos na din ang semana santa. Hindi nangangahulugan na babalik na tayo sa sa dating gawi. Ituloy tuloy na natin ito mga kapatid. Iwaksi ang pagawa ng masama! Maglimos pa din, magsakripisyo at palaging manalangin. Maligayang Pasko.. magdiwang tayo ngayon!!! Salamat Ama…

Reply

fr efren T arela April 4, 2021 at 6:34 am

mga kapatid s kay Kristo

ang araw ng muling pagkabuhay ni Hesus ay simula nhg bagong pagasa sa mga taong nasa kadiliman ng kasalanan, kahinaan at kawalan ng pananampalataya.
Simula ito ng panibagong buhay sa mga taong nakatitig lang sa Krus ng pagmamahal. Pinaniniwalaan natin ang salita ng Diyos, pinaniniwalaan natin ang pag kilos ng Diyos sa buhay ng simbahan. kayat buong kababang loob din natin na pinaniniwalaan ang salita ni Hesus ang sabihin niya na siya y na siya ay mabubuhay pag katapos ng ikatlong araw.ng kanyang paghihirap at kamatayan.
karamihan sa atin mayroon tayong imahren ng Krtistong nakapako
pero ilan lang sa atin ang may imahen ng Kristong nabuhay. na parta bang ang ating pananampalataya ay napako din sa Krus.

Si Kristo ay buhay hindi sa binubuhay natin si Kristo ay buhay sapagakat siya ang pinangagalingan ng buhay at siya nag bumubuhay sa atin.
ang pagmamahal ng Diyos sa tao ay naka sentro sa muling pagkabuhay ni Kristo.
maligayang pasko ng pagka buhay sa ating lahat.

Reply

Ako April 4, 2021 at 8:50 am

Alleluia!!!

Si Kristo ay nabuhay! Siya’y ating Kaligtasan!

Reply

Manee April 4, 2021 at 12:57 pm

Pinupurin ka namin Panginoong Hesukristo. ALELUYA AMEN!

Reply

Dong April 4, 2021 at 2:33 pm

Pinupuri ka namin nuestro padre jesus nazareno salamat AMEN. ALELUYA.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: