Linggo, Abril 4, 2021

April 4, 2021

Araw ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 10, 34a. 37-43
Salmo 117, 1-2. 16ab-17. 22-23

Araw ngayon ng Maykapal magalak tayo’t magdiwang.

Colosas 3, 1-4 o kaya 1 Corinto 5, 6b-8
Lucas 24, 1-12


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Easter Sunday of the Lord’s Resurrection (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 10, 34a. 37-43

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon: Nagsalita si Pedro, “Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko’y tungkol kay Hesus na taga-Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang Hinirang. Sapagkat sumasakanya ang Diyos, saanman siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Judio at sa Jerusalem. Gayunman, siya’y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao kundi sa amin lamang na noon pang una’y pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya’y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging Hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang pangalan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 117, 1-2. 16ab-17. 22-23

Araw ngayon ng Maykapal magalak tayo’t magdiwang.
o kaya: Aleluya!

O pasalamatan
ang Panginoong Diyos, pagkat siya’y mabuti;
ang kanyang pag-ibig
ay napakatatag at mananatili.
Ang taga-Israel,
bayaang sabihi’t kanilang ihayag,
“Ang pag-ibig ng Diyos, ay hindi kukupas.”

Araw ngayon ng Maykapal magalak tayo’t magdiwang.

Ang lakas ng Poon,
ang siyang nagdulot ng ating tagumpay
sa pakikibaka sa ating kaaway.
Aking sinasabing
di ako papanaw, mabubuhay ako
upang isalaysay
ang gawa ng Diyos na Panginoon ko.

Araw ngayon ng Maykapal magalak tayo’t magdiwang.

Ang batong natakwil
ng nangagtatayo ng tirahang-bahay,
sa lahat ng bato’y higit na mahusay.
Ang lahat ng ito
ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos.
Kung iyong mamasdan ay kalugud-lugod.

Araw ngayon ng Maykapal magalak tayo’t magdiwang.

IKALAWANG PAGBASA
Colosas 3, 1-4

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid:

Binuhay kayong muli, kasama ni Kristo, kaya’t ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo’y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya’y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan.

Ang Salita ng Diyos.

o kaya:
1 Corinto 5, 6b-8

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:

Hindi ba ninyo alam ang kasabihang, “Napaaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa?” Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo’y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura – at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating Korderong Pampaskuwa – si Kristo. Kaya’t ipagdiwang natin ang Paskuwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sagisag ng kalinisan at katapatan.

Ang Salita ng Diyos.

AWIT TUNGKOL SA MABUTING BALITA

Purihin si Hesukristo
hain para sa tao.

Nagligtas na Kordero
nang makasundo tayo
ng Amang Lumikha nitong mundo.

Buhay at kamatayan
kapwa nagtunggalian
at ang nagtagumpay
“Pagkabuhay.”

Ano ba Maria,
ang ‘yong mga nakita?

Puntod ni Kristong nabuhay,
liwanag niya’t kaningningan.

Anghel na malinaw,
kumot at kasuotan.

Buhay si Kristong pag-asa
pupunta s’ya sa Galilea.

Kami’y sumasampalatayang
buhay kang talaga,
Hari ng ligaya,
magbasbas ka.

ALELUYA
1 Corinto 5, 7b-8a

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo’y inihain na
pamaskong maamong tupa.
Magsalo tayo sa kanya!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 20, 1-9

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Madilim-dilim pa nang araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Hesus, at sinabi sa kanila, “Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala!” Kaya’t si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo ngunit si Pedro’y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino, at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating; nakita niya ito at siya’y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa Kasulatan, na kailangang muling mabuhay si Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa | Sambuhay

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 16, 2021 at 12:36 pm

PAGNINILAY: Sa pelikulang nangangalang “The Croods,” makikita natin ang isang pamilya ng mga nakatira sa kuweba. Humahanap sila ng mga pagkain at inuman para makapagligtas. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagkakaroon ng mga pagbabago sa mundo dahil sa mga iba’t ibang klima at panahon. Kapag ganito ang mga pangyayari, tumatago ang pamilya sa kanilang kuweba. Ang padre de pamilya na nangangalang Grug ay laging strikto sa pangangalaga sa kanila. Subalit ang kanyang anak na babae na ngangalang Eep ay biglang sumunod sa liwanag, kung saan nakasalubong ito sa isang lalaking nangangalang Guy. Sumusunod si Eep sa lalaki, kasama ang kanyang pamilya para makahanap ang lugar ng paraiso. Naiingit si Grug kay Guy, kaya tinatago niya ang kanyang pamilya sa isang kuweba tuwing may paparating na panganib. Ngunit sa bandang huli, naunawaan ng ama na dapat sundan ang liwanag at huwag tumago sa kadiliman. Natapos ang pelikulang ito nang makarating sila sa isla ng paraiso.

Mga kapatid, katulad ba tayo ni Grug na laging tumatago sa kadiliman para makapagligtas, hanggang maunawaan natin ang pagsusunod sa kaliwanagan? Katulad ba tayo ni Eep na sundan ang liwanag para makamtan ang magagandang kinabukasan? Katulad ba tayo ni Guy na gumgabay ang ating mga kapwa patungo sa isang masaganang lupain? Ngayong pagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon, makikita natin kung paanong muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus mula sa kamatayan. Ang kanyang Misteryong Paskwal ay parang pagtatalo ayon sa kanyang mga kaaway, ngunit ito ay isang tagumpay. Namatay si Hesus sa krus para iligtas tayo sa kasalanan, at nabuhay siya na mag-uli at tinalo ang kasalanan at kamatayan. Dahil siya’y muling nabuhay, binigyan niya tayo ng bagong buhay, bagong kapanganakan, at bagong pag-asa. Totoong naparito siya para sa lahat, ngunit yung mga naniwala at sumunod sa kanya, katulad ng kanyang mga Apostol, ay nailigtas niya at nakikibahagi sa dakilang pag-ibig ng Ama.

Mahigit na 500 tao ang nakakita sa kanya na muling nabuhay. Pagkatapos ng Pagbaba ng Espiritu Santo, biglang ipinahayag ni San Pedro at ng mga Apostol na hindi patay si Kristo, ngunit buhay. Ang Kristong nabuhay ang siyang nagpakumberto kay San Pablo mula sa manguusig ng Simbahan hanggang sa pagiging Apostol ng mga Hentil. Lahat ng mga taong nagtanggap at naniwala kay Hesus bilang Anak ng Diyos ay nagsama-sama sa isang malaking grupong ngayong tinatawag na mga Kristiyano. Sa kanyang Misteryong Paskwal, si Hesus ay nagdaan mula sa Kamatayan hanggang sa kanyang Muling Pagkabuhay. Kaya tayo rin ay tinaguriang “Easter people,” na dumadaan mula sa kasalanan hanggang sa pagpapala ng Diyos.

Sa ating paglakbay sa daan ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ipahayag natin ang Mabuting Balita ng nabuhay na Panginoon, at isabuhay ito araw-araw sa paninirahan natin sa kanyang kaliwanagan.

MALIGAYANG PASKO NG PAGKABUHAY PO SA INYONG LAHAT!

Reply

Sherwin D. Yanoria April 4, 2021 at 5:59 am

Ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay, magsaya at magdiwang. Ito ay tagumpay ng ating Panginoon sa kasalanan at sa kamatayan. Walang anuman o sino man ang pwedeng humadlang sa tagumpay ng Panginoon. Ibinuwis na Niya ang Kanyang buhay, upang mapawi ang kasalanan at upang tayo ay matawag din na anak ng Diyos. Bagong buhay at pag-asa ang dulot nito sa atin. Kaya nga mag-impok tayo ng mga kayamanan sa langit. Kayamanang di nasisira o nananakaw. Nawa’y pahalagahan natin ang tagumpay na ito sa pamamagitan ng pagbabago tungo sa kabutihan. Maligayang Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 4, 2021 at 6:16 am

Happy Easter!!! Buhay na muli si Hesus, tapos na din ang semana santa. Hindi nangangahulugan na babalik na tayo sa sa dating gawi. Ituloy tuloy na natin ito mga kapatid. Iwaksi ang pagawa ng masama! Maglimos pa din, magsakripisyo at palaging manalangin. Maligayang Pasko.. magdiwang tayo ngayon!!!

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 4, 2021 at 6:17 am

Happy Easter!!! Buhay na muli si Hesus, tapos na din ang semana santa. Hindi nangangahulugan na babalik na tayo sa sa dating gawi. Ituloy tuloy na natin ito mga kapatid. Iwaksi ang pagawa ng masama! Maglimos pa din, magsakripisyo at palaging manalangin. Maligayang Pasko.. magdiwang tayo ngayon!!! Salamat Ama…

Reply

fr efren T arela April 4, 2021 at 6:34 am

mga kapatid s kay Kristo

ang araw ng muling pagkabuhay ni Hesus ay simula nhg bagong pagasa sa mga taong nasa kadiliman ng kasalanan, kahinaan at kawalan ng pananampalataya.
Simula ito ng panibagong buhay sa mga taong nakatitig lang sa Krus ng pagmamahal. Pinaniniwalaan natin ang salita ng Diyos, pinaniniwalaan natin ang pag kilos ng Diyos sa buhay ng simbahan. kayat buong kababang loob din natin na pinaniniwalaan ang salita ni Hesus ang sabihin niya na siya y na siya ay mabubuhay pag katapos ng ikatlong araw.ng kanyang paghihirap at kamatayan.
karamihan sa atin mayroon tayong imahren ng Krtistong nakapako
pero ilan lang sa atin ang may imahen ng Kristong nabuhay. na parta bang ang ating pananampalataya ay napako din sa Krus.

Si Kristo ay buhay hindi sa binubuhay natin si Kristo ay buhay sapagakat siya ang pinangagalingan ng buhay at siya nag bumubuhay sa atin.
ang pagmamahal ng Diyos sa tao ay naka sentro sa muling pagkabuhay ni Kristo.
maligayang pasko ng pagka buhay sa ating lahat.

Reply

Ako April 4, 2021 at 8:50 am

Alleluia!!!

Si Kristo ay nabuhay! Siya’y ating Kaligtasan!

Reply

Manee April 4, 2021 at 12:57 pm

Pinupurin ka namin Panginoong Hesukristo. ALELUYA AMEN!

Reply

Dong April 4, 2021 at 2:33 pm

Pinupuri ka namin nuestro padre jesus nazareno salamat AMEN. ALELUYA.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: