Lunes, Disyembre 7, 2020

December 7, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Ikalawang Linggo ng Adbiyento
Lunes

Taglay ang ganap na pagtitiwala ng mga kaibigan ng lalaking paralitiko, manalangin tayo para sa paggaling at pagkabuo ng lahat ng tao sa mundo.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, pagalingin mo kami.

Ang Simbahan ng Diyos nawa’y patuloy na kumilos upang matupad ang mapanligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y laging handang magpatawad sa iba dahil sa pagkaunawang tungkulin ito ng lahat ng sumusunod kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga taong wari’y bilanggo ng kanilang pagkamakasalanan nawa’y makatagpo ng tunay na kagalingang espiritwal, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at may kapansanan nawa’y makatagpo ng ginhawa at pag-asa kay Jesus na nagdusa para sa aming lahat, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namayapa na ay mapatawad nawa sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, pinasasalamatan ka namin dahil sa pagpapatawad sa amin ng iyong Anak. Nawa’y kami rin ay makapagpatawad sa lahat ng taong nagkasala sa amin. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 9, 2018 at 10:53 pm

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay isang magandang pagpapahayag ni Isaias tungkol sa kasaganaan ng mundo dahil sa kabutihang dulot ng pagdating ni Hesus bilang ipinangakong Mesiyas ng Diyos. Napakaganda ang larawan ng kasaganaan sa kalikasan dahil sa darating ang pag-asang dala ni Kristo para sa lahat. Ito ay naglalarawan sa kabutihan ng Panginoon na ipapakita niya ang kanyang awa at pagmamahal sa isa’t isa. Kaya ang Ebanghelyo ay ang kwento ng pagpapagaling ni Hesus sa isang paralitiko. Siya ay binuhat ng 4 na magkakaibigan at nagbutas sa bubong ng bahay upang mababa ang kanilang kaibigang nakahandusay sa higaan. At dito’y sinabi ni Hesus sa lalaki na pinatawad na ang mga kasalanang ito. Subalit siya’y pinag-usapan ng mga pariseo at eskriba na nilalapastangan nito ang Diyos. At nabatid nga ni Hesus ang kanilang mga kaisipan at ipinakita ang kanyang kapangyarihan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. At inutos ni Hesus ang paralitiko na tumindig, pulutin ang higaan, at lumakad, at ganyan nga ang nangyari. Kaya namangha ang mga tao sa isang dakilang kababalaghang kanilang nasaksihan. Makikita natin dito na ang Diyos ay patuloy na magiging mabuti, lalung-lalo na sa mga nangangailangan. At ito rin ay ang hamon sa ating lalung-lalo na ngayong Panahon ng Adbiyento ang pagiging mga masaganang ani na ang bunga ay ang kabutihan, pagmamahal, at marami pang ibang pagpapahalaga. Tularan natin ang 4 na magpakaibigan na nawa’y idala natin ang ibang tao patungo sa Panginoong Diyos.

Reply

Melba G. De Asis December 10, 2018 at 7:04 am

Panginoon nawa’y gawin mo din akong daan para ang aking kapwa tulad ko ay magkaroon ng lubos na pananalig at tiwala Saiyong kapangyarihan. Ikaw po Panginoon ang manguna sa aming buhay para tahakin namin ang tamang landas patungo Saiyo. Panginoon nawa’y patawarin Mo ako sa mga nagagawa kong kasalananan, sa aking mga kahinaan at pagkukulang ko Saiyo at sa aking kapwa.Lahat po ng papuri at pasasalamat ay itinataas ko Saiyo Panginoon, Kayo po ang maghari sa aming buhay. Mga hiling ko po at dalangin nawa’y Inyong pakinggan at matupad ng naayon Saiyong kagustuhan Saiyong panahon. Salamat po sa lahat ng mga biyaya at kaloob mo sa amin. Amen

Reply

Mark Jefferson Criste October 29, 2020 at 6:33 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Jhenny December 7, 2020 at 7:31 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Marilyn Esmaña December 7, 2020 at 1:23 pm

Salamat sa Diyos!

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Don Penalba December 8, 2020 at 9:28 am

Salamat Panginoon sa lahat ng iyong kabutihan. Sa walang sawa mong pagmamahal at pagbibigay ng biyaya sa amin.. Pangunahan mo kami na magawa din namin ang kabutihan at pagmamahal sa aming kapwa sa tuwina. Amen.

Reply

PATRICK CU December 16, 2020 at 12:45 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: