Lunes, Disyembre 7, 2020

December 7, 2020

Paggunita kay San Ambrosio
Lunes sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 35, 1-10
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Ang Poon D’yos ay darating upang tayo ay tubusin.

Lucas 5, 17-26


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Ambrose, Bishop and Doctor of the Church (White)

UNANG PAGBASA
Isaias 35, 1-10

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ang ulilang lupaing malaon nang tigang
ay muling sasaya,
mananariwa at mamumulaklak ang ilang.
Ang dating ilang ay aawit sa tuwa,
ito’y muling gaganda tulad ng mga
Bundok ng Libano
at mamumunga nang sagana, tulad ng Carmelo at Saron,
mamamasdan ng lahat ang kaningningan
at kapangyarihan ng Panginoon.
Inyong palakasin ang mahinang kamay,
at patatagin ang mga tuhod na lupaypay,
ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob:
“Huwag kang matakot,
laksan mo ang iyong loob,
darating na ang Panginoong Diyos,
at ililigtas ka sa mga kaaway.”
Ang mga bulag ay makakikita,
at makaririnig ang mga bingi;
katulad ng usa, ang pilay lulundag,
aawit sa galak ang mga pipi.
Mula sa gubat ay bubukal ang tubig
at ang mga batis dadaloy sa ilang;
ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa,
sa tigang na lupa ay babalong ang tubig.
Ang dating tirahan ng mga asong-gubat,
ay tutubuan ng tambo at talahib.
Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan,
na tatawaging Landas ng Kabanalan.
Ang mga makasalanan at mga hangal,
sa landas na ito ay di makararaan.
Walang leon o mabangis na hayop
na makalalapit doon;
ito’y para lamang sa mga tinubos.
Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem,
masiglang umaawit ng pagpupuri.
Paghaharian sila ng kaligayahan.
Lungkot at dalamhati ay mapapalitan
ng tuwa at galak magpakailanman.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Ang Poon D’yos ay darating upang tayo ay tubusin.

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita;
sinasabi niyang ang mga lingkod n’ya’y magiging payapa,
kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama.
Ang nagpaparangal sa pangalan niya’y kanyang ililigtas,
sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap.

Ang Poon D’yos ay darating upang tayo ay tubusin.

Ang pagtatapatan at pag-iibiga’y magdadaup-palad,
ang kapayapaan at ang katwira’y magsasamang ganap.
Sa balat ng lupa’y pawang maghahari yaong pagtatapat,
at ang katarungan nama’y maghahari mula sa itaas.

Ang Poon D’yos ay darating upang tayo ay tubusin.

Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay,
ang mga halaman sa ating lupai’y bubungang mainam;
sa harapan niya yaong maghahari’y pawang katarungan,
magiging payapa’t susunod ang madla sa kanyang daan.

Ang Poon D’yos ay darating upang tayo ay tubusin.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Ang Panginoo’y darating
tayo’y kanyang hahanguin
sa pagiging bihag natin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 5, 17-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Minsan nang nagtuturo si Hesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng Kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea, at sa Jerusalem. At sumasakanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga maysakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Hesus ang maysakit, subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya’t umakyat sila sa bubungan at binutas iyon, saka inihugos sa harapan ni Hesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Hesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, “Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan.” Sa loob-loob ng mga eskriba’t Pariseo: “Sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba’t Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?” Ngunit batid ni Hesus ang kanilang iniisip, kaya’t sinagot niya sila, “Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali: ang sabihin sa paralitiko ‘Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan’ o ang sabihing ‘Tumindig ka at lumakad’? Patutunayan ko sa inyo ang Anak ng Tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan.” At sinabi niya sa paralitiko, “Iniuutos ko: tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka!” Pagdaka’y tumindig ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nanggilalas sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos. “Nakakita kami ngayon ng mga kahanga-hangang bagay!” wika nila.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 9, 2018 at 10:53 pm

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay isang magandang pagpapahayag ni Isaias tungkol sa kasaganaan ng mundo dahil sa kabutihang dulot ng pagdating ni Hesus bilang ipinangakong Mesiyas ng Diyos. Napakaganda ang larawan ng kasaganaan sa kalikasan dahil sa darating ang pag-asang dala ni Kristo para sa lahat. Ito ay naglalarawan sa kabutihan ng Panginoon na ipapakita niya ang kanyang awa at pagmamahal sa isa’t isa. Kaya ang Ebanghelyo ay ang kwento ng pagpapagaling ni Hesus sa isang paralitiko. Siya ay binuhat ng 4 na magkakaibigan at nagbutas sa bubong ng bahay upang mababa ang kanilang kaibigang nakahandusay sa higaan. At dito’y sinabi ni Hesus sa lalaki na pinatawad na ang mga kasalanang ito. Subalit siya’y pinag-usapan ng mga pariseo at eskriba na nilalapastangan nito ang Diyos. At nabatid nga ni Hesus ang kanilang mga kaisipan at ipinakita ang kanyang kapangyarihan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. At inutos ni Hesus ang paralitiko na tumindig, pulutin ang higaan, at lumakad, at ganyan nga ang nangyari. Kaya namangha ang mga tao sa isang dakilang kababalaghang kanilang nasaksihan. Makikita natin dito na ang Diyos ay patuloy na magiging mabuti, lalung-lalo na sa mga nangangailangan. At ito rin ay ang hamon sa ating lalung-lalo na ngayong Panahon ng Adbiyento ang pagiging mga masaganang ani na ang bunga ay ang kabutihan, pagmamahal, at marami pang ibang pagpapahalaga. Tularan natin ang 4 na magpakaibigan na nawa’y idala natin ang ibang tao patungo sa Panginoong Diyos.

Reply

Melba G. De Asis December 10, 2018 at 7:04 am

Panginoon nawa’y gawin mo din akong daan para ang aking kapwa tulad ko ay magkaroon ng lubos na pananalig at tiwala Saiyong kapangyarihan. Ikaw po Panginoon ang manguna sa aming buhay para tahakin namin ang tamang landas patungo Saiyo. Panginoon nawa’y patawarin Mo ako sa mga nagagawa kong kasalananan, sa aking mga kahinaan at pagkukulang ko Saiyo at sa aking kapwa.Lahat po ng papuri at pasasalamat ay itinataas ko Saiyo Panginoon, Kayo po ang maghari sa aming buhay. Mga hiling ko po at dalangin nawa’y Inyong pakinggan at matupad ng naayon Saiyong kagustuhan Saiyong panahon. Salamat po sa lahat ng mga biyaya at kaloob mo sa amin. Amen

Reply

Mark Jefferson Criste October 29, 2020 at 6:33 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Jhenny December 7, 2020 at 7:31 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Marilyn Esmaña December 7, 2020 at 1:23 pm

Salamat sa Diyos!

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Don Penalba December 8, 2020 at 9:28 am

Salamat Panginoon sa lahat ng iyong kabutihan. Sa walang sawa mong pagmamahal at pagbibigay ng biyaya sa amin.. Pangunahan mo kami na magawa din namin ang kabutihan at pagmamahal sa aming kapwa sa tuwina. Amen.

Reply

PATRICK CU December 16, 2020 at 12:45 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: