Martes, Disyembre 8, 2020

December 8, 2020

Play

Dakilang Kapistahan ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria

Genesis 3, 9-15. 20
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Umawit sa D’yos ng awa, ang gawain n’ya’y dakila.

Efeso 1, 3-6. 11-12
Lucas 1, 26-38


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary (White)

UNANG PAGBASA
Genesis 3, 9-15. 20

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong,
“Saan ka naroon?”
“Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin; nagtago po ako sapagkat ako’y hubad,” tugon ng lalaki.
“Sinong may sabi sa iyong hubad ka?” tanong ng Diyos. “Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?”
“Kasi, pinakain po ako ng babaing ibinigay ninyo sa akin,” tugon ng lalaki.
“Bakit mo naman ginawa iyon?” tanong ng Diyos sa babae.
“Mangyari po’y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain,” tugon naman niya.
At sinabi ng Panginoon sa ahas:
“Sa iyong ginawa’y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas; ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae’y laging mag-aaway, binhi mo’t binhi niya’y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya’y ikaw ang tutuklaw.” Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Umawit sa D’yos ng awa, ang gawain n’ya’y dakila.

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.

Umawit sa D’yos ng awa, ang gawain n’ya’y dakila.

Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinupad.

Umawit sa D’yos ng awa, ang gawain n’ya’y dakila.

Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas!
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig;
ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit!

Umawit sa D’yos ng awa, ang gawain n’ya’y dakila.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 1, 3-6. 11-12

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo! Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo’y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak!

At dahil kay Kristo, kami’y naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami’y hirangin niya noon pang una – kaming mga unang umasa kay Kristo – sa lalong ikadadakila niya.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 1, 28

Aleluya! Aleluya!
Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya,
D’yos ay kapiling mo t’wina.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 26-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. “Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos,” wika niya. “Sumasaiyo ang Panginoon!” Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya’t sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya’y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya, at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan.”

“Paanong mangyayari ito, gayong ako’y dalaga?” tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet? Alam ng lahat na siya’y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalantao – sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste October 29, 2020 at 6:34 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez November 26, 2020 at 12:32 pm

Pagninilay: Napakadakilang ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sanlibutan. Kaya ito yung ating pinaghahandaan sa Panahon ng Adbiyento para sa pagdiriwang ng Pagsilang ng ating Tagapagligtas sa Kapaskuhan. At ngayong ikawalo ng Disyembre, ang Simbahan ay nanawagan na ating alalahanin ang Birheng Maria sa kanyang kalinis-linisang paglilihi o mas kilala bilang “Immaculada Konsepsiyon”. Ayon sa ipinaliwanag ni Beato Papa Pio IX sa kanyang Papal Bull na “Ineffabilis Deus,” naniniwala tayo na si Inang Maria ay pinaglihing walang bahid na kasalanan. Ito’y nangyari ayon sa plano ng Diyos upang magkaroon ng isang mabuting tahanan para sa pagsilang ni Kristo Hesus.

Ang mga ibang sekta ay nagtatanong kung nasa Bibliya ba raw ang salitang “Immaculada Konsepsiyon”. At paratang din nila na ang Dogmang ito ay taliwas daw sa sinabi ni San Pablo sa Roma 3:23 na lahat ng tao ay nagkasala. Subalit ang hindi nilang maunawaan ay mayroong malalim na konteksto ang pahayag na iyan. At tungkol naman sa paglilinaw tungkol sa paniniwalang si Maria ay pinaglihing walang kasalanan, makikita natin sa mga Pagbasa ang kasagutan.

Ang Unang Pagbasa ay ang kwento ng unang pagkakasala ng tao na kung saan sinuway nina Adan at Eba ang Diyos na huwag kainin ang prutas na mula sa Puno ng Kaalaman tungkol sa Mabubuti at Masasama. Nilikha ng Panginoon ang lahat upang maging mabuti gayundin ang tao na kanyang binigyan ng tungkulin sa lahat ng nilalang. At mayroon ding kalayaan ang tao dahil sa Diyos upang ito’y gamitin niya nang mabuti. Subalit nang tuksuin sila ng ahas, nakita nila ang kahubaran ng kanilang mga katawan, kaya’t sila’y nagtago sa mga punongkahoy. Nang hinahanap ng Diyos ang lalaki at babae, tinanong niya kung nasaan sila, bakit sila’y tumatago, at bakit nila sinuway siya. Hindi nga natakpan ang kanilang kahihiyan, subalit nagdulot din ang kanilang pagbibintang sa paglaganap ng kasamaan sa mundo. Ngunit naging matapat pa din ang Panginoon sa paghahangad ng kaligtasan ng tao.

Kaya ang Genesis 3:15 ay tinaguriang “Protoevangelium” sapagkat ito ang unang pagbabalita ng kaligtasan ng tao. At nakita ito sa pahayag ng pagkakaaway ng ahas na sumisimbolo kay Satanas at ng babae na sumasagisag kay Maria. At ang binhi ng babae na magtatagumpay laban sa ahas ay sumisimbolo kay Hesukristo na magtatagumpay laban sa pagkakasala at kasamaan. Kaya nga minarapat ng Panginoong Diyos na gawing malinis ang ating Mahal na Ina upang ipaglihi si Hesus nang walang bahid na kasalanan.

At ang Ebanghelyo tungkol sa Pagbabalita ni San Gabriel Arkanghel kay Maria ay patunay nito. Sa pagbati ng anghel kay Maria, sinabi niya na ang Mahal na Ina ay “kecharitomene,” isang salitang Griyegong nangangahulugang “napupuno ng grasya”. Kaya makikita natin na dakila ang plano ng Diyos, at sa pagsabi ng “Oo” ni Birheng Maria, natupad ang planong ito. Ang Immaculada Konsepsiyon ay hindi ito tungkol sa pagsilang ni Maria, kundi ito ang kanyang kalinis-linisang paglilihi siyam na buwan bago siya’y ipinanganak. Kaya nga ang Disyembre 8 ay sumasapit siyam na buwan bago mag Setyembre 8.

Ang Immaculada Konsepsiyon ay isang Pistang Pangilin hindi lang dahil tayo ay kinakailangang magsimba, kundi upang makilala natin ang kadakilaan at pagmamahal ng Panginoon sa atin. At nawa’y tularan natin ang halimbawa ng ating Mahal na Inang Maria na sa kanyang pagtalima sa dakilang kalooban, tayo rin ay magiging tapat sa Diyos nang buong pananampalataya at kababang-loob.

Reply

Jhenny December 8, 2020 at 7:22 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Christopher Baradi December 8, 2020 at 7:24 am

Pagbabahagi mula sa misa ni Rev. Father Rodel Ponce ng San Isidro-San Roque Parish Church ng Malhacan,Meycauayan, Bulacan

Kapistahan ng paglilihi kay Birheng Maria
• Hanna – Hebreo, nagpakasal kay Joaquin 24 years old. Dalawampung taon na walang anak. Ang pagkakaroon ng anak ang tanging hinihiling nila sa Diyos. Pinagkalooban sila ng anak (istorya ng Birheng Maria).
• Si Angel Gabriel nagpakita kay Joaquin na maglilihi ang kaniyang asawa.
• Pluben pangalan ng Sasardote.
• Nagpunta si Joaquin, kasama ang pastol.
• Sa edad na 48 namatay ang Ina ni Maria
• Apat na taon na kasama niya ang kaniyang Ina.
• Kapanahunan ng adbiento natapat ang kapistahan ng Imakulada
• Joaquin – Ana, zacaria Elizabeth, Maria
• Paghahanda, pag-iintay mahalaga ang mga salitang ito.
• Dumanas sila sa kanilang buhay na parang sinumpa. Nabuhay sa kawalan at hindi biniyayayaan ng mga anak. Matagal na panahong iniintay nila na magkaroon sila ng anak. Walang imposible sa Diyos kaya kahit matanda na sila, sila ay pinagkalooban pa din na magkaroon ng anak.
• Katangian na hinahanap niya sa pagkakalooban niya – ang kakayahang makinig tulad ng kanilang pakikinig sa Diyos. Bunga nito, pagkakaroon ng kabuluhan sa mga oras at panahon na ibinibigay ng Diyos sa kanila. Hindi sila nagsayang ng oras. Time to pray – pananalangin, pakikipag-usap sa Diyos. Sila ay laging nasa Templo, nagsisimba, naglilingkod, may oras sila sa pananalangin. Time to reflect – matuto tayong magnilay. Marunong silang pagbulay bulayan sa mga ipinapahayag sa kanila na may kinalaman sa Diyos at sa misyon nila. Time to cooperate – magiging papel ni Maria, ako ay magiging alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Time to saye yes.
• May dalawang bagay tayong makikita – tayo sapat ay maging tanda, una magtiwala tayo sa presenya ng Diyos. Ito ang kadalasan na problema natin. Paano ba natin ito gagawin. Naniniwala ba tayo na narito ang Diyos? Gods presence, na nakikita natin madalas sa ating karanasan saka sa pakikisalamuha tayo sa ating Kapwa. Tayo ay kawangis ng Diyos, lahat twyo ay ginawa kawangis niya. Ang ginawa mo sa Kapwa mo ay ginagawa mo sa Akin (Diyos). Grasya, biyaya – dapat makita natin na ipinagkakaloob sa atin. Matuto tayong mag intay. Daan daang taon, nakita natin ang grasya ng Diyos sa tamang panahon.
• Hindi lamang ito sa kapistahan kundi na dapat tayo rin ay maging tanda na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating buhay magign ang presensya niya. Dahil nandirito tayo naghihintay naghahanda nakikinis, nanannalangin, mnagninilay, nagbubulay bula, at nakikiisa sa pagtugon natin na tayong alipin ng `panginonn. Maganapa nawa ang mga ito ayon sa Kalooban ng Diyos.

Reply

Marilyn Esmaña December 8, 2020 at 1:09 pm

Pinupuri ka namin Panginoon Hesuskristo!

Reply

PATRICK CU December 16, 2020 at 12:51 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: