Sabado, Disyembre 5, 2020

December 5, 2020

Play

Sabado sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 30, 19-21. 23-26
Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Mateo 9, 35 – 10, 1. 6-8


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the First Week of Advent (Violet)

UNANG PAGBASA
Isaias 30, 19-21. 23-26

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na Banal ng Israel: Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis nang matagal! Kayo’y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo’y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro, ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan.

Bibigyan niya kyo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo’y mag-ani nang sagana. Ang inyong mga kawan ay magkasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang batis, pagdating ng panahon ng kakila-kilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog. Magliliwanag ang buwan na animo’y araw, at ang araw nama’y magliliwanag ng pitong ibayo, parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito’y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Purihin ang Panginoon!
O kay buti ng umawit at magpuro sa ating Diyos,
ang magpuri sa kanya’y tunay na nakalulugod.
Ang Lungsod ng Jerusalem, muli niyang ibabalik,
sa kanyang mga lingkod, na natapon at nalupig.

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan,
ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan.
Alam niya’t natitiyak ang bilang ng mga tala,
isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda.

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Panginoong ating Diyos ay daila at malakas,
ang taglay n’yang karunugan, ay walang makasusukat.
Yaong mapagkumbaba’y siya niyang itataas,
ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak.

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

ALELUYA
Isaias 33, 22

Aleluya! Aleluya!
Panginoon, aming hukom,
Haring nag-uutos ngayon
kaligtasa’y ‘yong ihatol!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 35 – 10, 1. 6-8

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nilibot ni Hesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at pinagaling ang mga maysakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila’y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya’t sinabi niya sa kanyang mga alagad, “Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin.”

Tinipon ni Hesus ang labindalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila’y pinagbilinan ni Hesus: “Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga maysakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo nang walang bayad, magbigay naman kayo nang walang bayad.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste October 29, 2020 at 6:33 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez December 5, 2020 at 12:20 am

PAGNINILAY: Ang Ebanghelyo ngayon ay ang paanyaya ni Hesus sa kanyang mga alagad ukol sa tawag ng misyon. Unang sinabi ng Panginoon na bagamat sagana ang ani ng Diyos, kaunti pa rin ang mga nag-aani. Kaya ang bilin ni Hesus sa kanyang mga alagad na hilingin sa Amang may-ari na magpadala ng mga manggawa sa anihan. Kaya dito isinugo ng Panginoon ang kanyang mga alagad upang ipahayag ang Paghahari ng Diyos sa mga nayon at bayan ng Israel, at magpaggaling sa mga maysakit @ iba pang taong nangangailangan ng paghilom.

Itong pagsusugo ang nagbigay-daan sa 12 Apostol na tunay maging saksi ng Panginoong namatay sa Krus, ngunit nabuhay na mag-uli. Sila ay nangaral sa ilang bahagi ng mundo, at diyan din nila narasan ang pagkamartir (maliban kay San Juan na pumanaw sa katandaan ng edad)

Makikita natin ang kasagaaan ng ani ng Diyos dahil sa kanyang Paghahari, na nakikita natin kung naroroon ang pag-ibig, kapayapaan, at katarungan. Kaya patuloy na umiiral ang kanyang presensiya sa atin, lalung-lalo ngayong Adbiyento na inaanyayahan tayong ipaghanda ang kanyang pagdating sa mga araw-araw na gawain sa buhay. Nawa’y makabahagi tayo sa patuloy na paglaganap ng Kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng malugod na pagtugon sa panawagan ng misyon.

Reply

Edward Ramirez December 5, 2020 at 9:21 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo!!

Reply

Celine December 6, 2020 at 1:16 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: