Sabado, Disyembre 5, 2020

December 5, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Unang Linggo ng Adbiyento
Sabado

Inaanyayahan tayo ng ating Ama na maging mga tagapaglingkod para sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa higit na pag-unawa sa kabuluhan ng ating misyon at ang kinakailangang katatagan upang matupad ito.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami.

Ang Simbahang naglalakbay nawa’y higit na humikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga nawa’y maging mabisang tagapaghatid ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga magulang nawa’y maipamana sa kanilang mga anak ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay, at mga sawi nawa’y makadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y magtamasa ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, gabayan mo ang aming hindi matatag na paghakbang habang tinatahak namin ang iyong daan. Tulungan mo kami sa aming pagpupunyagi, patatagin mo ang aming loob kapag kami ay nag-aalinlangan, aliwin mo kami kapag kami ay nasasaktan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste October 29, 2020 at 6:33 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez December 5, 2020 at 12:20 am

PAGNINILAY: Ang Ebanghelyo ngayon ay ang paanyaya ni Hesus sa kanyang mga alagad ukol sa tawag ng misyon. Unang sinabi ng Panginoon na bagamat sagana ang ani ng Diyos, kaunti pa rin ang mga nag-aani. Kaya ang bilin ni Hesus sa kanyang mga alagad na hilingin sa Amang may-ari na magpadala ng mga manggawa sa anihan. Kaya dito isinugo ng Panginoon ang kanyang mga alagad upang ipahayag ang Paghahari ng Diyos sa mga nayon at bayan ng Israel, at magpaggaling sa mga maysakit @ iba pang taong nangangailangan ng paghilom.

Itong pagsusugo ang nagbigay-daan sa 12 Apostol na tunay maging saksi ng Panginoong namatay sa Krus, ngunit nabuhay na mag-uli. Sila ay nangaral sa ilang bahagi ng mundo, at diyan din nila narasan ang pagkamartir (maliban kay San Juan na pumanaw sa katandaan ng edad)

Makikita natin ang kasagaaan ng ani ng Diyos dahil sa kanyang Paghahari, na nakikita natin kung naroroon ang pag-ibig, kapayapaan, at katarungan. Kaya patuloy na umiiral ang kanyang presensiya sa atin, lalung-lalo ngayong Adbiyento na inaanyayahan tayong ipaghanda ang kanyang pagdating sa mga araw-araw na gawain sa buhay. Nawa’y makabahagi tayo sa patuloy na paglaganap ng Kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng malugod na pagtugon sa panawagan ng misyon.

Reply

Edward Ramirez December 5, 2020 at 9:21 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo!!

Reply

Celine December 6, 2020 at 1:16 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: