Miyerkules, Disyembre 2, 2020

December 2, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Unang Linggo ng Adbiyento
Miyerkules

Sa himala ng pagpapakain ng limanlibong tao, ipinakikita ng Panginoon na ibibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa kanya ang lahat ng biyayang maipagkakaloob niya sa atin.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami.

Ang mga paring nag-aakay sa atin nawa’y patuloy tayong busugin ng epiritwal na pagkaing nagmumula sa Hapag ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng pamahalaan nawa’y makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailan ng mahihirap natin kapatid, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagdaranas ng epiritwal na pagkagutom nawa’y matagpuan si Kristo sa kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagkakatipon dito nawa’y ibigin si Kristo sa Eukaristiya bilang paghahandog niya ng sarili sa maraming tao, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang lahat ng yumao nawa’y makasalo sa piging sa Kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa Langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 4, 2018 at 10:39 pm

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay isang propesiya ni Isaias tungkol sa isang malalaking piging na inihanda ng Diyos sa langit upang maanyaya ang mga tao na makidalo. Sinasabi dito na ang mga inihanda sa mahabang lamesa ay puno ng kasaganaan mula sa mga prutas at iba pang mga ani. Sinisimbolo ng propesiya ni Isaias ang kagandahang-loob dulot ng Kaharian ng Diyos. Ito yung makakamtan natin na buhay na walang hanggan balang araw sa kahuli-hulian ng ating buhay sa daigdig. Ang Ebanghelyo ay isang kababalaghan ni Hesus na may kaugnayan sa isa pang pangyayari. Kung alam po natin ang Pagpaparami sa 5 Tinapay at 2 Isda na nagpakain sa 5,000 katao (hindi kasama sa bilang ang mga kababaihan at kabataan), ang sipi ng Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa pagpaparami naman ng 7 tinapay upang mapakain ang 4,000 katao (hindi binibilang ang mga kababaihan at kabataan noong panahong iyon). Makikita dito ang mahabaging puso ng Panginoon na tugunin ang pangangailangan ng tao na sila’y makakain at mabusog. Kaya nang may umalok sa kanya ng 7 tinapay, ito’y kanyang pinasalamatan sa Ama at biglang dumami ang mga tinapay. At sa napakaraming tinapay na ibinahagi at ipinarami ay 7 kabol ang pinagsamahan ng mga Apostol. Ito’y nagpapatunay na ang Diyos ay nagbibigay higit pa sa kaya-kayang hihilingin ng tao. Sa katunayan, ibinigay niya sa atin si Hesus upang matunghayan natin sa ating mga buhay ang palaging pagtalima sa dakilang kalooban ng Ama mismo. At bago pa man lumisan si Hesus at dumanas ng kanyang Pagpapakasakit at Pagkamatay sa Krus, itinatag niya ang isang tipan na kung saan maalala natin ang kanyang naging sakripisyo para sa ating kaligtasan. Kaya tuwing tayo’y nagdiriwang ng Sakramento ng Eukaristiya, tayo ay patuloy na ipinagdiriwang ang gunita ng Misteryong Paskwal. Hindi naman natin literal na iaalay muli ang katawan ni Hesus, kundi naniniwala tayo na nariyan ang kanyang “Sakramental presence” sa bawat Misang ating dinadalo. At tuwing tinatanggap natin siya sa Banal na Pakikinabang, ang ating mga kaluluwa ay kanyang pinapalusog upang makinabang tayo balang araw ang kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Kaya ang Adbiyento ay dapat maging basehan natin tungo sa makabuluhang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Mahalaga kung tayo ay dumadalo sa Banal na Eukaristiya at isa pang magandang gawain ay ang pagiging “Eucharistic Christians” para sa ibang tao. Nawa’y patuloy natin isabuhay ang mga mensahe ng Diyos upang tayo ay maiakay niya patungo sa langit.

Reply

Melba G. De Asis December 6, 2018 at 9:21 am

Walang kapantay ang kapangyarihan ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya at ang lahat ay kanyang ipagkakaloob sa atin, ang kagalingan ng mga karamdaman, ang pagkain para hindi tayo magutom at ang lahat ng ating pangangailangan, dapat ay magtiwala, samahan ng gawa at tumalima sa Kanyang mga salita at utos.

Panginoon ako ay nanalig na ipagkakaloob mo sa akin ang kagalingan ng aking mga karamdaman kasama ng mga taong may sakit na katulad ko. Ang lahat ng ito ay hinihiling ko sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, Amen.

Reply

PATRICK CU December 8, 2018 at 6:42 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Ang salita niyo o Poon ang aming kaligtasan, kalinawanagan at kapayapaan. Palawakin niyo po o Poon ang paguunawa nang bawat isang tao lalo na ang nagpapatirapa sa inyong kaligtasan at karunungan.

Make us wise as the serpent but as harmless as the dove o Lord.

AMEN!

Reply

Mark Jefferson Criste October 29, 2020 at 6:31 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Edward Ramirez December 2, 2020 at 10:14 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

PATRICK CU December 3, 2020 at 2:13 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: