Huwebes, Disyembre 3, 2020

December 3, 2020

Play

Paggunita kay San Francisco Javier, pari
Huwebes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 26, 1-6
Salmo 117, 1 at 8-9. 19-21. 25-27a

Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin.

Mateo 7, 21. 24-27


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Francis Xavier, Priest (White)

UNANG PAGBASA
Isaias 26, 1-6

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Sa araw na iyo’y ganito ang aawitin sa Juda:
“Matatag ang ating lungsod,
Hindi tayo maaano,
Matibay ang muog.
Bayaang bukas ang mga pintuan,
Upang makapasok ang bayang matapat.
Binibigyan mo ng lubod na kapayapaan
Ang mga taong matapat na tumatalima
At nagtitiwala sa iyo.
Magtiwala kayong lagi sa Panginoon,
Pagkat siya ang kublihang walang hanggan.
Ibinababa niya ang mga palalo,
Lungsod mang matatag ay ibinabagsak;
Pati muog ay winawasak,
Hanggang sa maging tapakan ng mga taong-hamak
At tuntungan ng mga mahirap.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 117, 1 at 8-9. 19-21. 25-27a

Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin.
o kaya: Aleluya.

O pasalamatan
ang Panginoong Diyos, pagkat siya’y mabuti;
ang kanyang pag-ibig
ay napakatatag at mananatili.
Mabuting di hamak,
na doon sa Poon magtiwala ako,
kaysa panaligan yaong mga tao.
Higit ngang mabuting
ang pagtitiwala sa Poon ibigay,
kaysa pamunuan ang ating asahan.

Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin.

Ang mga pintuan
ng banal na templo’y inyo ngayong buksan,
ako ay papasok,
at itong Panginoo’y papupurihan.
ito yaong pintong
pasukan ng Poon, ang Panginoong Diyos;
tanging ang matuwid
ang pababayaang doo’y makapasok!
aking pinupuri
Ikaw, O Poon, yamang pinakinggan,
dininig mo ako’t pinapagtagumpay.

Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin.

Kami ay iligtas,
tubusin mo, Poon, kami ay iligtas,
at pagtagumpayin sa layuni’t hangad.
Ang pumaparito
sa ngalan ng Poon ay pagpapalain;
magmula sa templo,
mga pagpapala’y kanyang tatanggapin!
ang Poon ang Diyos.

Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin.

ALELUYA
Isaias 55, 6

Aleluya! Aleluya!
Hanapin ang Poong mahal
s’ya’y ating matatagpuan
sa kanya tayo magdasal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 7, 21. 24-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit.

“Kaya’t ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Jose M. Javier December 1, 2016 at 4:42 am

Magtiwala tayo sa Panginoon, because God is omnipotent, omnitient and omnipresent……

Reply

Reynald Perez December 6, 2018 at 12:43 am

Pagninilay: Ang Adbiyento ay isang panahon ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang Ebanghelyo ay isang paalala kung paano dapat tayo’y mamuhay sa daigdig na ito. Sinasabi ni Hesus na hindi lahat ng mga tumatawag sa kanya na “Panginoon” ay makakapasok sa Kaharian ng Langit kung hindi sila susunod sa kalooban ng Diyos. At dito ikinumpara ni Hesus ang mga matatalino at hangal sa 2 lalaki na nagtayo ng bahay. Ang matatalino ay nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon ng bato, samantala ang hangal naman ay nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon ng buhangin. Noong dumating ang isang bagyo at ang mga baha, ang bahay na nasa ibabaw ng bato ay nanatiling matatag, subalit ang bahay na nasa buhangin ay hinampas ng mga hangin at baha. Itong talinhaga ng 2 pundasyon ay nagsisilbing paalala sa atin na ang pakikinig o pagbabasa sa mga mensahe ng Panginoon sa Banal na Kasulatan ay kinakailangan ng pagsunod at pagsasabuhay sa araw-araw na pamumuhay. Ang Adbiyento ay panahon ng pagkikilala sa dakilang kalooban ng Panginoon na para sa lahat. At tayo’y inaanyayahan na maging masunurin sa niloob ng Diyos para sa isang mabubuting layunin. Sabi nga ni Isaias sa Unang Pagbasa na balang araw ang Sambayanang itinatag ng Diyos ay hindi kailanma’y matitinag. Bagamat marami tayong mga pagkakamali at pagkukulang, patuloy na gagabayan tayo ng Panginoon na gumawa ng tama at mabuti sa isa’t isa. Katulad ni Hesus, nawa tayo rin ay sumunod sa kanyang mga yapak sa pakikisakatuparan ng niloloob ng Ama.

Reply

Aida Ramirez December 6, 2018 at 7:06 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Napakaganda ng mga pagbasa at napapanahon upang tayo ay patuloy na manalig sa Diyos at gumawa ng mga bagay nanaayon sa kanyang Kautusan.Maraming salamat rin sa pagninilay na nakakatulong upang higit namin maunawaan ang mga pagbasa at mabuting balita ng Panginoon.God bless us all.

Reply

Melba G. De Asis December 6, 2018 at 7:30 am

Ang matibay nating pananalig ang magliligtas sa atin sa lahat ng kapahamakang nakaamba sa ating buhay. Maging matatag tayo at magtiwala ng tapat sa ating Panginoon sapagkat nasa Kanya ang ating kaligtasan sa lahat ng oras. Amen…

Reply

Mark Jefferson Criste October 29, 2020 at 6:32 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Jhenny December 3, 2020 at 7:16 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Bless December 3, 2020 at 9:14 pm

Panginoon, pagtibayin Mo pong husto ang aming pananampalataya sa Inyo upang kahit ano mang pagsubok ang dumating sa aming buhay at amin itong mapagtagumpayan. Kayo po nawa ang maging pundasyon ng sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Alam po namin na sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa aming kapwa, kapatid, at mga kaibigan, at palagi kayong gumagabay sa amin at handang magpatawad gaano man kalaki ang aming nagagawang mga kasalanan. Ang Iyong mga Salita nawa ang magsilbing ilaw namin sa mga oras ng kadiliman sa aming buhay at gabay sa lahat ng landas na aming tatahakin. Salamat at nakilala ka namin, Panginoon. Dakila kang tunay.
Amen.

Reply

PATRICK CU December 4, 2020 at 6:35 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: