Huwebes, Disyembre 3, 2020

December 3, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Unang Linggo ng Adbiyento
Huwebes

Bunga ng pagtitiwalang ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan, buong katapatan tayong tumawag sa kanya.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin.

Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso nawa’y maging tapat sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pulitiko at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan nawa’y maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating pananampalataya nawa’y magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayong lahat na may ginagampanang tungkulin at pananagutan nawa’y maayos na makatupad sa ating mga gawain, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga namayapang kamag-anak at kaibigan nawa’y makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay sa piling ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama, ikaw ang aming lakas sa oras ng aming pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin mo kami sa iyong Kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Jose M. Javier December 1, 2016 at 4:42 am

Magtiwala tayo sa Panginoon, because God is omnipotent, omnitient and omnipresent……

Reply

Reynald Perez December 6, 2018 at 12:43 am

Pagninilay: Ang Adbiyento ay isang panahon ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang Ebanghelyo ay isang paalala kung paano dapat tayo’y mamuhay sa daigdig na ito. Sinasabi ni Hesus na hindi lahat ng mga tumatawag sa kanya na “Panginoon” ay makakapasok sa Kaharian ng Langit kung hindi sila susunod sa kalooban ng Diyos. At dito ikinumpara ni Hesus ang mga matatalino at hangal sa 2 lalaki na nagtayo ng bahay. Ang matatalino ay nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon ng bato, samantala ang hangal naman ay nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon ng buhangin. Noong dumating ang isang bagyo at ang mga baha, ang bahay na nasa ibabaw ng bato ay nanatiling matatag, subalit ang bahay na nasa buhangin ay hinampas ng mga hangin at baha. Itong talinhaga ng 2 pundasyon ay nagsisilbing paalala sa atin na ang pakikinig o pagbabasa sa mga mensahe ng Panginoon sa Banal na Kasulatan ay kinakailangan ng pagsunod at pagsasabuhay sa araw-araw na pamumuhay. Ang Adbiyento ay panahon ng pagkikilala sa dakilang kalooban ng Panginoon na para sa lahat. At tayo’y inaanyayahan na maging masunurin sa niloob ng Diyos para sa isang mabubuting layunin. Sabi nga ni Isaias sa Unang Pagbasa na balang araw ang Sambayanang itinatag ng Diyos ay hindi kailanma’y matitinag. Bagamat marami tayong mga pagkakamali at pagkukulang, patuloy na gagabayan tayo ng Panginoon na gumawa ng tama at mabuti sa isa’t isa. Katulad ni Hesus, nawa tayo rin ay sumunod sa kanyang mga yapak sa pakikisakatuparan ng niloloob ng Ama.

Reply

Aida Ramirez December 6, 2018 at 7:06 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Napakaganda ng mga pagbasa at napapanahon upang tayo ay patuloy na manalig sa Diyos at gumawa ng mga bagay nanaayon sa kanyang Kautusan.Maraming salamat rin sa pagninilay na nakakatulong upang higit namin maunawaan ang mga pagbasa at mabuting balita ng Panginoon.God bless us all.

Reply

Melba G. De Asis December 6, 2018 at 7:30 am

Ang matibay nating pananalig ang magliligtas sa atin sa lahat ng kapahamakang nakaamba sa ating buhay. Maging matatag tayo at magtiwala ng tapat sa ating Panginoon sapagkat nasa Kanya ang ating kaligtasan sa lahat ng oras. Amen…

Reply

Mark Jefferson Criste October 29, 2020 at 6:32 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Jhenny December 3, 2020 at 7:16 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Bless December 3, 2020 at 9:14 pm

Panginoon, pagtibayin Mo pong husto ang aming pananampalataya sa Inyo upang kahit ano mang pagsubok ang dumating sa aming buhay at amin itong mapagtagumpayan. Kayo po nawa ang maging pundasyon ng sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Alam po namin na sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa aming kapwa, kapatid, at mga kaibigan, at palagi kayong gumagabay sa amin at handang magpatawad gaano man kalaki ang aming nagagawang mga kasalanan. Ang Iyong mga Salita nawa ang magsilbing ilaw namin sa mga oras ng kadiliman sa aming buhay at gabay sa lahat ng landas na aming tatahakin. Salamat at nakilala ka namin, Panginoon. Dakila kang tunay.
Amen.

Reply

PATRICK CU December 4, 2020 at 6:35 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: