Miyerkules, Disyembre 2, 2020

December 2, 2020

Miyerkules sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 25, 6-10a
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong mahal.

Mateo 15, 29-37


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the First Week of Advent (Violet)

UNANG PAGBASA
Isaias 25, 6-10a

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Sa araw na iyon:
Sa Bundok ng Sion,
aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa,
gagawa siya ng isang piging para sa lahat
na ang handa’y masasarap na pagkain at inumin.
Sa bundok ding ito’y papawiin niya ang kalungkutang
naghahari sa lahat ng bansa.
Lubusan na niiyang papawiin ang kamatayan,
papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat;
aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan.
Kung magkagayon, sasabihin ng lahat:
“Siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan,
ang inaasahan nating magliligtas sa atin;
magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas.”
Iingatan ng Diyos ang bundok na ito.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong mahal.

Panginoo’y aking Pastol, hindi ako magkukulang.
Ako’y pinahihimlay sa mainam na pastulan,
at inaakay niya ako sa tahimik na batisan,
binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan.

Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong mahal.

At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan
sa matuwid na landisa’y doon ako inaakay.
Kahit na ang daang iyo’y tumatahak sa karimlan,
hindi ako matatakot pagkat ika’y kaagapay;
ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang.

Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong mahal.

Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang,
ito’y iyong ginagawang nakikita ng kaaway;
Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan
at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw.

Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong mahal.

Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan,
sasaaki’t tataglayin habang ako’y nabubuhay;
doon ako sa templo mo lalagi at mananahan.

Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong mahal.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Panginoong nagliligtas
sa ati’y darating tiyak
mapalad syang makaharap.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 15, 29-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nagbalik si Hesus sa tabi ng Lawa ng Galilea. At siya’y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pinagkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga maysakit sa harapan ni Hesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakikita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel.

Tinawag ni Hesus ang kanyang mga alagad at sinabi, “Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila’y paalising gutom; baka sila mahilo sa daan.” At sinabi ng mga alagad, “Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?” “Ilan ang tinapay ninyo riyan?” tanong ni Hesus sa kanila. “Pito po,” sagot nila, “at ilang maliliit na isda.” Ang mga tao’y pinaupo ni Hesus sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda at nagpapasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para sa ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog; at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng pitong bakol na malalaki.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 4, 2018 at 10:39 pm

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay isang propesiya ni Isaias tungkol sa isang malalaking piging na inihanda ng Diyos sa langit upang maanyaya ang mga tao na makidalo. Sinasabi dito na ang mga inihanda sa mahabang lamesa ay puno ng kasaganaan mula sa mga prutas at iba pang mga ani. Sinisimbolo ng propesiya ni Isaias ang kagandahang-loob dulot ng Kaharian ng Diyos. Ito yung makakamtan natin na buhay na walang hanggan balang araw sa kahuli-hulian ng ating buhay sa daigdig. Ang Ebanghelyo ay isang kababalaghan ni Hesus na may kaugnayan sa isa pang pangyayari. Kung alam po natin ang Pagpaparami sa 5 Tinapay at 2 Isda na nagpakain sa 5,000 katao (hindi kasama sa bilang ang mga kababaihan at kabataan), ang sipi ng Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa pagpaparami naman ng 7 tinapay upang mapakain ang 4,000 katao (hindi binibilang ang mga kababaihan at kabataan noong panahong iyon). Makikita dito ang mahabaging puso ng Panginoon na tugunin ang pangangailangan ng tao na sila’y makakain at mabusog. Kaya nang may umalok sa kanya ng 7 tinapay, ito’y kanyang pinasalamatan sa Ama at biglang dumami ang mga tinapay. At sa napakaraming tinapay na ibinahagi at ipinarami ay 7 kabol ang pinagsamahan ng mga Apostol. Ito’y nagpapatunay na ang Diyos ay nagbibigay higit pa sa kaya-kayang hihilingin ng tao. Sa katunayan, ibinigay niya sa atin si Hesus upang matunghayan natin sa ating mga buhay ang palaging pagtalima sa dakilang kalooban ng Ama mismo. At bago pa man lumisan si Hesus at dumanas ng kanyang Pagpapakasakit at Pagkamatay sa Krus, itinatag niya ang isang tipan na kung saan maalala natin ang kanyang naging sakripisyo para sa ating kaligtasan. Kaya tuwing tayo’y nagdiriwang ng Sakramento ng Eukaristiya, tayo ay patuloy na ipinagdiriwang ang gunita ng Misteryong Paskwal. Hindi naman natin literal na iaalay muli ang katawan ni Hesus, kundi naniniwala tayo na nariyan ang kanyang “Sakramental presence” sa bawat Misang ating dinadalo. At tuwing tinatanggap natin siya sa Banal na Pakikinabang, ang ating mga kaluluwa ay kanyang pinapalusog upang makinabang tayo balang araw ang kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Kaya ang Adbiyento ay dapat maging basehan natin tungo sa makabuluhang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Mahalaga kung tayo ay dumadalo sa Banal na Eukaristiya at isa pang magandang gawain ay ang pagiging “Eucharistic Christians” para sa ibang tao. Nawa’y patuloy natin isabuhay ang mga mensahe ng Diyos upang tayo ay maiakay niya patungo sa langit.

Reply

Melba G. De Asis December 6, 2018 at 9:21 am

Walang kapantay ang kapangyarihan ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya at ang lahat ay kanyang ipagkakaloob sa atin, ang kagalingan ng mga karamdaman, ang pagkain para hindi tayo magutom at ang lahat ng ating pangangailangan, dapat ay magtiwala, samahan ng gawa at tumalima sa Kanyang mga salita at utos.

Panginoon ako ay nanalig na ipagkakaloob mo sa akin ang kagalingan ng aking mga karamdaman kasama ng mga taong may sakit na katulad ko. Ang lahat ng ito ay hinihiling ko sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, Amen.

Reply

Mark Jefferson Criste October 29, 2020 at 6:31 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Edward Ramirez December 2, 2020 at 10:14 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: