Lunes, Nobyembre 23, 2020

November 23, 2020

Play

Lunes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 14, 1-3. 4b-5
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Lucas 21, 1-4

Monday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (II) (Green)
or mass of St. Clement I, Pope and Martyr (Red)
or mass of St. Columban, Abbot (White)

UNANG PAGBASA
Pahayag 14, 1-3. 4b-5

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Akong si Juan ay tumingin, at naroon ang Kordero na nakatayo sa Bundok ng Sion, kasama ang sandaa’t apatnapu’t apat na libong tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng Kordero at ang pangalan ng kanyang Ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig narinig ko’y parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila’y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono, at ng apat na nilalang na buhay, at ng dalawampu’t apat na matatanda. Walang makaunawa sa awit na yaon kundi ang sandaa’t apatnapu’t apat na libo na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga sumunod sa Kordero saanman siya magtungo. Sila’y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa Kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Ang buong daigdig, lahat ng naroon,
may-ari’y ang Diyos, ating Panginoon;
ang mundo’y natayo at yaong sandiga’y
ilalim ng lupa, tubig kalaliman.

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Sino ang marapat umahon sa burol,
sa burol ng Poon, sino ngang aahon?
Sino’ng papayagang pumasok sa templo,
sino’ng tutulutang pumasok na tao?
Siya, na malinis ang isip at buhay,
na hindi sumamba sa diyus-diyusan;
tapat sa pangako na binibitiwan.

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya,
ililigtas siya’t pawawalang-sala.
Gayun ang sinumang lumalapit sa Diyos
silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

ALELUYA
Mateo 24, 42a. 44

Aleluya! Aleluya!
Lagi tayong magtanod
sapagkat di natin talos
ang pagbabalik ni Hesus.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 21, 1-4

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nang tumingin si Hesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaing balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Hesus, “Sinasabi ko sa inyo: ang dukhang balong iyon ay naghulog nang higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob, ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Tee-Gee November 21, 2016 at 1:54 pm

‘She in her poverty has put in all she had to live on.’

We can sometimes take pride in our generosity, but do we give from what we would rather keep, or do we give from our surplus only? Do we calculate our reward before we give, or do we give abundantly without regard for recompense? Giving of ourselves in such a way seems unreasonable and not prudent. Yet this is what love asks of us: to love with our whole heart, with our whole self. No matter how small and insignificant our offering may feel, when we put it before God, God is able to do infinitely more with it. May we be lavishly generous in our loving, like God is with us.

-PRAY.COM.AU

Reply

Reynald Perez November 26, 2018 at 5:11 am

Reflection: The Liturgical Calendar is coming to a close. We are now in the 34th Week of the Ordinary Time Season, and we will soon enter a new Liturgical Year as we mark the Advent Season. The First Reading tells the vision of St. John of the 144,000 people in heaven. Take note that the number “one hundred forty-four thousand” is just figurative, which symbolizes the countless number of righteous and good people who are ready to behold the face of God. And so they did inherit that glory of eternal life after their faithfulness to the Lord during earthly life, since they have been found unblemished. That is what we also wait with hope for the glory of eternal life, if we continue to do good things with humble hearts. The Gospel Reading narrates to us the contribution of the poor widow at the Temple box. During the time of Christ, widows are considered helpless, since they don’t have husbands to make their lives blessed (unless the sons are still alive to inherit the blessing). But imagine offering two small coins in the box is quite a bit odd, unlike the rich people who offered tons of precious and valuable items in the treasury. Yet among all the people, Jesus commends the latter for such act of generosity because she believes that God will help her, for she has offered her livelihood in the midst of this surplus of wealth. This shows that becoming generous should be mixed with sincerity because giving truly means putting your whole heart into it. Same with doing something good that you do it not just to impress the public, but also to help people who are in need physically and spiritually. These simple things and other values show how we continue to celebrate the mystery of God’s love in the Liturgical Calendar as we strive to become faithful to him and his will. It is also the same when we share the Gospel of Christ to others by word and by example.

Reply

Reynald Perez November 26, 2018 at 6:16 am

Pagninilay: Ang ating Ebanghelyo ay katulad ng Ebanghelyo ng nakaraang Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (Nobyembre 11, 2018). Ito’y tungkol sa babaeng balo na naghandog ng 2 kusing sa lalagyan ng kayamanan sa Templo. Mababa ang pagtingin noon ng mga Hudyo sa mga balo, sapagkat itinuturing sila noong mga panahong iyon na walang kadala-dala. Subalit makikita natin sa Ebanghelyo na ang itinuturing daw na walang kwenta ay siya pang bida at magandang asal. Ang biyuda ay nag-alay ng 2 kusing, samantala ang iba ay napakalaking salapi ang inihulog. Kaya ang papuri ni Hesus ay napunta sa babaeng balo sa pag-aalay ng higit pa sa lahat. Makikita dito sa tauhan niya na binigay niya nang buong puso kahit 2 kusing lang ang nagbubuhay sa kanya mula sa karukhaan. Makikita dito na ang pagbibigay ay hindi dapat ipinapagmalaki, kundi dapat ito’y gawin nang mula sa puso. Ang ibang sekta ay mayroon tinatawag na tithing system, sapagkat may tala sila ng mga miyembro ng kasapi nila na kailangan magbigay ng bawat isa na halagang 10 porsiyento. Subalit dito sa atin, nagbibigay tayo ng kahit anong halaga at kahit kailan sapagkat hindi tayo pinipilit na magbigay, basta ito’y nanggagaling mula sa puso. At ang pagbabahagi ng mga biyaya sa ibang tao ay may pagpapalang ibibigay na hindi nating inaasahan, at ito ay siksik, liglig, at umaapaw. Kaya ang Unang Pagbasa ay nagpapakita sa mga matuwid na taong nakahanda sa kanilang patunguhin sa langit pagkatapos ang kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos at paggawa ng kabutihan. Sa huling hantungan ng ating buhay, tayo’y ihuhukom ng Panginoon kung anong pag-ibig ang ipinamalas natin sa mundong ito na alinsunod sa kanyang dakilang kalooban. Kaya sa pagtatapos ng Kalendaryo ng Simbahan, nawa patuloy tayo na gumawa ng mga mabubuting bagay katulad ng pagbibigay at pagbabahagi na galing sa puso.

Reply

Melba G. De Asis November 26, 2018 at 6:25 am

Ang pagbibigay ng may kasamang sakripisyo ay ikinalulugod ng Diyos.

Panginoon nawa’y hangarin kong makapagbigay ng bukal sa aking kalooban. Amen

Reply

Jhenny November 23, 2020 at 7:39 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Marilyn Esmaña November 23, 2020 at 1:15 pm

Salamat Sa DIYOS.

Pinupuri ka namin pPanginoong Hesukristo. ALELUYA!

Reply

Lee-Ghi November 23, 2020 at 9:00 pm

From Fr. Luciano Felloni

Almusalita Daily Gospel and Meditation
Monday (November 23, 2020): “She Put In All that She Had”

Scripture: Luke 21:1-4
#Almusalita #HowImportant

“It’s a beautiful story.
Ito ay iyong Panginoon na
nakaupo sa pinto ng templo
at inoobserbahan ang pagbibigay
ng mga tao sa lugar na ito, ang paghulog
ng kanilang donation.’

Sabi ng Ebanghelyo:
He also saw a poor widow
who dropped two small coins.
He said, ‘Truly, I tell you, this poor widow
put in more than all of them. All of them gave
an offering from their plenty, but she, out of
her poverty gave all she had to live on.’

Ang Panginoon ay nag-oobserba
sa ating pagbibigay. At inoobserbahan
Niya kung gaano kahalaga sa’yo ang
ibinigay mo at hindi kung gaano kalaki.
Hindi kung ano ang laki ng amount
kung ano ang laki ng amount ng ibinibigay
kun’di kung gaano kahalaga sa atin
ang ating ibinibigay.

Hindi lang sa pera, pati na rin
sa time, talent, at sa creativity mo.

How much do you give of
yourself? And that how much means
how important it is. Kumbaga,
anong ibinibigay mo kay Lord
na oras.

For example, in your day,
when you pray, do you give Him
primetime or do you give tulog time?
Iyong panahon na talagang antok na
antok ka. Do you give Him you central time
or do you give mabilisang time sa Panginoon?

Pagdating sa paglilingkod,
halimbawa sa Diyos, do you give the core
of your rest dahil alam mong talagang
sa Panginoon ka nagpapahinga therefore
talagang napakahalaga sa’yo ng Sunday,
ng pagsisimba, at paglilingkod? Or do you give
the Lord iyong mga tira-tira lang?

So ang point ni Jesus is not how much
but how important.Iyon ang dapat tanungin
natin ngayon. Iyong pagbibigay ng materyal na
bagay, ng ating oras, talino, talent, how important
it is to you? Dahil alam ng Panginoon kung ang ibinibigay
natin ay tira-tira lang o talagag napakahalaga sa atin.”

Pray: “Lord Jesus, your love knows no bounds and you give without measure. All that I have comes from you. May I give freely and generously in gratitude for all that you have given to me. Take my life and all that I possess – my gifts, talents, time and resources – and use them as you see fit for your glory.
Amen.”

Read! Reflect! Pray! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral! God bless.

Reply

PATRICK CU November 24, 2020 at 7:42 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: