Miyerkules, Nobyembre 11, 2020

November 11, 2020

Play

Paggunita kay San Martin ng Tours, Obispo
Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Tito 3, 1-7
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Lucas 17, 11-19


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Martin of Tours, Bishop (White)
Saturday of the Thirty-second Week in Ordinary Time (II)

UNANG PAGBASA
Tito 3, 1-7

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito

Pinakamamahal, paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga maykapangyarihan, sundin ang mga ito, at amging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kaninuman. Kailangang maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Noong una, tayo’y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo; naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo’y kinapootan ng iba at sila’y kinapootan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang-loob at pag-ibig ng Diyos na ating Tagapagligtas, tayo’y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating Tagapagligtas na si Hesukristo, ibinubuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo’y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Panginoo’y aking Pastol, hindi ako magkukulang.
Ako’y pinahihimlay sa mainam na pastulan,
at inaakay niya ako sa tahimik na batisan,
binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan.

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan
sa matuwid na landasi’y doon ako inaakay.
Kahit na ang daang iyo’y tumatahak sa karimlan,
hindi ako matatakot pagkat ika’y kaagapay;
ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang.

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang,
ito’y iyong ginagawang nakikita ng kaaway;
nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan
at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw.

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan,
sasaaki’t tataglayin habang ako’y nabubuhay;
doon ako sa templo mo lalagi at mananahan.

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

ALELUYA
1 Tesalonika 5, 18

Aleluya! Aleluya!
Ang D’yos Ama’y naghahangad
lagi tayong pasalamat
kaisa ng kanyang Anak.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 17, 11-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Sa paglalakbay ni Hesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya’y sinalubong ng sampung ketongin. Tumigil sila malayu-layo at humiyaw ng: “Hesus! Panginoon! Mahabag po kayo sa amin!” nang makita sila ay sinabi niya, “Humayo kayo at pakita sa mga saserdote.” At samantalang sila’y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya’y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatirapa siya sa paanan ni Hesus at nagpasalamat. Ang taong ito’y Samaritano. “Hindi ba sampu ang gumaling?” tanong ni Hesus. “Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Tumindig ka’t humayo sa iyong lakad! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 12, 2018 at 10:06 pm

Pagninilay: Magandang pahayag ang sinasabi ng Aklamasyon sa Aleluya ngayon, na sa bawat pagkakataon ay dapat magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos, sapagkat ito ay niloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga makikita natin sa Ebanghelyo ang pagtatagpo ni Hesus sa 10 ketongin. Ang sakit na ketong ay tinuturing na kahawaan na dapat ang tao ay umiwas sa mga ketongin. Alam ito ng mga 10 taong iyon, ngunit tila nga ba’y nakita nila kay Hesus ang Kapangyarihan ng Ama na nagpapamalas ng kabutihan kahit sa mga taong katulad nila. Nang lumapit sila kay Hesus upang ihiling ang kagalingan, biglang inutusan sila ni Hesus na pumunta sa mga pari sa Jerusalem upang gawin ng ritwal ng pagpapalinis. Kaya sumunod sila sa gawaing iyon, at hindi akalain nila na sila’y gumaling habang lumalakbay. Sila’y naging masaya at nagsipunta sa kanya-kanyang pagdiriwang. Ngunit mula sa 10 ketongin, iisa lang ang bumalik kay Hesus at nagpasalamat. At natunghayan ng Panginoon na siya’y isang Samaritano, isang itinuturing noon na kaaway ng mga Hudyo dahil raw sa ritwal nito na paganismo. Subalit ipinakita dito ang isang itinuturing na kaaway ng mga Hudyo ay sumampalatya at nagpasalamat kay Hesus sa ginawang paglilinis sa kanyang balat at pagwawasto ng buong katauhan. Kaya nga sa bawat pagpapala at magandang bagay na natanggap at narasanan natin, dapat mayroon tayong utang na loob na tinatanggap natin ang mga biyayang ibinigay sa atin ayon sa ating pagsisikap. At tayo’y inaanyayahan ni San Pablo na magpasakop sa mga pinuno hindi lang ng Simbahan at Pamahalaan, kundi ang bawat may awtoridad na higit pa sa atin. Ang hamon dito ay ang pagtanggi at pagbawalan ang bawat masamang bagay na ikasisira natin. Kaya kung tayo’y may utang na loob sa Panginoon sa bawat kabutihan niya sa atin, nawa tayo rin ay maging mga biyaya ng kabutihan at kagandahang-loob sa ibang tao na patuloy na maghari ang pagmamahal dito sa daigdig.

Reply

Melba G. De Asis November 14, 2018 at 9:31 am

Palagi tayong magtiwala sa Diyos at magpasalamat sa lahat ng mga natatamo nating biyaya mula sa Kanya. Maraming pinagkakalooban ng biyaya ngunit hindi lahat ay marunong magpasalamat, at ang pasasalamat ay hindi lamang sa sa salita kundibgayun din ss gawa, inaasahan ng Panginoon na maibahagi din natin sa iba ang mga biyayang ating tinatanggap mula sa Kanya.

Panginoon kung meron man akong hinihiling na hindi mo pa ipinagkakaloob ay taos puso pa rin ang aking pananalig na ito ay iyong ipagkakaloob ng naaayon sa Iyong kagustuhanb sa tamang panahon. Amen

Reply

Susilia Fabello Faderon November 11, 2020 at 5:36 am

Lubos akong nagpapasalamat at nagpupuri sa D’yos at di magsasawang gawin ito araw araw.Pagkalooban nawa ako palagi ng Panginoon na maging mahinahon,banayad,hindi nagmamadali upang magawa ko ito araw araw.

Reply

Jhenny November 11, 2020 at 7:29 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Pedro November 11, 2020 at 10:13 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

PATRICK CU November 12, 2020 at 10:05 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: