Miyerkules, Nobyembre 4, 2020

November 4, 2020

Play

Paggunita kay San Carlos Borromeo
Miyerkules ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Filipos 2, 12-18
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Lucas 14, 25-33


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Charles Borromeo, bishop (White)
Wednesday of the Thirty-first Week in Ordinary Time (II)

UNANG PAGBASA
Filipos 2, 12-18

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban.

Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang tutol at pagtatalo, upang kayo’y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayun, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal.

Ikinagagalak ko – at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan – kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Tanglaw ko’y ang Poon, aking kaligtasan,
kaya walang takot ako kaninuman;
sa mga panganib kanyang iingatan,
kaya naman ako’y walang agam-agam.

Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Isang bagay lamang ang aking mithiin,
isang bagay itong sa Poon hinihiling:
ang ako’y lumagi sa banal na templo
upang kagandahan niya’y mamasdan ko
at yaong patnubay niya ay matamo.

Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Ako’y nananalig na bago mamatay
masasaksihan ko ang ‘yong kabutihan
na igagawad mo sa mga hinirang.
Sa Panginoong Diyos tayo’y magtiwala!
Ating patatagin ang paniniwala;
tayo ay umasa sa kanyang kalinga!

Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

ALELUYA
1 Pedro 4, 14

Aleluya! Aleluya!
Hirap kaisa ni Kristo
ay kapalarang totoo,
kaloob ng Espiritu.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 14, 25-33

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sumama kay Hesus ang napakaraming tao; humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, “Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo’y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung, may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman maipatapos – siya’y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila: ‘Nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naipatapos.’ O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang sampunlibo niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may dalawampunlibong tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman, kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 7, 2018 at 2:31 am

Reflection: The First Reading reminds us to appear unblemish and holy as God’s faithful witnesses. Like St. Paul, we are also called to share in the mission in order to spread the joy of God’s love to others. And when we are asked on such mission in our lives, we should neither grumble nor question. The Gospel is a calling to discipleship. Jesus reminds us of this urgency to follow him daily without hesitation. When he says to hate our mother and father, it is not literally total rejection, but rather on the second option basis. Remember that it is the Lord who gave us loving parents to nurture us, so even as we obey them, we also ought to obey him above all. Now when the Lord says to carry the cross, it means that we are to endure our earthly trials with faith and perseverance, as we strive to devote ourselves in doing good and avoiding evil (free will). And the challenge of renouncing our possessions is not literally giving up everything. Detachment means that we rely not only on worldly matters, but also on spiritual gifts that God provides. Remember that it is God who provides your daily needs in life as a result of sowing the seeds of your labor. So if we love God, then we must love other people. Similarly if we love other people, then we must love God above all. And loving him and neighbor means becoming followers of Christ daily in our mission of giving witness to the message of love.

Reply

Reynald Perez November 7, 2018 at 8:30 am

Pagninilay: Ang pagtugon sa tawag na sumunod sa Panginoon ay kinakailangan ng sapat na katapatan sa kanya. Kaya nga ipinahayag ni Hesus sa Ebanghelyo ang mga balakid na hindi nagpapahintulot sa atin sa pagsunod sa kanya. Unang sinabi niya na hanggang tinatanggi natin ang ating ama at ina ay hindi tayo’y magiging mga alagad niya. Sa wikang Griyego, ang salitang “tanggi” ay hindi yung literal na “hate” sa wikang Ingles, kundi ito ay tinatawag na “ikalawang opsyon”. Nais ipahayag ni Hesus na kung palagi niya tayong binibiyayaan ng mga magulang pati na mga kapatid, dapat patuloy natin patatagin ang ating pananampalataya sa kanya. Ikalawa ay hindi raw maaring maging mga alagad ni Kristo kung hindi natin tinatahak ang mga krus. Ang sinisimbolo ng krus na iyon ay ang bawat pagsubok at pagdurusa na ating dinadanas araw-araw. Marahil nais nating guminhawa ang ating buhay upang mawalan na ang mga problema. Ngunit ang nais ipahayag ni Hesus na patuloy nating patatagin ang ating pananampalataya at katapatan sa kanya sa pagpasan ng mga “krus ng ating buhay”. Kahit siya mismo pinasan niya ang Banal na Krus hanggang Golgota upang maunawaan natin ang kahalagahan ng sakripisyo para sa ikabubuti ng marami. Inaanyayahan tayo na tularan ang tagapagtayo ng torre ng pag-ibig ng Diyos na kailangang umupo upang suriin kung anu-ano ang mga materyales ang magpapatibay sa pundasyon ng ating pananampalataya, at ganun din ang haring nakikipagdigmaan laban sa mga tukso at kasamaan upang malaman natin kung anong istratehiyang ating gagamitin sa patuloy na pagpapalaganap ng kabutihan sa mundo. Kaya nga ang pagsunod sa Panginoon ay kailangan tayo’y maging tunay na alagad niya. At katulad ni San Pablo sa Unang Pagbasa, nawa tayo’y maging dalisay ang puso at malinis na kalooban sa tulong ng grasyang ibinigay sa atin ng Diyos upang karapat-dapat nating paglingkuran siya at sundin ang kanyang dakilang kalooban.

Reply

Ice Bumatay November 3, 2020 at 6:01 pm

The best. God bless

Reply

Jhenny November 4, 2020 at 8:59 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Marilyn Esmaña November 4, 2020 at 8:37 pm

Salamat sa Diyos! Amen. Aleluya.

Reply

PATRICK CU November 9, 2020 at 9:09 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: