Biyernes, Oktubre 9, 2020

October 9, 2020

Biyernes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Galacia 3, 7-14
Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6

Pangako ng Poon nati’y lagi nating gunitain.

Lucas 11, 15-26


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (II) (Green)
or mass of St. Denis, Bishop, and Companions, Martyrs (Red)
or mass of St. John Leonardi, Priest (White)

UNANG PAGBASA
Galacia 3, 7-14

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia

Mga kapatid, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Hindi pa ma’y ipinakita na ng Kasulatan na pawawalang-sala ng Diyos ang mga Hentil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanya. At ipinahayag na kay Abraham noon pa ang Mabuting Balita: “Sa pamamagitan mo’y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa.” Nanalig sa Diyos si Abraham at siya’y pinagpala kaya’t pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos.

Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa Kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasasaad sa Kasulatan, “Sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng Kautusan.” Maliwanag, kung gayun, na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng Kautusan sapakat “Ang pinawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay.” Ngunit ang Kautusan ay hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos, sapagkat sinasabi ng Kasulatan, “Ang tumutupad sa hinihingi ng Kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito.”

Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng Kautusan nang siya’y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa Kasulatan, “Sinumpa ang bawat ibinitin sa punongkahoy.” Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga Hentil sa pamamagitan ni Kristo Hesus, at sa pamamagitan ng pananalig sa kanya ay sumaatin ang Espiritung ipinangako ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6

Pangako ng Poon nati’y lagi nating gunitain.
o kaya: Aleluya.

Buong puso siyang pasasalamatan,
aking pupurihin sa gitna ng bayan
kasama ng mga lingkod na hinirang.
Napakadakila ang gawa ng Diyos,
pinananabikan ng lahat ng lingkod.

Pangako ng Poon nati’y lagi nating gunitain.

Lahat niyang gawa’y dakila at wagas,
bukod sa matuwid hindi magwawakas.
Hindi inaalis sa ating gunita,
na siya’y mabuti’t mahabaging lubha.

Pangako ng Poon nati’y lagi nating gunitain.

Sa may pagkatakot pagkai’y sagana;
pangako ng Poon ay hindi nasisira.
Ipinadama n’ya sa mga hinirang,
ang kapangyarihan niyang tinataglay,
nang ibigay niya lupa ng dayuhan.

Pangako ng Poon nati’y lagi nating gunitain.

ALELUYA
Juan 12, 31b-32

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay itinampok,
sa kanya tayo’y dumulog,
kasamaan ay natapos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 15-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Hesus ang isang demonyo, nanggilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, “Si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo.” May iba namang nais siyang subukin, kaya’t nagsabi, “Magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasaiyo.” Ngunit batid ni Hesus ang kanilang iniisip, kaya’t sinabi sa kanila, “Babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako’y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayun? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako’y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos.

“Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw.

“Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon.

“Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito’y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, ‘Babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan.’ Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya, lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritung masasama kaysa kanya, at papasok sila at maninirahan doon. Kaya’t sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 11, 2018 at 11:33 pm

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay bahagi ng isang usap-usapan at pagdedebate ng mga Katoliko at iba pang denominasyon katulad ng mga Protestante. Sinasabi dito ni San Pablo na ang tunay na kaligtasan ng tao ay nababatay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga “gawa ng kautusan”. Kaya ito’y biglang tinatanggap na mga hiwalay nating mga kapatid ang doktrina ng Sola Fidei, na ang pananampalataya “lamang” sa Panginoon ang magliligtas sa tao at hindi anumang relihiyon daw. Ngunit kung babalikan natin ang pagbasa, wala namang binanggit ang Apostol na katagang “lamang”. Kaya iba po yung kahulugan ng “pananampalataya sa Panginoon lamang” dito sa “pananampalataya sa Panginoon”. Nais lang ipahiwatig ng Panginoon na ang tunay nga ang pananampalataya sa Diyos ang makakapagligtas sa atin, at hindi ang mga sinasabing “gawa ng kautusan”. Ang mga gawaing binanggit ng Apostol ay ang mga kaugalian at tradisyon ng relihiyong Judaismo. Kaya nga pahahalagahan din ni Apostol Santiago ang kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos na dapat may kaakibat ng mabubuting gawain sa kapwa, at ang mga ito ang siyang nagliligtas sa tao. At iyan yung pinaniniwalaan nating mga Katoliko, at mahalaga rin sa ating pananampalataya ang pag-unawa sa mga Doktrina, pagdiriwang sa mga Pagsamba katulad ng mga Sakramento, at ang pagsunod at pagsabuhay sa mga Moral. Ang Ebanghelyo ay isang pagtatagpo ni Hesus sa isang lalaking sinasapian ng masasamang espiritu, kaya nga pinalayas niya ito mula sa lalaki. Ngunit siya’y pinagbintangan ng mga Pariseo at eskriba na kasabwat ni Beelzebul, ang Prinsipe ng mga demonyo, sa paggawa ng ganyang kababalaghan. Sinubukan naman siya ng ibang tao upang patunayan na ang kanyang gawain ay mula sa Diyos Ama. Ngunit sila’y hinarapan ni Hesus, at sinabi niya na ang isang pundasyon ng bahay na nag-iisang nakatayo ay hindi tatagal sa ganyang estado. At ganun rin kay Beelzebul na mas kilala si Satanas na mahilig magwatak ay hindi laging magtatagumpay. Ganun rin sa isang kahariang nahahati, at ito rin ay magkakawatak-watak. Kaya hinamon ni Hesus ang mga nagbibintang sa kanya na sa kaninong pangalan naipapalayas nila ang mga masasamang espiritu. At sinabi rin niya na ang mga naghahati-hati ay hindi pumapanig sa kanya, sapagkat sila ang nagkakalat sa mga taong pinag-iisahan ng Diyos. Ang sinasabi dito ni Kristo ay ang mga pagkawatak at pagkahati sa mga komunidad ay hindi kailaman makakamit ng kapayapaan at pagkakaisa. Paano naman magkakaisa ang isang sirang pamayanan na nahahati dahil sa mga matinding paglalaban tungkol sa kaibahan ng bawat miyembro? Maraming pagkahati at pagkawatak ang nangyayari hindi lang sa relasyon ng tao sa pamilya at angkan, kundi pati na rin sa Simbahan, Pamahalaan, negosyo, trabaho, paaralan, atbp. Ngunit kung nais nating makamit ang pagkakaisa sa bawat isa, tayo ay inaanyayahan na patuloy na ipalaganap ang pag-ibig ng Diyos na naghahari sa buong mundo. Kung tayo’y magmahahalan katulad ng pagmamahal sa atin ni Hesus, magaganap ang mga mabubuting asal at pagpapahalaga sa bawat isa sa atin. Huwag po tayong magsawa sa paglilingkod sa isa’t isa at pagtuturo ng kabutihan at katuwiran upang sila’y maengayong sumunod sa mga yapak ng Panginoon. Sa mga ganitong gawain bilang mga Kristiyano, patuloy na maghahari ang pag-ibig ng Diyos at ang mga magagandang bagay hindi lang sa ating kapakanan, kundi pati na rin sa ibang tao.

Reply

Melba G. De Asis October 12, 2018 at 7:17 am

Ang pagsunod sa mabuting utos ay ang daan para makamit ang mapayapa at maayos na pamumuhay. Paano kakamtin ang magandang buhay kunh ang gawa ay taliwas at din naaayon sa ipinag uutos ng Diyos. Kung ating pagninilayan ang mga salita at utos ay madali sanang sundin at gawin ngunit bakit napakahirap sa mga tao na sumunod, dahil ito sa katigasan ng loob kaya mas pinipili nila ang mga bagay na kahit hindi naaayon sa utos ay siyang ginagawa. Ang isang halimbawa nito ay ang isang anak na nagrerebelde sa magulang dahil sa naghihirap ng kanilang buhay, gagawa ng mali at susundin ang idinidikta ng kanyang isip, panay luho ang gusto ngunit di naman kaya ng pamilya, magrerebelde, magboboyfriend, mabubuntis, makikisama ng hindi kasal at sa bandang huli mas mahirap palang buhay ang mararanasan dahil hindi pa naman siya handa na humarap sa pagpapamilya. Kung naging matalino sana at inisip muna kung paano makakatulong sa magulang para mapabuti ang buhay ng kanilang pamilya yun ang makakalugod sa puso ng kanyang magulang kaysa gawin niya ang bagay na makakapagpaligaya lamang sa kanya. Kaya ang mga anak dapat ay maging mapagmahal at masunurin sa magulang ito ang isang utos ng Diyos na may pangako na mahaba at maginhawang buhay para sa isang anak. May magandang gantimpala ipagkakaloob ang Diyos sa pagsunod at mabubuting gawa. Have a great day today and on all days to come. God bless us all…

Reply

Mark Jefferson Criste September 2, 2020 at 6:44 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Aira October 8, 2020 at 8:51 pm

Salamat at malaking tulong po itong site na ito. God bless.

Reply

Ma. Luisa L. Belardo October 9, 2020 at 4:32 am

Salamat po Panginoon sa mga aral na hatid ngayong araw. At salamat din po sa inyo. Napaka useful po itong guide na ito sa aming mga Commissioned Readers.

Reply

Jhenny October 9, 2020 at 7:36 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

PATRICK CU October 10, 2020 at 12:29 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: