Biyernes, Oktubre 30, 2020

October 30, 2020

Biyernes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Filipos 1, 1-11
Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6

Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.

Lucas 14, 1-6


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Thirtieth Week in Ordinary Time (II) (Green)

UNANG PAGBASA
Filipos 1, 1-11

Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Mula kina Pablo at Timoteo, mga alipin ni Kristo Hesus –

Sa mga taga-Filipos na hinirang ng Diyos at nananalig kay Kristo Hesus, gayun din sa mga tagapangasiwa at sa mga tagapaglingkod:

Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo.

Nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maaalaala ko kayo. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita tungkol kay Kristo, mula nang ito’y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa Araw ng pagbabalik ni Kristo Hesus. Marapat lamang na pahalagahan ko kayo nang ganito, sapagkat kayo’y mahal sa akin. Naging kahati ko kayo sa mga pagpapala ng Diyos noon pa mang ako’y nagtatanggol at nagpapalaganap ng Mabuting Balita, maging ngayong nakabilanggo ako. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Hesus.

Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayun, pagdating ng Araw ng pagbalik ni Kristo, masumpungan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo, sa karangalan at kapurihan ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6

Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.
o kaya: Aleluya.

Buong puso siyang pasasalamatan,
aking pupurihin sa gitna ng bayan
kasama ng mga lingkod na hinirang.
Napakadakila ang gawa ng Diyos,
pinananabikan ng lahat ng lingkod.

Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.

Lahat niyang gawa’y dakila at wagas,
bukod sa matuwid hindi magwawakas.
Hindi inaalis sa ating gunita,
na siya’y mabuti’t mahabaging lubha.

Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.

Sa may pagkatakot pagkai’y sagana;
pangako ng Poon ay hindi nasisira.
Ipinadama n’ya sa mga hinirang,
ang kapangyarihan niyang tinataglay,
nang ibigay niya lupa ng dayuhan.

Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan,
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 14, 1-6

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Isang Araw ng Pamamahinga, si Hesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo; at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Hesus ang isang taong namamanas. Kaya’t tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa Kautusan, “Naaayon ba sa Kautusan ang magpagaling sa Araw ng Pamamahinga o hindi?” Ngunit hindi sila umimik, kaya hinawakan ni Hesus ang maysakit, pinagaling saka pinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, “Kung kayo’y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit Araw ng Pamamahinga?” At hindi sila nakasagot sa tanong na ito.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste September 9, 2020 at 6:53 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez October 30, 2020 at 1:08 am

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ngayon ay ang simula ng salaysay ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Isinulat ito sa panahon nang ang Apostol ay nakadakip sa bilangguan kasama ni Silas. Alam natin na dahil sa kanilang pag-awit sa Diyos, nagkaroon ng lindol at nakalaya sila mula sa mga kadena. At nang makaharap nila ang bantay na natatakot maparusa, hinikayat nila siya na sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Habang siya’y nakabilanggo, sinabi ni San Pablo sa mga Kristiyanong komunidad ng Filipos na sila nawa ay maging matatag sa kanilang relasyon sa isa’t isa. Katulad ng pangnagaral at pagbibigay-saksi ng Apostol sa Mabuting Balita, gayundin sana ang maging kalakaran at pamumuhay ng mga Kristiyano sa lugar na ito upang mas lumago pa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus.

Ang Ebanghelyo ngayon ay isang paanyaya ng Pariseo kay Hesus na makipaghapunan sa bahay nito. Alam natin ang layunin ng taong ito sapagkat bilang miyembro ng grupong ito, nais nilang hanapin ng butas ang Panginoon sapagkat alam niya na dumalaw si Hesus sa kanyang tahanan sa Araw ng Pamamahinga. Kaya nang makita ni Hesus ang isang taong namamanas, hinamon niya ang mga Pariseo at mga dalubhasa ng Kautusan kung gagawin nila ang isang mabuting gawain sa banal na araw ng mga Hudyo. At ginamit ni Kristo ang larawan ng anak o bakang nahulog sa balon sa Araw ng Pamamahinga bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga nagdurusa at kinakailangan ng tulong. Kaya makikita natin sa ating Panginoong Hesukristo ang tunay na debosyon at pananampalataya sa Diyos Ama ay ipinapakita sa konkretong gawa katulad ng kabutihan tungo sa ating kapwa.

Makikita natin sa dalawang pagbasa ngayon ang kahalagahan ng pakikipagrelasyon natin sa kapwa. Hindi lang ito eros o filia, kundi agape, na handa tayong magmahal para sa kapakanan ng ibang tao at bilang sakripisyo na sila’y ingatan mula sa anumang kapahamakan. Sinasabi nga na sa katapusan ng panahon, hahatulan tayo ni Kristo ayon sa pagmamahal na ipinadama natin sa mundong ito. Kaya nawa ang ating pananampalataya at pagtanggap sa Mabuting Balita ay ipakita sa ating mabuti & tamang kilos, at sa ating magandang asal.

Reply

Jhenny October 30, 2020 at 8:38 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

PATRICK CU November 8, 2020 at 10:25 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: