Biyernes, Oktubre 2, 2020

October 2, 2020

Play

Paggunita sa mga Anghel na Tagatanod
Biyernes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5
Salmo 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Lucas 10, 13-16 o kaya Mateo 18, 1-5. 10


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of the Holy Guardian Angels (White)
Friday of the Twenty-sixth Week in Ordinary Time (II)

UNANG PAGBASA
Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5

Pagbasa mula sa aklat ni Job

Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job:
“Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway?
Ang daigdig ba ay iyong naigawa ng tanglaw,
upang ang masasama’y mabulabog sa taguan?
Dahil sa sikat ng araw ay nagliwanag ang lahat,
parang damit na inayos, ngayon ay nakahayag.
Sa liwanag ng araw natatakot ang masama,
pagkat ang karahasa’y hindi nila magagawa.”

“Napunta ka na ba sa pinagmumulan ng bukal?
Nakalakad ka na ba sa pusod ng karagatan?
May nakapagturo na ba sa iyo sa pintuan
na ang hantungan ay madilim na hukay?
Nalalaman mo ba ang sukat nitong mundo?
Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo.

“Alam mo ba kung saan nanggagaling ang liwanag,
o ang kadiliman, kung saan nagbubuhat?
Masasabi mo ba kung saan sila dapat humangga,
o sa pinanggalingan kaya’y mapababalik mo sila?
Ikaw ay matanda na baka nga iyong kaya,
pagkat likhain ang daigdig, ikaw ay bata na.”

Ang sagot ni Job:
“Narito, ako’y hamak, walang kabuluhan,
wala akong isasagot, bibig ay tatakpan.
Sa panig ko’y nasabi na ang lahat ng sasabihin,
ako’y di na kikibo, nasabi’y di na uulitin.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Ako’y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay,
ang lahat kong lihim, Poon, ay tiyak mong nalalaman.
Ang lahat ng gawain ko, sa iyo ay hindi lingid,
kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip.
Ako’y iyong nakikita, gumagawa o hindi man,
ang lahat ng gawain ko’y pawang iyong nalalaman.

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Saan ako magpupunta, upang ako’y makatakas?
Sa Banal mong Espiritu’y hindi ako makaiwas.
Kung langit ang puntahan ko, pihong ika’y naroroon,
sa Sheol ay naroon ka kung do’n ako manganganlong.

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan,
o kaya ang tirahan ko’y ang duluhan ng kanluran;
pihong ikaw ay naroon, upang ako’y pangunahan,
matatagpo kita roon upang ako ay tulungan.

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Ang anumang aking sangkap, ikaw O Diyos ang lumikha,
sa tiyan ng aking ina’y hinugis mo akong bata.
Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan,
ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay.

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 10, 13-16

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon sinabi ni Hesus, “Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, disin sana’y malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila’y nagsisisi. Sa Araw ng Paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum,
Ibig mong mataas hanggang sa langit?
Ibabagsak ka sa Hades!
“Ang nakikinig sa inyo’y nakikinig sa akin, ang nagtatakwil sa inyo’y nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya:
Mateo 18, 1-5. 10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Naong sandaling iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad at nagtanong, “Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?” Tinawag ni Hesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, at sinabi, “Tandaan ninyo ito: kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap.

“Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo: sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

PATRICK CU October 5, 2018 at 2:44 am

Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha,
sa tiyan ng aking ina’y hinugis mo akong bata.
Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan,
ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay.

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

AMEN!

Reply

PATRICK CU October 5, 2018 at 3:17 am

We should humble ourselves to God and love him, for the basics of life is:
1. God is the only powerful being.
2. God is the only true being thats right and just you can call upon.
3. God is the only being that loves you unconditionally (agape).
4. And that he loves you so much, it hurts him to allow you to stumble, (stumbles not of physical nature alone but in spiritual nature), in order for you to learn for yourself. For only by actual experience you shall learn to be strong and free for yourself. But always sit watching you ready to catch you. He loves you that much. like a father that guides his infant child. But removes toys he gave that’d hurt you physically and spiritually (eg. power to sin thru money, being stopped). But blesses you more when you realize that you love doing good things like being a blessing to others (eg. blessing you with capacity to help others and help you fulfill spiritual growth further). He wishes our spiritual growth and prevents us from stumbling to sin too much.
5. Like a father watching over our backs while we as infants practice our 1st walks in this world, he wants us to learn to grow spiritually as much as possible by ourselves, but like a loving father that can’t stand watching a crying son/daughter calling for help that no longer knows what to do in an obstacle — always hear our prayers. We should ask for help in humility everytime for he is always watching and loving.
6. Just like a parent that needs to discipline his child that talks back. In order to teach good values uses subtle disciplinary actions thru not giving allowances as punishment. is similar to his not answering prayers (quickly) until we learned humility.
7. He loves us that much, always waiting, always loving and always guiding. Even if it hurts him so much that we often forget him for other priorities.

Reply

Reynald Perez October 5, 2018 at 7:35 am

Mula kay Fr. Rey Anthony Yatco:
MAGANDANG BALITA NGAYON – BIYERNES NG IKA-26 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

LUKAS 10:13-16 Noong panahong iyon sinabi ni Hesus, “Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, disin sana’y malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila’y nagsisisi. Sa araw ng Paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit? Ibabagsak ka sa Hades!

Ang nakikinig sa inyo’y nakikinig sa akin, ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin.”

MAGNILAY: Hindi basta binabalewala ang salita ng Diyos kapag ito’y ipinahayag sa atin. Hindi ito opsyonal na puwede mong hindi pakinggan nang walang masamang mangyayari sa iyo. Kapag ipinahayag ito sa atin dapat pakinggan at tuparin dahil kung hindi mapapahamak tayo. Ang desisyong huwag makinig ay desisyong mapahamak. Mapapahamak ang mga Hudyong lunsod ng Corazin, Betsaida at Capernaum dahil mismong si Hesus na ang sumakanila at gumawa ng mga himala at binalewala lang nila. Hindi nagsipagsisi kundi nagmalaki pa. May panghihinayang na sinabi ni Hesus na kung ang mga paganong lunsod ng Tiro at Sidon sana ang nagkaroon ng ganung oportunidad tiyak nagsipagsisi na sila.

MANALANGIN: Panginoon, huwag ko nawang palagpasin at sayangin ang mga pagkakataong ibinibigay mo upang ako’y magsisi at magbagong-buhay.

GAWIN: Huwag dedmahin si Hesus kapag kumatok siya sa puso mo.

Reply

Mark Jefferson Criste September 2, 2020 at 6:40 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez September 25, 2020 at 11:12 pm

Pagninilay: Noong nakaraang ika-29 ng Setyembre, ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ng 3 Arkanghel na sina Miguel, Gabriel, at Rafael. Ngayong Ika-2 Araw ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang Paggunita sa mga Anghel na Tagatanod, o mas kilala bilang mga “Guardian Angels”.

Makikita sa Ebanghelyo kung paanong ikinalulugod ni Hesus ang mga bata na sila’y tinuturing niyang pinakadakila sa Kaharian ng Langit. Ito’y taliwas sa mababang pagtingin ng lipunan noon sa mga kabataan na sila’y walang kwenta at hindi mapagtulungan daw. Hinikayat ni Hesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad na huwag hamakin lang nang basta-basta ang mga bata, sapagkat may mga anghel na gumagabay sa kanila dahil sila’y ikinatutuwa ng Diyos. Ito’y hindi ibig sabihin na kinukunsinti ng Panginoon ang pagiging “childish” ng iilang tao, pati na rin ang iilan sa mga bata. Ang pinapahalagahan niya ang ay pagiging “childlike” na may prioridad sa kababang-loob at pagiging masunurin sa dakilang kalooban.

Kaya’t mayroon tayong mga Guardian Angels o mga Anghel na tumatanod sa atin na ginagabayan tayo laban sa mga kapahamakan. Alam po nating ang dasal “Anghel ng Diyos” na tuwing matatapos na ang klase at tuwing hihimbing po tayo sa ating mga kama. Siguro pahalagahan pa po natin ang dasal na ito sa pagkilala sa mga anghel na nagsasabi sa atin na sundin ang iniuutos ng Panginoon. Bagamat hindi natin sila nakikita sa pisikal na kaanyuhan, ngunit ang mga konsensiya natin ay katulad ng mga Anghel na Tagatanod upang gawin ang tama at talikdan ang mali.

Reply

Jhenny October 2, 2020 at 6:28 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Aimee October 2, 2020 at 7:26 am

Noong tayo’y musmos palang marunong tayong makinig, handa tayong maitama at punong – puno tayo ng interes na matuto. Kung kaya’t sinasabi ng ating Panginoong Hesus na dakila ang mga bata, ang mga taong may mga mababaang loob na tulad ng isang bata. Hindi dahil tayo’y nagkaEdad na at marami ng natutunan ay sapat na para limutin ang mga panahong tayo’y mangmang palang. Di tayo dapat mapagmataas sa kapwa, nanghahamak ng kapwa, nangaapi ng kapwa at nakakalimot sa Diyos. Dapat nating panatilihin ang ating pagiging bata: may bukas na puso at isip sa pagtanggap ng kamalian, may bukas na puso’t isip sa pagtatatama ng Diyos at may bukas na puso’t isip sa pagpapasakop sa turo at aral ng ating Panginoong Diyos Ama, na ating pinagmulan.
We give you thanks and praise O Lord!
To God always be the Glory, forever, Amen.
Jesus, I Trust in You!

Reply

Ghie Ballera October 2, 2020 at 8:47 am

Pinakadakila ang mga bata para kay Heus dahil ang mga bata ay may mababang-loob at pagtalima sa sinasabi ng mga magulang at nakatatanda. Kagaya rin ng mga bata, hind mapagtanim ng galit o sama ng loob. halimbawa, nang kanilang mga kalaro may mga pagkakataon na nag-aaway away sila subalit maya maya lang ay magkakabati na rin sila at muling magkakalaro. Gayundin ang hangad sa atin ni Hesus, hindi ang mag-isip kundi manatiling pusong bata na may mababang-loob at masunusrin sa kalooban ng Diyos. Amen.
To God be all the Glory!
Jesus we trust in You!

Reply

Luisa Valenzuela October 2, 2020 at 5:19 pm

Habang pinagninilayan ko ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas 10:13-16, mayroong apat na importanteng mensahe si Hesus na aking naunawaan. Una, ay ang kahalagahan ng pananampalataya lalo na sa panahon natin na hindi naman natin na physical na makikita si Hesus sa kanyang mga nakakamanghang gawain at literal na maririnig ang kanyang boses sa pagpapahayag ng kanyang mga itinuturo. Kaya nga ba ang mga taga s’yudad na nabangit ay hindi naniwala kay Hesus kahit pa nakita at narinig nila si Hesus sa kanyang mga gawain. Ito ay hindi sapat sapagkat wala o kulang sila sa pananampalataya. Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at pagiging mapanghusga sila ay siguradong mapapahamak subalit, patuloy pa rin na ninanais ni Hesus na maisalba sila, kaya n’ya ito pinagsasabihan.

Kumustahin naman natin ngayon ang ating mga sarili. Matibay pa rin ba ang ating pananampalataya na pilit na sinusubok ng kinakaharap nating sitwasyon ngayon o maging ang mga pinagdaanan na natin na ibat-ibang mabibigat at mahihirap na mga sitwasyon? Kung ako ang tatanongin n’yo ang matinding pagsubok ko sa kasalukuyan ay ang pagkakabali ng buto ko sa kanang braso sanhi ng pagkakadulas ko, na hanggang ngayon ay hindi pa tuluyang gumagaling apat na buwan na ang nakakalipas. Patuloy pa din akong nananalangin, nanampalataya at umaasa na tuluyang itong gumaling at hindi na sana kakailanganin pa na operahan. Hindi ba isang malaking karangalan na mapabilang ako sa mga napagaling ni Hesus? Ganito ang epekto sa tao na may matibay na pananampalataya, ang makita ang kabutihang dulot ng isang sitwasyon hindi kaayaaya at hindi nawawalan ng pag-asa at tiwala sa Panginoon.

Ang pangalawa ay ang kahalagaan ng pagsisisi. Sa mga bibig na mismo ni Hesus narinig natin na sinabi n’ya ang mga katagang sa araw ng paghuhukom ay higit ang kaparusahan ng mga taong hindi nagsisisi kesa sa mga taong nagsisisi. Maliwanag na mayroong kaparusahan sa mga mali nating ginagawa. Hihintayin pa ba natin dumating ang araw ng paghuhukom na walang katiyakan kung kailan ito mangyayari? Nanaisin pa ba natin na maranasan ang kaparusahan samantalang alam naman natin na sa sandaling magsisi tayo ay papatawarin tayo ng Diyos. Kailan nga ba ng huli tayong nakapangumpisal sa pari? Simula ng maglockdown marahil nakaligtaan na rin natin o napigilan na rin tayo ng kinakaharap natin sitwasyon na personal na makapangumpisal sa pari. Kaya pala pinapaalala sa atin ito ngayon. Lumapit tayo sa mga pari para mangumpisal at ng maigawad nila sa atin ang kapatawaran ni Hesus at ang angkop na pagpapakasakit sa ating ikinumpisal na nagawang mga kasalanan. Ito ay akin din gagawin tanda ng pagsunod sa natanggap kong mensahe ngayon sa aking pagninilay ng Mabuting Ebanghelyo.

Ang pangatlo ay ang pagtukoy ni Hesus sa Capernaum na naghahangad na maitaas ito sa langit subalit ito ay ibabagsak sa lugar ng mga patay na tinatawag na Hades. Dito ang mensahe ni Hesus ay huwag tayong masyadong magmalaki o maging palalo sapagkat kung anong taas ang tingin natin sa ating sarili, ay siya din taas ng ating paglagapak paibaba. Baka hindi natin makayanan ang sakit na idudulot nito sa atin. Di nga ba maraming mga tao ang nagiging matagumpay sa kanilang buhay subalit nakakalimutan na nila na ang lahat ng kanilang nakakamtan sa buhay ay biyayang nagmumula sa Diyos. O kaya naman ay sila ay nagtagumpay sa buhay subalit sa maling pamamaraan. Sila ay gumamit ng mga tao at ng kapangyarihan. Kaya naman pagdating ng isang matinding pagsubok o sabihin natin paghuhukom sila ay napapahamak. Ilan na kaya ang mga Pilipino kasama ang kani-kanilang pamilya ang namumuhay ng maginhawa habang nilulustay ang salapi ng bayan? Nakakalunos na ang ating bansang Pilipinas ay isa sa pinaka-corrupt na bansa. Isa lang ito sa mga sakit ng ating bansa. Hahayaan ba natin na maging isang lugar ng mga patay ang ating bansa? Kaya tayo pinapaalalahanan ni Hesus upang mamulat tayo sa katotohan at sa maling realidad na kinakailangan na maitama at mabago. Ito ay magsisimula sa bawat isa sa atin. Maaaring ipagdasal at pagnilayan pa natin ito ng husto at ng sa ganun tayo ay makaisip ng solution sa mga problemang kinakarap natin at ng ating bansa.

Ang pang-apat ay kung papaano rin n’ya tinatawagan ang bawa’t isa sa atin na maging intrumento sa pagsalba sa ating bansa. Sapagkat maramin pang mga tao ang hindi pa nakakapakinig ng Mabuting Ebanghelyo. Ito ang mga taong nagtatakwil sa kanya at sa nagsugo sa kanya, na walang iba kundi ang Diyos Ama. Sakto di po ba na sadyang tayo ay hinihikayat ni Hesus na kumilos at magsalita. Ang pagkilos natin ay maaari natin simulan sa ating sarili, pagkatapos sa ating mga pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan. Ang pagkilos na ito ay ang pagsasabuhay ng mga Salita ng Diyos. Itama natin ang ating mga maling pagiisip at gawain. Maging mabuti tayong halimbawa sa ating pamilya, kapit-bahay, kasamahan sa trabaho at bilang mamayang Pilipino. Ipangalat natin sa abot ng ating mararating ang Mabuting Balita ng Panginoon, higit sa mga taong nagtatakwil sa kanya. Lapitan natin sila, sabihin at ipadama sa kanila ang dakilang pagmamahal, pagmamalasakit at habag ng Diyos na matagal ng naghihintay sa kanila upang pagdating ng paghuhukom sama-sama tayo sa Kaharian ng Diyos.

Reply

flor October 8, 2020 at 9:50 pm

Pinupuri Ka Namin Panginoon At Sinasamba Sampu Ng Aming Pamilya Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: