Miyerkules, Setyembre 30, 2020

September 30, 2020

Paggunita kay San Jeronimo, pari at pantas ng Simbahan
Miyerkules ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Job 9, 1-12. 14-16
Salmo 87, 10bk-11. 12-13. 14-15

Panginoon, ako’y dinggin sa pagsamo ko’t dalangin.

Lucas 9, 57-62


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Jerome, Priest and Doctor of the Church (White)
Wednesday of the Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time (II)

UNANG PAGBASA
Job 9, 1-12. 14-16

Pagbasa mula sa aklat ni Job

Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan:
“Iyan ay dinig ko na noon pa mang una,
ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya?
Sino ang sa kanya’y maaaring mangatwiran?
Sa sanlibo niyang tanong, di masagot ang isa man.
Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan,
sino kaya ang sa kanya ay makalalaban?
Walang sabi-sabing inuuga yaong bundok,
sa tindi ng kanyang galit, ito’y kanyang dinudurog.
Itong sangkalupaan ay kanyang nayayanig.
At nauuga niya ang saligan ng daigdig.
Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw,
At kanyang naitatago ang tala sa kalangitan.
Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan,
at sa bangis nitong dagat, walang ibang makasaway.
Ang “Malaking Diper” at “Orion” ay siya lamang ang may lalang,
pati na ang Pleyades at mga kumpol na bituin sa timugan.
Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan,
ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang.
Siya’y nagdaraan ngunit di ko mamalas,
siya’y hindi ko makita, bagaman ay naglalakad.
Anuman ang gawin niya ay walang makahahadlang,
ni makapagtatanong, ‘Bakit mo ginawa iyan?
Anong aking isasagot sa kanyang katanungan?
Kahit ako walang sala ang tangi kong magagawa’y
sa harap ng Diyos na hukom manikluhod akong tunay.
Kahit niya bayaang ako’y makapagsalita,
di ko rin natitiyak kung ako’y diringgin kaya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 87, 10bk-11. 12-13. 14-15

Panginoon, ako’y dinggin sa pagsamo ko’t dalangin.

Panginoong Diyos,
tumatawag ako sa ‘yo araw-araw,
sa pagdalangin ko ay taas ang kamay.
Makagagawa ba
ikaw, Panginoon, ng kababalaghan,
para purihin ka niyong mga patay?

Panginoon, ako’y dinggin sa pagsamo ko’t dalangin.

Ang pag-ibig mo ba
doon sa libinga’y ipinapahayag,
o sa kaharian
niyong mga patay ang ‘yong pagtatapat?
Doon ba sa dilim
ang dakilang gawa mo ba’y makikita,
o ang pagliligtas
sa mga lupaing wala nang pag-asa?

Panginoon, ako’y dinggin sa pagsamo ko’t dalangin.

O sa iyo, O Poon,
ako’y nananangis at nananawagan,
sa tuwing umaga
ako’y tumatawag sa iyong harapan.
Di mo ako pansin,
O Panginoon ko, di ka kumikibo,
bakit ang mukha mo’y
ikinukubli mo, ika’y nagtatago?

Panginoon, ako’y dinggin sa pagsamo ko’t dalangin.

ALELUYA
Filipos 3, 8-9

Aleluya! Aleluya!
Tana’y aking tatalikdan
upang si Kristo’y makamtan
bilang tanging pakinabang.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 9, 57-62

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Hesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Hesus, “Susunod po ako sa inyo kahit saan.” Sumagot si Hesus, “May lungga ang asong-gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang Anak ng Tao’y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan.” Sinabi ni Hesus sa isa, “Sumunod ka sa akin.” Ngunit sumagot ang tao, “Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang akin ama.” Sinabi ni Hesus sa kanya, “Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos.” Sinabi naman ng isa, “Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 3, 2018 at 5:50 am

MAGANDANG BALITA NGAYON – MIYERKULES NG IKA-26 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

LUKAS 9:57-62 Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Hesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Hesus, “Susunod po ako sa inyo kahit saan.” Sumagot si Hesus, “May lungga ang asong-gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang Anak ng Tao’y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan.” Sinabi ni Hesus sa isa, “Sumunod ka sa akin.” Ngunit sumagot ang tao, “Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama.” Sinabi ni Hesus sa kanya, “Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos.” Sinabi naman ng isa, “Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos.”

MAGNILAY: Sa pagsunod sa Panginoon hindi puwedeng wala tayong bibitiwan, tatalikuran at iiwan. Bibitiwan natin ang sarili nating gusto upang bigyang-daan ang kanyang gusto. Tatalikuran natin ang mga layaw ng buhay at haharapin ang buhay ng pagsasakripisyo. Iiwan natin ang mga mahal sa atin upang siya lang ang mamahalin natin nang higit sa lahat. Kung gusto nating sumunod sa kanya ngayon na hindi mamaya o bukas at walang teka muna.

MANALANGIN: Panginoon, maging handa nawa ako sa mga dapat kong bitiwan, talikuran at iwan upang makasunod sa iyo.

GAWIN: Magdesisyon ngayon na!

– Fr. Rey Anthony Yatco

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:04 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez September 29, 2020 at 10:49 pm

PAGNINLAY: Sa ating Ebanghelyo (Lucas 9:57-62), tumawag si Hesus ng mga ibang tao upang sumunod sa kanya. Subalit makikita natin ang mga hadlang na nagpapahinto sa kanila upang maging tagasunod ni Kristo. Ito ay dahilan sa mga makamundong bagay katulad ng ari-arian, pagkaabala, at ibang priyoridad sa buhay. Kaya ang hamon ni Hesus sa mga taong iyon na ang pagiging alagad niya ay kinakailangang gawing prioridad siya sa ating buhay, bumaklas sa mga marangyang bagay, at ipasa-Diyos ang ating magiging buhay habang sinusundan natin si Kristo.

Sa Unang Pagbasa (Job 9:1-12, 14-16), natunghayan natin ang kwento ng matuwid na taong si Job, na nawala ang lahat ng mayroon siya dahil sa mga paghihirap na binigay sa kanya ni Satanas. Tila nga ba’y pinabayaan ng Panginoong Diyos na dumanas si Job ng malaking dagok na ito. Subalit patuloy na nagtiwala ang taong ito sa Diyos sapagkat alam niya kung ano ang inihanda ng Panginoon para sa kanya upang lalo pa siyang maging matatag sa pananalig at kagandahang-loob. Kaya tuwing tayo’y nagdurusa ng anumang paraan, huwag tayong bumitaw, kundi kumapit lang tayo sa Diyos. Higit pa kay Job ay ang pagtalima ng ating Panginoong Hesukristo sa dakilang kalooban, hanggang sa kamatayan sa Krus upang tayo’y magkaroon ng kaligtasan mula sa ating mga pagkakasala.

Reply

Donna September 30, 2020 at 8:10 am

Panginoon turuan mo po akong makasunod sa nais mo,amen.

Reply

Marilyn Esmana September 30, 2020 at 2:21 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

PATRICK CU October 2, 2020 at 7:35 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Flor October 8, 2020 at 9:26 pm

Panginoon, maging handa nawa ako sa mga dapat kong bitiwan, talikuran at iwan upang makasunod sa iyo. Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: