Martes, Hunyo 16, 2020

June 16, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayong makasunod sa halimbawa ni Jesus na nag-uutos sa atin na ibigin natin ang ating mga kaaway.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig.

Ang mga pinuno ng Simbahan nawa’y magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig, at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa nawa’y mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay-halaga sa bawat isa nawa’y muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagdurusa ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pumanaw nawa’y makihati sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo ang lahat ng hinanakit sa aming mga puso at basbasan mo ang lahat ng aming pagsusumikap na mahalin ang aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 16, 2020 at 12:17 am

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay sumunod sa pagbasa kahapon matapos angkinin ang ubasan ni Nabat. Ipinahayag ni Elias kay Haring Acab ang balak na parusa ng Diyos sa kanya at kay Jezebel dahil sa pagkamkam na nagmamaaring lupa ng ibang tao. Kaya nagpakumbaba ang hari na huwag siyang isumpa ng Panginoon, at sa halip ay nag-ayuno siya bilang pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Kaya ipinahayag ng Diyos kay Elias na nagpakumbaba si Acab, at hindi paparusahan nito. Subalit dahil sa kanyang ginawang mga masasama, ang kanyang susunod na henerasyon ay sinumpaan ng Diyos. Makikita natin sa kwentong ito na ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Subalit sa bandang huli, bagamat ang tao ay tuloy na nagkakasala, nagbibigay pa rin siya ng pagkakataon upang ang tao ay magsisi, magbagong-buhay, at patuloy na mamuhay sa tamang landas at liwanag na puno ng pag-ibig.

Ang Ebanghelyo ngayon ay kadugtong ng Ebanghelyo kahapon. Sa Pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo sa Bundok, binibigyang-diin ni San Mateo si Hesus bilang Katuparan ng Kautusan at ng mga propeta. Sa salaysay na ito, pinagpanibago niya ang tao tungo sa kanilang pagmamahal sa bawat isa. Sinasabi sa Levitico 19:18 tungkol sa pagmamahal sa kapwa. At may ilang bersikulo sa Lumang Tipan ay bagamat hindi direktang tumutukoy sa pagkapoot sa iyong kaaway, tinutukoy pa rin ng mga ito ang hindi pagpapayag sa ginagawa ng mga taong ito. Kaya pinalawak ng Panginoong Hesukristo sa pagtuturo sa pagmamahal sa mga kaaway. Sinab pa nga ng Panginoon na ipagdarasal ang mga mang-uusig upang maging mga tunay na anak ng Ama nating Diyos sa langit, Aaminin natin na madaling sabihin, ngunit mahirap gawin. Sa dami ng kasalanan ng iyong kaaway at dahil masyadong mabigat ang kanilang kasamaan, paano kaya natin mamahalin at pagpapatawad ang ganyang klaseng tao? Ang pinupunto dito ni Hesus na sa kabila ng kasamaan at pagkakasala ginawa ng iyong mga kaaway, at normal sa ating katauhan na kapootan sila, dapat ang trato natin sa kanila ay mga “tao lamang” katulad natin. Subalit hindi natatapos ang kwento ng tao sa kanyang kahinaan, bagkus ay dapat ito’y isang pagkakataon upang siya ay matuto, magsisi, at gumawa ng kabutihan At mangyayari iyon kapag inaalala natin hindi lang ang ating mga kaaway, kundi ang lahat ng mga makasalanan sa ating mga panalangin. Kahit ang mga publikano at Hentil, mga itinuturing ng mga Hudyo na “humiwalay”, ay nagmamahal at nagbabati sa kapwang nagmamahal at hindi nagmamahal sa kanila, kapwang nagbabati at hindi bumabati sa kanila. Kaya itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ngayon ang kaganapan ng pag-ibig sa ngalan ng ating pagkakilanlan bilang mga Kristiyano. Ang dakilang huwaran ng pagmamahal sa mga banal at makasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hanggang sa kanyang hantungan ng kanyang Kamatayan sa Krus, binigyan tayo ni Kristo ng isang bagong pagkakataon na mamuhay dahil minahal niya tayo at iniligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Sa pinakahuli ng ating Ebanghelyo, tayo ay inanyayahan ni Hesus na maging perkpetko katulad ng pagkaperpekto ng ating Diyos Ama. Sa ibang pagsalin, ito’y pagiging ganap sa pagmamahal katulad ng ganap ng pag-ibig sa atin ng Maykapal.

Reply

Ergene REVECHE a June 16, 2020 at 4:14 am

Pinupuri at Pinasasalamatan ka namin Panginoong Hesukristo. Amen

Reply

Jerry June 16, 2020 at 8:44 pm

Salamat sa Diyos . Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Dong June 16, 2020 at 10:22 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo nazareno

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:44 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: