Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Mga Pagbasa – Sabado, Marso 28, 2020

by Jeric on March 28, 2020 · 3 comments

in Tagalog Mass Readings

Sabado sa Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Jeremias 11, 18-20
Salmo 7, 2-3. 9bk-10. 11-12

Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa ‘yo’y lubos.

Juan 7, 40-53

UNANG PAGBASA
Jeremias 11, 18-20

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako’y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, “Putulin natin ang puno habang malusog; patayin natin siya nang wala nang makaalaala pa sa kanya.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
At dumalangin si Jeremias, “Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito; ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 7, 2-3. 9bk-10. 11-12

Tugon: Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa ‘yo’y lubos.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagpuan
yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan;
iligtas mo sana ako, sa pag-usig ng kaaway,
tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay.
Kapag ako ay inabot, sila’y leon ang katulad,
tatangayin nila ako, sa malayo itatakas;
at kung ito ang mangyaru, pihong walang magliligtas,
dudurugin nila akom luluraying walang habag.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa ‘yo’y lubos.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Humatol ka sa panig ko yamang ako’y di masama.
Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa,
yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala;
yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila,
at sa iyo ay di lingid ang laman ng puso’t diwa.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa ‘yo’y lubos.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ikaw rin po, Panginoon, ang sa aki’y nag-iingat,
ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas;
ikaw ang Diyos na matuwid, isang Hukom na matapat,
laging handang magparusa sa sinumang gawa’y linsad.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa ‘yo’y lubos.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Lucas 8, 15

Mapalad ang nag-iingat
sa kanyang pusong matapat
sa Salitang nagbubuhat
sa Poong D’yos ng liwanag,
sa t’yaga’y aaning ganap.

MABUTING BALITA
Juan 7, 40-53

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Hesus ang nagsabi, “Tunay ngang ito ang Propetang hinihintay natin!” “Ito nga ang Mesias!” sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, “Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesias? Hindi ba sinabi ng Kasulatan na magmumula ang Mesias sa lipi ni David, at sa Betlehem na bayan ni David ipanganganak?” Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga Pariseo. “Bakit hindi ninyo siya dinala rito?” tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, “Wala pa pong nagsalita nang gaya niya!” “Kayo man ba’y nalinlang din?” Tanong ng mga Pariseo. “Mayroon bang pinuno o Pariseong naniwala sa kanya? Wala! Mga tao lamang na walang nalalaman sa Kautusan ang naniniwala sa kanya – mga sinumpa!” Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, na nagsadya kay Hesus noong una. Tinanong niya sila, “Labag sa ating Kautusan na hatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?” Sumagot sila, “Ikaw ba’y taga-Galilea rin? Magsaliksik ka’t makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
At umuwi na ang bawat isa.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Espirituwal na Pakikinabang (Act of Spiritual Communion Tagalog)
Oratio Imperata Laban Sa COVID-19
Panalangin ni Papa Francisco sa Mahal na Birhen laban sa COVID-19

Pages: 1 2

Previous post:

Next post:

{ 3 comments… read them below or add one }

Liberty C.Baligod March 28, 2020 at 6:11 am

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKeisto!

Reply

FRANCISCO AZUPARDO March 28, 2020 at 8:34 am

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

PATRICK CU March 29, 2020 at 7:29 am

Salamat sa Diyos magpakailanman! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: