Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 15, 2020

by Jeric on January 15, 2020 · 5 comments

in Tagalog Mass Readings

Miyerkules ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 3, 1-10. 19-20
Salmo 39, 2 at 5. 7-8a. 8b-9. 10

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Marcos 1, 29-39

UNANG PAGBASA
1 Samuel 3, 1-10. 19-20

Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong yaon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel nama’y natutulog sa Templo, sa may Kaban ng Tipan. Nang magmamadaling-araw na, siya’y tinawag ng Panginoon, “Samuel, Samuel!”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
“Po,” sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, “Bakit po?”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Sinabi ni Eli, “Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli.” Nagbalik nga siya sa kanyang higaan.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumango siya, lumapit kay Eli at itinanong, “Tinatawag po ba ninyo ako?”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Sinabi ni Eli, “Hindi kita tinatawad, anak. Mahiga ka na uli.” Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, “Narinig ko pong tinatawag ninyo ako.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya, “Sige mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo: ‘Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod.’” At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Sumagot si Samuel, “Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon, at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel, mula sa Dan hanggang sa Beerseba, na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 39, 2 at 5. 7-8a. 8b-9. 10

Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ako ay naghintay sa ‘king Panginoon,
at dininig niya ang aking pagtaghoy.
Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos
at sa diyus-diyosa’y hindi dumudulog;
hindi sumasama sa nananambahan,
sa mga nagkalat na diyus-diyosan.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang mga panghandog, pati mga hain,
at mga hayop na handang sunugin
Hindi mo na ibig sa dambana dalhin,
upang yaong sala’y iyong patawarin;
sa halip, ang iyong kaloob sa akin
ay ang pandinig ko upang ika’y dinggin.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Kaya ang tugon ko, “Ako’y naririto;
nasa Kautusan ang mga turo mo.
Ang nais kong sundi’y iyong kalooban;
aking itatago sa puso ang aral.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang pagliligtas mo’y aking inihayag
saanman magtipon ang ‘yong mga anak;
di ako titigil ng pagpapahayag.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 1, 29-39

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Hesus ay nagtuloy sa bahay nina Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro, dahil sa matinding lagnat, at ito’y agad nilang sinabi kay Hesus. Nilapitan ni Hesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di’y inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Pagkalubog ng araw, dinala kay Hesus ang lahat ng maysakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming maysakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Madaling-araw pa’y bumangon na si Hesus at nagtungo sa ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, “Hinanap po kayo ng lahat.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit-bayan upang makaparangal ako roon – ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum.” At nilibot niya ang buong Galilea, na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 5, 2020 at 4:05 pm

Ngayon ay Miyerkules sa unang linggo ng karaniwang panahon.
Salamat po sa Diyos at pinupuri ka namin, Panginoong Jesukristo.

Reply

Reynald Perez January 15, 2020 at 12:29 am

Reflection: The First Reading describes to us the call of the young Samuel, who will soon grow into a future prophet. When he was an infant, Hannah left him in the Temple to be dedicated to the Lord. So at that moment the Lord calls to him three times at the time of sleeping. At first Eli asks him to go back to bed, but at the third time he tells him to invoke the Lord to hear Samuel listening to that voice. And at that time on Samuel becomes a prophet in the sight of God. The Gospel Reading narrates Jesus’ succeeding miracles in Capernaum after expelling a demon from the synagogue official. First he heals the mother-in-law of Saints Peter and Andrew, his first Apostles, and the fever leaves her. Then he cures other sick people and afflicted with diseases, and expels demons. He also requests to go to the other Galilean villages that he may perform miracles there. But before that, he spends a night of prayer to God the Father. It is his acknowledgement of humility that the Public Ministry is not of his own mission, but the will of the Father. Both the Prophet Samuel and our Lord Jesus Christ are messengers of God’s message of love. Likewise we are called to give witness to that same message of love by word and example. If the Lord continues to bestow on us his blessings and the answer to our prayers, then let it be the same with us when we become good and do kind deeds to other people, that they also may do the same.

Reply

Francisco Azupardo January 15, 2020 at 8:20 am

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Dadong January 15, 2020 at 11:12 pm

Maraming salamat mahal namin jesucristo nazareno.

Reply

Jerry January 16, 2020 at 12:41 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: