Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 16, 2020

January 16, 2020

Huwebes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 4, 1-11
Salmo 43, 10-11. 14-15. 24-25

Poon, kami’y ‘yong iligtas, pag-ibig mo’y di kukupas.

Marcos 1, 40-45

UNANG PAGBASA
1 Samuel 4, 1-11

Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel

Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Israelita at ang mga Filisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Afec naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may apat-na-libo ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatanda ng Israel, “Bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filesteo? Ang mabuti’y kunin natin sa Silo ang Kaban ng Tipan. Baka kung nasa atin iyon ay iligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway.” At kinuha nga nila sa Silo ang Kaban ng Tipan at sumama naman ang dalawang anak ni Eli, sina Ofni at Finees.

Ang mga Israelita’y napasigaw sa tuwa nang idating sa kanilang kampo ang Kaban ng Tipan; umalingawngaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, “Bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreo?”

Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang Kaban ng Tipan, nasindak sila. Inisip nilang may dumating na diyos sa kampo ng mga Israelita. Kaya nasabi nila, “Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makararanas ng matinding kasawian! Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga diyos na nagpahirap sa mga Egipcio sa pamamagitan ng iba’t ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreo, tulad ng pang-aalipin natin sa kanila. Lumaban tayo.”

Muling naglaban ang mga Filisteo at ang Israelita at nalupig na naman ang mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay tatlumpunlibo at nagkanya-kanyang takas papauwi ang mga natira. Ang Kaban ng Diyos ay kinuha ng mga Filisteo at pinatay sina Ofni at Finees.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 43, 10-11. 14-15. 24-25

Tugon: Poon, kami’y ‘yong iligtas, pag-ibig mo’y di kukupas.

Ngayo’y iyong itinakwil, kaya kami ay nalupig,
hukbo nami’y binayaa’t hindi mo na tinangkilik;
binayaan mo nga kami kaya kami ay tumakas;
lahat naming naiwanan ay sinamsam nilang lahat.

Tugon: Poon, kami’y ‘yong iligtas, pag-ibig mo’y di kukupas.

‘Sa sinapit naming ito, mga Hentil ay nagtawa,
inuuyam kaming lagi, kami’y iniinis nila.
Pati bansang walang Diyos, sa gitna ng sanlibutan,
sa nangyari’y umiiling bilang tanda ng pag-uyam.

Tugon: Poon, kami’y ‘yong iligtas, pag-ibig mo’y di kukupas.

Kami’y huwag mong pagkublihan,
huwag magtago sa amin,
Ang pangamba nami’t hirap ay huwag mong lilimutin.

Tugon: Poon, kami’y ‘yong iligtas, pag-ibig mo’y di kukupas.

ALELUYA
Mateo 4, 23

Aleluya! Aleluya!
Ipinangaral ni Hesus
ang paghahari ng Diyos.
Sakit ay kanyang ginamot.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 1, 40-45

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Hesus, nanikluhod at nagmakaawa: “Kung ibig po ninyo’y mapagagaling ninyo ako.” Nahabag si Hesus at hinipo siya, sabay ang wika, “Ibig ko. Gumaling ka!” Noon di’y nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Hesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin: “Huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na.” Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, anupat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Hesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na pook, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba’t ibang dako.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 6 comments… read them below or add one }

Marina Guballa January 14, 2016 at 8:05 am

Maraming Salamat sa karunungan naibabahagi ninyo,sa pamamagitan ng kaalaman na ito, ako ay nagkakaroon ng kapanatagan,at tiwala sa pagkilala sa Panginoong Jesus!

Reply

Reynald Perez January 14, 2020 at 3:40 pm

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay nagkukwento tungkol sa pagkatalo ng mga Israelita nang nilamang sila ng mga Filisteo. Sa ikalawang pagkatalo ay kinuha ng kalaban ang Kaban ng Tipan. Hindi inasahan ng mga Israelita na tatalo sila ng ganyan. Subalit sa kabila ng kanilang pagkabigo ay hindi sila pinabayaan ng Panginoon, Kaya makikita natin sa daloy ng kasaysayan, ang presensiya ng Diyos ay naroroon. Patuloy nating pinagninilayan ang Pampublikong Ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. At ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagtatagpo ni Hesus sa isang ketongin. Ang kultura dati ng mga Israelita ay umiwas sa mga taong may ketong sa kanilang balat upang hindi sila mahawa nito. Subalit itong ketongin ay mismong lumapit kay Hesus upang humiling kay Kristo. Siguro napatanto niya na si Hesus ay ang Mesiyas, at kahit pinagbabawalan siyang lumapit ayon sa kinaugalian, lumapit pa rin siya sa kanya upang ihiling na siya’y mapalinis. At mula sa bibig ni Hesus na may habag at malasakit ay winika ng paglinis ng kanyang balat. Kahit pinagbawalan ito na huwag ipaalam sa ibang tao ang nangyari, patuloy na ipinahayag ng lalaki ang kagandahang-loob ng kababalaghang ito. Makikita natin sa kwento ang dakilang awa ng Diyos na ipinahayag sa katauhan ni Hesukristo. At natunghayan ng ketongin ang kanyang pananampalataya kay Kristo na siya’y mapapagaling. Siguro sa ating buhay ay may mga taong itinuturing na mga “ketongin” ng lipunan. Ito’y siguro mga taong iniiwasan natin o kaya ‘di natin pinapansin. Subalit ang mga Kasulatan ay malinaw na patuloy na dinidinig ng Diyos ang mga panaghoy ng mga mahihirap at nangangailangan.

Reply

Fred Duaso Monares January 16, 2020 at 7:01 am

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Edward Ramirez January 16, 2020 at 9:47 am

Pinupuri ka namin pangino9ng hesukristo

Reply

Nitchelyn Campomanes January 16, 2020 at 9:10 pm

Salamat sa Diyos

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:35 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: