Linggo, Disyembre 31, 2023

December 31, 2023

Kapistahan ng Banal na Mag-anak Hesus, Maria at Jose (B)

Sirac 3, 3-7. 14-17a (gr. 2-6. 12-14)
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Colosas 3, 12-21
Lucas 2, 22-40
o kaya Lucas 2, 22. 39-40


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Feast of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph (White)

UNANG PAGBASA
Sirac 3, 3-7. 14-17a

Pagbasa mula sa aklat ni Sirac

Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak,
at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina.
Ang gumagalang sa kanyang ama’y nagbabayad na sa kanyang kasalanan,
at ang nagpaparangal sa kanyang ina’y parang nag-iimpok ng kayamanan.
Ang gumagalang sa kanyang ama’y paliligayahin naman ng kanyang mga anak,
at ang panalangin niya’y agad diringgin ng Panginoon.
Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina,
ay tumatalima sa Panginoon;
pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay.
Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya’y matanda na,
at huwag mo s’yang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay.
Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip;
huwag mo s’yang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas.
Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon,
iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot,
ang maalab na adhika’y sumunod sa kanyang utos.
Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan,
ang buhay ay maligaya’t uunlad ang kanyang buhay.

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Sa tahanan, ang asawa’y parang ubas na mabunga.
Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak n’ya.

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin,
buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain.
Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin,
at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem.

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

IKALAWANG PAGBASA
Colosas 3, 12-21

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid:
Kayo’y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Kaya’t dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin.

Magpaumanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa’t isa. Pinatawad kayo ng Panginoon kaya’t magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan nang buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espirituwal, na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya’y magpasalamat kayo sa Diyos Ama.

Mga babae, pasakop kayo sa inyu-inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon.
Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyu-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan.
Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon.

Mga ama, huwag ninyong kagagalitan nang labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Colosas 3, 15a. 16a

Aleluya! Aleluya!
Kapayapaan ni Kristo
at Salita n’yang totoo
nawa’y manahan sa inyo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 2, 22-40

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Hesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa Kautusan, “Ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon.” At naghandog sila, ayon sa hinihingi ng Kautusan ng Panginoon: “Mag-asawang batu-bato o dalawang inakay na kalapati.”

May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangala’y Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasakanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hangga’t hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Hesus upang gawin ang hinihingi ng Kautusan, siya’y kinalong ni Simeon. Ito’y nagpuri sa Diyos, na ang wika,
“Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin,
ayon sa iyong pangako,
yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas,
na inihanda mo para sa lahat ng bansa:
liwanag itong tatanglaw sa mga Hentil,
at magbibigay-karangalan sa iyong bayang Israel.”

Namangha ang ama’t ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon, at sinabi kay Maria, “Tandaan mo, ang batang ito’y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula Diyos ngunit hahamakin ng marami kaya’t mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo’y para na ring tinarakan ng isang balaraw.”

Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangala’y Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya’y napakatanda na. Pitong taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa, nang siya’y mabalo. At ngayon, walumpu’t apat na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi’y sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya nang oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Hesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem.

Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa Kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan, sa Nasaret, Galilea. Ang bata’y lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya: Maikling Pagbasa
Lucas 2, 22. 39-40

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa Kautusan ni Moises, dinala si Hesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon.

Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa Kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan, sa Nasaret, Galilea. Ang bata’y lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 23, 2020 at 4:45 pm

PAGNINILAY: Ang Linggo pagkatapos ng Ikaapat na Linggo ng Adbiyento at ng Dakilang Kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon (kung ang Disyembre 25 ay hindi sasapit sa Araw ng Linggo) ay ang Kapistahan ng Banal na Mag-anak nina Hesus, Maria, at Jose. Hindi tinutukoy ng Banal na Kasulatan ang mga taong pangkabataan ng ating Panginoong Hesukristo bago pa man magsimula ang kanyang pagpaparangal sa Mabuting Balita. Ngunit sa mga mahahalagang pangyayari pagkatapos ang Pagsilang ni Hesus ay tumutukoy sa Banal na Mag-anak. Ang mga ito ay ang Paglisan sa Egipto, ang Paghahandog ni Hesus sa Templo, at ang Paghahanap kay Hesus sa Templo. Tinutukoy ng bawat isa ang buhay ng bawat pamilya.

Ang buong konsepto ng Ikaapat na Utos ng PANGINOONG DIYOS ay ang pamilya. Ang pamilya ay ang pinakamahalagang salik sa lipunan. Sa Simbahan naman, ito ay isang plano ng Diyos para pahabain ang buhay. Sa isang pamilyang Kristiyano, ito ay ang Pantahanang Simbahan dahil ito ay ang isang partikular na pakikipag-ugnayan sa mga turo ng Diyos at ng kanyang Iglesya, ang Simbahang Katolika. Kaya nga sinabi ni Reb. Padre Patrick Peyton, CSC: “Ang pamilyang sabay-sabay na nagdadarasal ay sabay-sabay na nagsasama-sama.” Ang papel na dapat gampanan ng lipunan ay ang pagsuporta at patatagin ang kasal at pamilya. Kaya nga, ang mga bata ay may karapatang gumalang at sumunod sa mga magulang at sa mga taong may awtoridad, at ang mga magulang at ang mga taong may awtoridad ay may karapatang ituro at ipamana ang tamang pamumuhay sa mga bata.

Sa pag-aalaga nina San Jose at ng Mahal na Birheng Maria sa ating Panginoong Hesukristo, naging masunurin din siya sa kanila, lalo na ang Diyos Ama. Kaya ang Dakilang Haligi ng tahanang pamilya ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Sa atin paglalakbay sa daan ng Pasko ng Pagsilang, nawa’y tularan natin ang Banal na Mag-anak sa pagpapahalaga ng buhay-pamilya, at kahit hindi magkadugo, ipamana ang mga mahahalagang katangian.

Reply

Joshua S. Valdoz December 31, 2023 at 2:18 pm

PAGNINILAY: Ang Linggo pagkatapos ng Ikaapat na Linggo ng Adbiyento at ng Dakilang Kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon (kung ang Disyembre 25 ay hindi sasapit sa Araw ng Linggo) ay ang Kapistahan ng Banal na Mag-anak nina Hesus, Maria, at Jose. Hindi tinutukoy ng Banal na Kasulatan ang mga taong pangkabataan ng ating Panginoong Hesukristo bago pa man magsimula ang kanyang pagpaparangal sa Mabuting Balita. Ngunit sa mga mahahalagang pangyayari pagkatapos ang Pagsilang ni Hesus ay tumutukoy sa Banal na Mag-anak. Ang mga ito ay ang Paglisan sa Egipto, ang Paghahandog ni Hesus sa Templo, at ang Paghahanap kay Hesus sa Templo. Tinutukoy ng bawat isa ang buhay ng bawat pamilya.

Ang buong konsepto ng Ikaapat na Utos ng PANGINOONG DIYOS ay ang pamilya. Ang pamilya ay ang pinakamahalagang salik sa lipunan. Sa Simbahan naman, ito ay isang plano ng Diyos para pahabain ang buhay. Sa isang pamilyang Kristiyano, ito ay ang Pantahanang Simbahan dahil ito ay ang isang partikular na pakikipag-ugnayan sa mga turo ng Diyos at ng kanyang Iglesya, ang Simbahang Katolika. Kaya nga sinabi ni Reb. Padre Patrick Peyton, CSC: “Ang pamilyang sabay-sabay na nagdadarasal ay sabay-sabay na nagsasama-sama.” Ang papel na dapat gampanan ng lipunan ay ang pagsuporta at patatagin ang kasal at pamilya. Kaya nga, ang mga bata ay may karapatang gumalang at sumunod sa mga magulang at sa mga taong may awtoridad, at ang mga magulang at ang mga taong may awtoridad ay may karapatang ituro at ipamana ang tamang pamumuhay sa mga bata.

Sa pag-aalaga nina San Jose at ng Mahal na Birheng Maria sa ating Panginoong Hesukristo, naging masunurin din siya sa kanila, lalo na ang Diyos Ama. Kaya ang Dakilang Haligi ng tahanang pamilya ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Sa atin paglalakbay sa daan ng Pasko ng Pagsilang, nawa’y tularan natin ang Banal na Mag-anak sa pagpapahalaga ng buhay-pamilya, at kahit hindi magkadugo, ipamana ang mga mahahalagang katangian.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: