Linggo, Disyembre 31, 2023

December 31, 2023

Kapistahan ng Banal na Mag-anak Hesus, Maria at Jose (B)

Mga Pagpipiliang Pagbasa

Genesis 15, 1-6; 21, 1-3
Salmo 104, 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9

Ang D’yos nati’y Panginoon
tipan n’ya’y habang panahon.

Hebreo 11, 8. 11-12. 17-19
Lucas 2, 22-40
o kaya Lucas 2, 22. 39-40


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Feast of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph (White)

UNANG PAGBASA
Genesis 15, 1-6; 21, 1-3

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Narinig niyang sinabi sa kanya ng Panginoon:
“Abram, h’wag kang matatakot ni mangangamba man,
kalasag mo ako, kita’y iingatan
at ikaw ay aking gagantimpalaan.”

Ngunit sinabi ni Abram, “Panginoon, ano pong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak! Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga-Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian.”

Sinabi ng Panginoon, “Hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian; anak mo ang magmamana.” At inilabas siya nito at sinabi sa kanya: “Masdan mo ang mga bituin! Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo.” Nanalig si Abram, at dahil dito’y kinalugdan siya ng Panginoon.

Nilingap ng Panginoon si Sara at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa sinabi ng Diyos, si Sara ay nagdalantao, at nganganak ng lalaki, bagamat matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9

Ang D’yos nati’y Panginoon
tipan n’ya’y habang panahon.

Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan,
ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa’y dapat ipaalam.
Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan,
ang kahanga-hangang mga gawa niya’y dapat na isaysay.

Ang D’yos nati’y Panginoon
tipan n’ya’y habang panahon.

Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na kanya,
ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila,
lahat ng may nais maglingkod sa Poon, dapat na magsaya.
Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan,
siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan.

Ang D’yos nati’y Panginoon
tipan n’ya’y habang panahon.

Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa,
ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala.
Ito’y nasaksihan ng mga alipi’t anak ni Abraham,
gayon din ng lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang.

Ang D’yos nati’y Panginoon
tipan n’ya’y habang panahon.

Ang tipang pangako’y laging nasa isip niya kailanman,
ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan.
Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham,
at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal.

Ang D’yos nati’y Panginoon
tipan n’ya’y habang panahon.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 11, 8. 11-12. 17-19

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid:
Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya’y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon.

Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sara, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya’t sa taong maituturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan.

At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac. At sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Hebreo 1, 1-2

Aleluya! Aleluya!
N’ong dati’y mga propeta
ngayon nama’y Anak niya
ang sugo ng D’yos na Ama.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 2, 22-40

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Hesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa Kautusan, “Ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon.” At naghandog sila, ayon sa hinihingi ng Kautusan ng Panginoon: “Mag-asawang batu-bato o dalawang inakay na kalapati.”

May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangala’y Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasakanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hangga’t hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Hesus upang gawin ang hinihingi ng Kautusan, siya’y kinalong ni Simeon. Ito’y nagpuri sa Diyos, na ang wika,
“Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin,
ayon sa iyong pangako,
yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas,
na inihanda mo para sa lahat ng bansa:
Liwanag itong tatanglaw sa mga Hentil,
at magbibigay-karangalan sa iyong bayang Israel.”

Namangha ang ama’t ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon, at sinabi kay Maria, “Tandaan mo, ang batang ito’y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula Diyos ngunit hahamakin ng marami kaya’t mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo’y para na ring tinarakan ng isang balaraw.”

Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangala’y Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya’y napakatanda na. Pitong taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa, nang siya’y mabalo. At ngayon, walumpu’t apat na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi’y sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya nang oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Hesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem.

Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa Kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan, sa Nasaret, Galilea. Ang bata’y lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya: Maikling Pagbasa
Lucas 2, 22. 39-40

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa Kautusan ni Moises, dinala si Hesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon.

Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa Kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan, sa Nasaret, Galilea. Ang bata’y lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Malou Castaneda December 30, 2023 at 6:44 pm

PAGNINILAY
Walang mga maiksing paraan para maging isang banal na pamilya. Ang Banal na Pamilya nina Jose, Maria at Hesus, ang pinakamagandang halimbawa, ay dumanas din ng mga pagsubok sa buhay: kahirapan, kawalan ng tirahan, pagkatapon, malapit na pagkawala ng anak, pagkabalo, at kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Ang mga ito ay dapat maging konsuelo sa atin at magbigay ng pag-asa. Kung ang Banal na Pamilya ay dumaan sa gayong mga pakikipaglaban, ang ating mga laban ay hindi natatangi o naiiba. Ang pagmamahal sa isa’t isa at pananampalataya sa Diyos ay mahalaga sa tahanan. May mga awayan, inggitan, paghihiwalay… sa loob ng tahanan… lahat ay dahil sa kawalan ng pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Hindi kahirapan, pakikibaka, kabiguan ang nagiging dahilan ng pagkawasak ng maraming pamilya kundi ang kawalan ng Pagmamahal sa isa’t isa at kawalan ng Pananampalataya sa Diyos. At kung ang Banal na Pamilya ay nakaligtas sa kanilang mga laban ng may tiwala sa Salita ng Diyos, magagawa rin natin ito, na gawing sentro ng ating buhay ang Salita ng Diyos. Nawa’y mag-udyok din ito sa atin na umabot sa maraming nasirang pamilya sa paligid natin at maging Salita ng Diyos para sa kanila, na nagbibigay ng pag-asa, alo, at kagalingan.

Panginoong Hesus, nananalangin kami para sa mga pamilya na alam naming dumaranas ng panahon ng kahirapan. Tulungan Mo kaming maabot sila sa pamamagitan ng praktikal na tulong na kaya namin. Amen.
***

Reply

Jess C. Gregorio December 30, 2023 at 9:43 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio sa Mabuting Balita:

Apat na bagay ang kailangan ng isang bata para mabuhay ng tama. Ang bawat magulang ay dapat makinig ng maigi sa Mabuting Balita sa araw na ito.

Ang Una ay ang pagsuko at pag-aalay ng ating anak sa Panginoon sa madaling panahon pagkatapos ipanganak. Ito ay ang Pagbibinyag. Huwag na hintayin na magkaroon ng budget para sa isang malaking handaan. Huwag na mag ipon ng mga ninong at ninang na may katayuan sa lipunan o katungkulan sa gubyerno. Mga maling pamantayan sa buhay lang ang kanyang matututuhan. Makakasama lamang ito. Isang Ninong na katulad ni Simeon at isang Ninang na katulad ni Ana ay sapat na.

Ang Pangalawa ay Kalakasan at Kalusugan. Bigyan ng maraming masustansiyang pagkain ang bata, sanayin sa lahat ng pag galaw sa loob at labas ng bahay, bigyan ng responsibilidad na maaaring magdulot ng kaukulang praktis ng kasukasuan, ibilad sa araw at pahanginan, palanguyin sa dagat at ilog ng masiyahan.

Ang Pangatlo ay ang paghubog ng kanyang Karunungan. Ang mga ito ay ang pagbibigay ng mga iba’t-ibang sulatin, libro, at Banal na Kasulatan na angkop sa idad (komiks, kuwentong pangbata, at kung kaya na niya ay sarili niyang Biblia) upang basahin at matutuhan sa murang idad hanggang sa siya ay lumaki. Karaniwang ang mga bata na naka kumpleto at nakabasa ng Biblia magmula sa Genesis hanggang Revelation ay ang mga taong may malalim na kaalaman at karunungan sa buhay.

Ang Pang Apat ay ang pag akay sa bata magsimba kasama ng buong pamilya tuwing Linggo at mga araw ng obligasyon. Ang pag gabay sa kanya upang manabik at mabisita araw-araw sa Adoration Chapel si Hesus sa kanilang paaralan o dinadaanang simbahan. Magiging Kalugod-lugod sila sa Panginoon at tutulungan silang higit pa matuto na ang magiging resulta ay manguna sa klase at makakuha ng maraming parangal kahit na sa lahat ng napaka competitive na mga paaralan. Karaniwang nagtatapos sila ng may pinaka mataas na karangalan. Ito ay biyaya ng maging kalugod-lugod sa Panginoon.

Siguraduhin lang na gawin lahat ang apat na paraan kung paano lumago si Hesus. Kung hindi ay magkakaroon ng pride ang isang bata o di kaya’y mag sawa sa lahat ng biyaya at ituring na isang normal na proseso o suwerte lang ang biyaya. Kung wala ang pangatlong proseso, hindi maiintindihan ng bata ang naganap na himala at ang pinakamapait ay mawalan siya ng pananampalataya. O kaya ay isipin na kaya gawin ang lahat ng wala ang Diyos sa tabi niya. O di kaya ay umasa lang sa gawa ng tao at pagdudahan ang lakas at kapangyarihan ng dasal kahit sa anong pangangailangan.

Reply

Joshua S. Valdoz December 31, 2023 at 5:28 pm

PAGNINILAY
Walang mga maiksing paraan para maging isang banal na pamilya. Ang Banal na Pamilya nina Jose, Maria at Hesus, ang pinakamagandang halimbawa, ay dumanas din ng mga pagsubok sa buhay: kahirapan, kawalan ng tirahan, pagkatapon, malapit na pagkawala ng anak, pagkabalo, at kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Ang mga ito ay dapat maging konsuelo sa atin at magbigay ng pag-asa. Kung ang Banal na Pamilya ay dumaan sa gayong mga pakikipaglaban, ang ating mga laban ay hindi natatangi o naiiba. Ang pagmamahal sa isa’t isa at pananampalataya sa Diyos ay mahalaga sa tahanan. May mga awayan, inggitan, paghihiwalay… sa loob ng tahanan… lahat ay dahil sa kawalan ng pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Hindi kahirapan, pakikibaka, kabiguan ang nagiging dahilan ng pagkawasak ng maraming pamilya kundi ang kawalan ng Pagmamahal sa isa’t isa at kawalan ng Pananampalataya sa Diyos. At kung ang Banal na Pamilya ay nakaligtas sa kanilang mga laban ng may tiwala sa Salita ng Diyos, magagawa rin natin ito, na gawing sentro ng ating buhay ang Salita ng Diyos. Nawa’y mag-udyok din ito sa atin na umabot sa maraming nasirang pamilya sa paligid natin at maging Salita ng Diyos para sa kanila, na nagbibigay ng pag-asa, alo, at kagalingan.

Panginoong Hesus, nananalangin kami para sa mga pamilya na alam naming dumaranas ng panahon ng kahirapan. Tulungan Mo kaming maabot sila sa pamamagitan ng praktikal na tulong na kaya namin. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: