Biyernes, Disyembre 29, 2023

December 29, 2023

Ika-5 Araw ng Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang
o kaya Paggunita kay Santo Tomas Becket, obispo at martir

1 Juan 2, 3-11
Salmo 95, 1-2a. 2b-3, 5b-6

Magalak ang kalangitan,
at daigdig ay magdiwang.

Lucas 2, 22-35


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

The Fifth Day in the Octave of Christmas (White)
or Optional Memorial of St. Thomas Becket, Bishop and Martyr (Red)

UNANG PAGBASA
1 Juan 2, 3-11

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, “Nakikilala ko siya,” ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya nang wagas. Ganito natin nalalamang tayo’y nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesukristo.

Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito’y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ng kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito’y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin.

Ang nagsasabing siya’y nasa liwanag ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag, at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan, sapagkat binulag siya ng kadiliman.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 95, 1-2a. 2b-3, 5b-6

Magalak ang kalangitan,
at daigdig ay magdiwang.

Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit;
Panginoo’y papurihan nitong lahat sa daigdig!
Awitan ang Panginoon, ngalan niya’y sakdal rikit.

Magalak ang kalangitan,
at daigdig ay magdiwang.

Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala.
Kahit saa’y ipahayag na ang Poon ay dakila,
sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa.

Magalak ang kalangitan,
at daigdig ay magdiwang.

Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan.
Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan,
ang lubos n’yang kagandahan ay sa templo mamamasdan.

Magalak ang kalangitan,
at daigdig ay magdiwang.

ALELUYA
Lucas 2, 32

Aleluya! Aleluya!
Para sa lahat ng bansa
liwanag na nagmumula
sa bayan mong dinakila!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 2, 22-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Hesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa Kautusan, “Ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon.” At naghandog sila, ayon sa hinihingi ng Kautusan ng Panginoon: “Mag-asawang batu-bato o dalawang inakay na kalapati.”

May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangala’y Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasakanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hangga’t hindi niya nakikita ang Mesias na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Hesus upang gawin ang hinihingi ng Kautusan, siya’y kinalong ni Simeon. Ito’y nagpuri sa Diyos, na ang wika,
“Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin,
ayon sa iyong pangako,
yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas,
na inihanda mo para sa lahat ng bansa:
Liwanag itong tatanglaw sa mga Hentil,
at magbibigay-karangalan sa iyong bayang Israel.”
Namangha ang ama’t ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon, at sinabi kay Maria, “Tandaan mo, ang batang ito’y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula Diyos ngunit hahamakin ng marami kaya’t mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo’y para na ring tinarakan ng isang balaraw.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 27, 2021 at 3:42 pm

PAGNINILAY: Sa Ikalimang Araw ng Oktaba para sa Pasko ng Pagsilang, ang ating Ebanghelyo ay nakasentro sa katuparan ng kaligtasan ng Diyos para sa sangkatauhan. Layunin ni San Lucas sa panunulat ng kanyang salaysay ay ipahayag na si Hesukristo ay ang Tagapagligtas hindi lang ng mga Hudyo, kundi ng lahat ng mga tao. Ito ang natunghayan ng matandang si Simeon sa kanyang paghahanap sa Sanggol sa Templo. Bagamat si Hesus ay ang Anak ng Diyos, naging masunurin sina Birheng Maria at San Jose na ipagdala ang Sanggol sa Templo upang italaga ito sa Panginoon 40 araw pagkatapos ito’y isinilang sa Bethlehem. Kaya nga ang mga tradisyonal na Katoliko ay nagtatapos ng Kapaskuhan sa Ikalawang Araw ng Pebrero, ang Kapistahan ng Pagdalaw ng Panginoon.

Makikita natin ang pagtatagpo ni Simeon sa Banal na Mag-anak, at sa kanyang pagkamangha ay natagpuan niya ang Mesiyas ayon sa ipinangako ng Espiritu Santo bago siya’y pumanaw. Natunghayan niya si Hesus bilang Liwanag ng mga Hentil at Karangalan ng bayang Israel, na patunay na ang Kristo ay magliligtas para sa lahat. At inawit ni Simeon ang isang panalangin na tinatawag na “Nunc Dumittis”. Kung sa Liturgy of the Hours ang Benedictus ay dinadasal tuwing umaga (Lauds) at ang Magnificat ay dinadasal tuwing takip-silim (Vespers), ang Nunc Dumittis naman ay dinadasal sa bawat tulog sa gabi (Compline). Parang nakakapagtaka pong isipin na ipinapanalangin ito bago tumulog dahil sabi nga ni Simeon na pwede na siyang humayo ng mapayapa sapagkat nakita na niya ang katuparan ng plano ng Diyos.

Siguro ito ay paalala sa atin na hindi natin alam kung tayo’y babangon pa sa susunod na araw. Hindi dapat tayo matakot o mag-isip na ikikitil ng Panginoon ang ating buhay. Kundi mahalaga na ipasya natin ang ating buhay sa kanya katulad ni Simeon upang mas makilala natin siya at ang kanyang dakilang plano. At ngayong Pasko, nawa’y kilalanin natin ang kanyang presensiya sa bawat tao sa pamamagitan ng kanyang Bugtong na Anak na nagkatawang-tao.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño December 29, 2021 at 7:10 am

Ano ang hamon at aral sa atin ng mga pagbasa ngayon?

Sa Unang Pagbasa ay ang pagpapa-alala sa atin ng pagpapatawad at pagmamahal sa kapatid o sa kapwa. Madasalin ka man o relihiyoso ay sinungaling ka pa din kung hindi ka nagpapatawad ng iyong kapatid o ng mga taong nagkasala o nakasakit sayo. Ang paglalagay ng poot sa dibdib laban sa isang tao ay hindi magbibigay sa iyo ng katahimikan at kapayapaan ng isip at kalooban. Mabubuhay ka lamang ng may mabigat na dinadala. At ikaw ay nanatili pa din sa kadiliman. Kaya’t pag aralan mong magpatawad at mahalin ang kapwa upang tunay tayong makasunod sa kalooban ng Diyos at tayo ay kalugdan nya.

Ang ating ebanghelyo ngayon at ang pagtatagpo ng batang si Hesus at ni Simeon. Nang makita na nya si Hesus ay sinabi nya sa Panginoon na handa na sya na kunin ang pinahiram na buhay sa kanya.

Ganyan din tayo mga kapatid, kapag natagpuna na natin si Hesus sa ating mga puso ay wala na tayong pangamba. Hindi mo na katatakutan ang mga bagay bagay maging ang kamatayan sapagkat ikaw ay handa na. Hindi sinasabing kapag natagpuan na natin si Hesus ay oras mo na, ang ibig sabihin ay kapag tayo ay may relasyon na sq Diyos, ang lahat ay pinapasakamay na natin sa Kanya, sapgkat ibinibigay na natin ang buo nating pananalig, pananampalatay at tiwala sa Kanya. Maktutulog na tayo ng mahimbing, ang problemang darating ay tatawanan na lamang natin dahil alam nating katuwang natin si Hesus sa pagresolba nito, anumang dumating sa png araw araw ay ipagpapasalamat natin at ngingitian na lamang natin. Si Hesus ang bahala sa iyo, basta’t sundin mo lamang ang kalooban nya.

Reply

Malou Castaneda December 28, 2023 at 10:26 pm

PAGNINILAY
Isang simbolo ng paghihintay na may pag-asa, itinatangi ni Simeon ang isang pangako mula sa Banal na Espiritu na hindi siya mamamatay hangga’t hindi niya nakikita si Hesus. Naghintay siya, naghintay at naghintay. Si Simeon ay nakapagsabi ng isang libong panalangin, umaasa ng isang libong pag-asa at nagdusa ng isang libong pagkabigo. Anumang bagay na nagkakahalaga ng pagkakaroon ay nagkakahalaga ng paghihintay. Ang atin ay isang instant na kultura: instant na kape, instant noodles, instant na impormasyon. Iba ang sona ng oras ng Diyos: ang isang araw ay isang libong taon. Ang paghihintay natin ay bahagi ng Kanyang ritmo. Kapag hindi natutupad ang ating mga pangarap, kapag hindi nangyari ang inaasahan natin, tandaan lang natin na ang Diyos ay naglalaan ng oras upang ihanda ang Kanyang mga regalo at matutong maging matiyaga hanggang sa Kanyang buksan at ilantad ang mga ito para sa atin!

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming makapagsabi ng “Oo” sa Diyos sa kabila ng kahirapan. Amen.
***

Reply

Rosie Agana December 28, 2023 at 11:40 pm

ang paghahandog Kay Jesus Sa templo , ay para bagang tayo Rin ay inihahandog Ni Jesus ang ating mga sarili Sa Diyos upang maging marapat na handog ay Kagaya Ni Jesus kailangan natin magsakripisyo namagbata ng hirap at sakit masaktan dumanas ng pagsubok at mahirapan upang lubos natin hanapin ang Panginoon Sa ating puso Sa ating buhay upang Lalo natin maintindihan ang paghihirap Ni Jesus Sa Krus Kagaya Niya kailangan natin mamatay Sa ating sarili upang mabuhay Sa Espiritu, Si Semeon bagamat di siya tinanghal na Santo ay siya ang ginamit ng Diyos upang ipahayag ang Misyon ng pagkakatawang Tao ng kanyang Anak na Si Jesus. NASA Kagaya Ni Jesus marami tayong dalang mabuting handog Sa templo ng Panginoon ang ating sarili ang pinakamainam na handog at pinakamatamis na wakas ng ating Misyon Dito Sa lupa ang maging mabuting slay Sa Sa Diyos

Reply

Mel Mendoza December 28, 2023 at 11:16 pm

Ang mga pagbasa sa araw na ito ay naka-sentro sa pagtatatalaga ng ating mga sarili sa Diyos. Kung tayo ay nabubuhay na naaayon sa mga pangaral na nakasulat sa Banal na Kasulatan ay totoo ngang naitalaga na natin ang ating mga buhay na naayon sa uri ng pamumuhay na ipinangaral ni Hesukristo. Tayo ay lumalakad sa ilaw na pumapawi sa karimlan. Ang mahalaga at unang sangkap ng pamumuhay na ito ay ang pag-ibig. Kailanman, hindi mapapasaatin ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos kung wala ang pag-ibig na kapara ng pag-ibig ni Hesus sa sangkinapal.

Katulad ng paalala ng matandang Simeon kay Birheng Maria na ang batang si Hesus ay magdudulot sa kanya ng sakit na parang mga
balaraw na nakatarak sa dibdib ganun din tayong mga tagasunod ni Hesus. Asahan ang hindi madaling buhay ang susuungin at dadanasin kaakibat nito ay ang mga samu’t saring pagsubok para makasunod sa landas patungo sa kaharian pero sa dulo naman nito ay ang walang hanggang kaluwalhatian sa langit na naka-antabay sa mga naging tapat kay Kristo-Hesus. Katulad ng nasambit ni Simeon maligayang sasabihin
din natin sa Panginoon sa kaloob Niya at biyaya ng buhay na kung tayo man ay yayao sa mundong ito nakita natin at naipamuhay ang ninanais ng Diyos sa ating mga buhay.

Nawa’y sa araw araw na ating mga pagiral asamin natin na maitalaga natin ang ating mga sarili sa Diyos sa pamamagitan ng paghahasik ng ilaw at pag-ibig ni Hesukristo na siya ang unang rason kung bakit mayroon tayong ipagdidiriwang ng Pasko ng Pagsilang. Huwag nawang manatili ang sanggol na Hesus sa malamig na sabsaban bagkus ang liwanag sa belen ay siya nawa maging ilaw nating lahat upang masundan ang pag-ibig ng Diyos at maipahagi ito sa ating kapwa sa araw araw nating pamumuhay. Amen?

Reply

Jess C. Gregorio December 29, 2023 at 7:56 am

Pagninilay ni Jess C. Gregorio sa Mabuting Balita:

Karaniwang nakatalaga sa Panginoon ang bawa’t panganay na lalaki. At kinakailangan ng handog na mag asawang batu-bato o dalawang inakay na kalapati. Tayong lahat ay mistulang Simeon. Lahat tayo ay binigyan ng pagkakataong makita ang ating manunubos sa ating personal na buhay. Hindi tayo mamamatay na hindi nakikita ang Mesias. Ito ang parehong ginagawa ng Banal na Espiritu sa atin mula ng tayo ay naging Templo ng Diyos. Ang kadakilaan ni Maria at ni Jose ay nababatid sa kasulatang ito. Ipinababatid sa atin na ito rin ang plano at gusto ng Diyos para sa atin sa pangkasalukuyan. Sila ang nagdadala ng sanggol na naging ating katubusan bilang alay sa Diyos para sa atin. At dahil si Hesus ay hindi nagbabago, nuon, ngayon, at sa hinaharap, kung ano ang nangyari ay maliwanag na ganuon rin ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. At sa unang pagkakataon marinig ang iyak ni Hesus, masilayan at mayakap ang Manunubos, tulad ni Simeon masasabi natin, “Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa: Liwanag itong tatanglaw sa mga Hentil, at magbibigay-karangalan sa iyong bayang Israel.”
At tulad ng sinasabing babala ni Simeon kay Maria, inaasahan na ang sangkatauhan ay
sadyang magtatarak ng balaraw sa puso niya at tulad ni Hesus ay hahamakin na katulad ng ginagawa ng mga mismong tagasunod ni Hesukristong naturingan sa ating panahon. Sasaktan nila ang Ina ng Diyos at ang sakripisyong inialay ni Maria ay nakakabit na sa mga sakripisyong dinaanan ng kanyang Bugtong na Anak. Ang makabagong sakit na patuloy tinatanggap ng Anak at ng Ina ay ang mga kasalanan at pagpapawalang halaga sa mismong Espiritu ng Diyos na nasa atin na. Ang mga Ebanghelyong ating nababasa sa araw-araw ay pakonti-konting nagbubukas ng ating puso at isipan at sa tulong ng Banal na Espiritu ang lahat ng mga nangyayari ay ating naiintindihan. Ang katotohanan, tayong lahat ay Simeon ng pang kasalukuyang panahon.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: