Biyernes, Disyembre 22, 2023

December 22, 2023

Ika-22 ng Disyembre
(Simbang Gabi)

1 Samuel 1, 24-28
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

Lucas 1, 46-56


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

22nd of December (Aguinaldo Mass) (White)

UNANG PAGBASA
1 Samuel 1, 24-28

Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa Templo sa silo. Nagdala pa siya ng isang torong tatlong taon, tatlumpu’t anim na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, “Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaing tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako’y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay.” Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

Pinupuri ko kayo, Poon,
dahil sa kaloob ninyo sa akin.
Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway,
sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan.

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan,
at pinalalakas ninyo ang mahihina.
Kaya, ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay.
Masagana ngayon ang dating maralita.
Ang dating baog, nagsilang ng mga anak,
at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak.

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

Kayo, Poon, ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay.
Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin.
Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin,
maaari ring ibaba o itaas.

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba,
mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha.
Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika,
mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta.

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Hari’t batong panulukang
Saligan ng Sambayanan,
halina’t kami’y idangal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 46-56

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito:
“Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon,
at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas.
Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin!
At mula ngayon, ako’y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi,
dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan
Banal ang kanyang pangalan!
Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, sa lahat ng sali’t saling lahi.
Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig,
pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono,
at itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom,
at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel,
bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang,
kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman!”
Nanatili si Maria kina Elisabet nang may tatlong buwan, at saka umuwi.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 19, 2021 at 6:34 pm

PAGNINILAY: Habang tayo ay papalapit sa pagdiriwang ng Pagsilang ng ating Panginoon, lubos tayong nagagalak at nagpapasalamat sa handog ng kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos kahit tayo ay nagkasala at nagkulang. Ang dalawang pagbasa ay naghahayag ng 2 magkasingkatulad na awit ng 2 tauhan, sina Ana na ina ni propetang Samuel at Birheng Maria na Ina ni Hesukristo.

Ang awit ng papuri ni Ana ay pagpupugay sa kadakilaan ng Diyos sapagkat siya’y pinagpala ng anak matapos ang ilang taon na baog siya. Akala dati ni Eli na siya’y lasing, ngunit ang punong pari ay namangha nang siya’y nagkaanak sa isang batang lalaki na balang araw itatalaga bilang propeta ng Diyos. Kaya iniwan ni Ana si Samuel sa Templo sa mabuting pangangalaga ni Eli. At umawit siya ng panalanging ito bilang pagkalugod ng Diyos sa katulad niya sa abang antas sa buhay.

Ang Ebanghelyo ay ang kasunod na pangyayari matapos dalawin ng Mahal na Birheng Maria ang kanyang pinsan na si Elisabet. Katulad ng Ana, nagbigkas din si Maria ng isang tanyag ng awit na kinakanta ng Simbahan tuwing paglubog ng araw, at iyan ay ang Magnificat. Ang Magnificat ay isang awit ng papuri at pasasalamat sa kadakilaan at kabutihang-loob ng Panginoong Diyos lalung-lalo na sa mga kinikilala bilang mga “abang tao”. Ito yung nakita ng ating Mahal na Ina nang kailan lamang ay malaman niya mula kay San Gabriel na siya’y pinili ng Diyos upang maging Ina ng ating Tagapagligtas. Ang Magnificat ay hindi ibig sabihin na ang mga matataas at mayayaman ay walang kahalagahan, sapagkat alam ng Panginoon na sila rin ay nagsimula sa mga simpleng pamumuhay bago pa man nila nagkamit ang kanilang mga tagumpay.

Ang nais lang ipunto dito sa awit ay sa kabila ng mga pangarap at tagumpay ng tao, hindi dapat kailanma’y mawala sa atin ang pagpapakumbaba mula sa ating mga puso. At ang mga bagay na mayroon tayo ngayon ay nagsisilbi sa atin na mayroon tayong Diyos na nagkaloob sa atin, kaya’t dapat magkaroon po tayo ng mga pusong nagpapasalamat sa kanyang mga biyaya. Kahit may mga bagay na hindi natin nagkamit ayon sa ating kagustuhan, ang mas mahalaga ay may dakilang plano ang Panginoon para sa ating lahat. Katulad nina Ana at Maria, natunghayan nila ang plano ng Diyos hindi lang para sa kanila, kundi para matupad ang planong pangkaligtasan ng sangkatauhan. Si Samuel na anak ni Ana ay kilala bilang isa sa mga matapat na propeta at ang pinakahuling hukom ng Israel na humirang kina Saul at David bilang mga hari. Ang mahalaga sa kanya ay ang pagsunod sa Diyos na higit pa sa mga handog na sinusunog. At si Hesus naman na anak ni Maria, na Bugtong na Anak ng Diyos, ay palaging pinupunto sa kanyang misyon ang pagsunod sa utos at kalooban ng kanyang Ama. Kaya iyan ang ipinakita niya sa atin hanggang sa kanyang Pagkamatay sa Krus upang tayo’y iligtas at bigyan ng bagong buhay para maging mga anak ng Ama.

Kaya ngayong papalapit na ang Pasko, nawa’y magkaroon tayo ng kababaang-loob sa pagtanggap sa Panginoon sa ating mga buhay, at katulad nina Ana at Maria ay magpasalamat palagi sa nakapagandang plano ng Diyos hindi lang para sa atin, kundi para na rin sa ikabubuti ng lahat.

REPLY

Reply

Ferdy Baetionh Pariño December 21, 2021 at 7:11 am

Hindi ka bulag, pipi, bingi, o anumang kapansanan? Ipagpasalamat mo ito ng marami sa Panginoon. May natitirhan ka at may mga damit? May pagkain sa lamesa, may trabaho, may asawat at mga anak? May posisyon, sikat, malusog ang isipan at pangangatawan? Ligtas sa mga sakuna at kalamidad? Nagising kanpa ngayong umaga? Aba!! Napakapalad mo kapatid. Nararapat na tayo ay magpuri ata magalak ang ating mga espiritu. Magpasaamat sa kanyang mga biyaya ata awa.

Reply

VENERANDO M. SARMIENTO December 22, 2023 at 7:04 pm

katulad ni Maria, ang bawat isa ay inaanyayahan na makinig, unawain, ang sinasabi sa atin ng Panginoon na nangungusap sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nakatahan sa atin. Ipinakita niya ng may pakumbabaan ang kanyang misyon na maging ina ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapailalim sa pamamahala ni Elizabeth ng siya ay manatili sa kanya. Ang paanyaya ng Panvinoon ay mabuhay sa kababaang loob, mavtiwala, at gumawa ng mabuti para sa ibang tao. Ang palagiang pagdarasal ay makabubuti upang matamo ang walang katapusang biyaya sa Diyos Ama na lumikha ng lahat ng bagay sa sanlibutan.

Reply

M.U. Francisco December 21, 2021 at 8:05 am

Sa ika-walong Simbang Gabi, dalawang awit Ng papuri atpasasalamat Ang ating napakinggan. Sa unang pagbasa, Si Hanna ay nagpapasalamat dahil ipinagkalooban siya Ng Anak na si Samuel. Nag-alay siya Ng toro, harina, alak, at Ang pinakamahalaga ay Ang pangakong maglilingkuran nila Ang Diyos. Si Maria sa Ebanghelyo ay nag-alay din Ng papuri’t pasasalamat sa kagalakan na paglalahad Ng kabutihan Ng Panginoon nating lahat Sa pamamagitan Ng pagbisita niya sa kanyang pinsang si Elezabeth, pananatili sa kanilang tahanan, at pag-aalaga sa pinsang buntis naisabuhay niya Ang kahulugan Ng pasko ay Ang paggawa Ng kabutihan na walang pinipilit . Sabi nga sa Ingles, it is better to give than to recieve. Ang simpleng ngiti, pakikipaglaro sa mga Bata, pagbibigay Ng pagkain o ayuda sa kapitbahay,pagtanggap Ng Covid vaccine, ay Ilan Lamang bagay na pagsasabuhay at pakikiisa Natin sa Misyon Ng Simbahan na Mahalin natin Ang Diyos at Mahalin natin Ang ating kapwa. Tayo ngayon ay inaanyayahan ni Maria
M-aghanda Kung anong meron tayo. Hindi natin kailangang makipagsabayan na ubusin Ang ating pera sa Hindi natin kailangAn.
A-akayin natin Ang mga mahihina
R-esponsibilidad natin Ang bawat Isa Lalo na sa Pandemiya,
I-ntindihin Ang kahinaan Ng Iba
A-ralin Ang mga dasal at bibliya nang nating mga Kristyano,

Reply

Jess C. Gregorio December 22, 2023 at 2:24 am

Pagninilay ni Jess C. Gregorio sa Mabuting Balita:

Ang “Magnificat.” Ang Awit ni Maria.
Hindi lamang ito awit ng kagalakan at pagpupuri. Ito ang paraan ng Ama sa Langit ipabatid kung ano ang nangyayari sa isang kinalulugdan niya. Ang isang taong napupuno ng grasya. Ito rin ang nais niyang maging pamantayan natin para malaman kung nasaan na tayo sa ating pananampalataya at pananalig sa Panginoon.
Pansinin nyo ang mga sumusunod kung ang mga ito ay ginagawi na natin …
– Tayo ba ay malimit nagpupuri at nagagalak sa Panginoon?
– tayo ba ay tinatawag na mapalad ng mga tao sa paligid dahil nakikita, naririnig, at nararamdaman nila ang Diyos sa atin?
– Napapansin ba ang takot natin sa Diyos at hindi ang takot natin sa tao?
– Pinapakita ba natin ang kalakasan ng Diyos sa ating kinikilos at sinasabi?
– Naigugupo ba natin ang maling paniniwala at kasinungalingan gaano man kalakas ang nagpapaliganap nito?
– Kaya ba natin ibagsak sa trono ang mga palalo at huwad at naitataas ang aba at mahina?
– Nabusog ba natin ng kabutihan ang nangangailangan, nagugutom, at nauuhaw?
– Napapalayas ba natin ng walang anuman ang presensiya ng mga nagyayabang ng kanilang yaman at kapangyarihan?
– Natulungan ba natin ang ating bayan ituwid ang kamalian sa kapangyarihan ng Diyos para tupadin ang naipangakong katarungan?
Ang Awit ni Maria ang magsasabi kung ang Diyos ay nasa atin na o wala pa. Si Maria ang ginawang ehemplo ng Diyos para sa sangkatauhan. Nangusap sa kanya. Umawit sa kanya. At ito ay upang iparinig sa atin. Nagtuturo. Gumagabay. Nagsasabi kung ano ang dapat gawin. Makinig tayong mabuti sa inawit ng ating Ina sa Langit.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: