Linggo, Disyembre 17, 2023

December 17, 2023

Ikatlong Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (B)

Isaias 61, 1-2a. 10-11
Lucas 1, 46-48. 49-50. 53-54

Sa Poong D’yos malulugod
ang hinirang niyang lungsod.

1 Tesalonica 5, 16-24
Juan 1, 6-8. 19-28


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Third Sunday of Advent (Rose or Violet)
Gaudete Sunday

UNANG PAGBASA
Isaias 61, 1-2a. 10-11

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Pinuspos ako ng Panginoon
ng kanyang Espiritu.
Hinirang niya ako
upang ang magandang balita’y
dalhin sa mahihirap,
pagalingin ang sugat ng puso,
palayain ang mga bihag at bilanggo.
Sinugo niya ako,
upang ibalitang ngayo’y panahon nang
iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya.
At ang Jerusalem
sa ginawang ito’y pawang malulugod,
anaki’y dalagang gayak ay pangkasal,
siya’y parang dinamtan
ng kaligtasan at pagtatagumpay.
Kung paanong ang binhi
ay tiyak na tutubo at sisibol,
gayun ang pagliligtas ng Panginoon
sa bayang kanyang hinirang.
Dahil dito, lahat ng bansa
ay magpupuri sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Lucas 1, 46-48. 49-50. 53-54

Sa Poong D’yos malulugod
ang hinirang niyang lungsod.

Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon,
at nagagalak ang aking espiritu
dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas.
Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin!
At mula ngayon, ako’y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi.

Sa Poong D’yos malulugod
ang hinirang niyang lungsod.

Dahil sa mga dakilang bagay
na ginawa sa akin ng Makapangyarihan –
Banal ang kanyang pangalan!
Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya,
sa lahat ng sali’t saling lahi.

Sa Poong D’yos malulugod
ang hinirang niyang lungsod.

Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom,
at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel,
bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang.

Sa Poong D’yos malulugod
ang hinirang niyang lungsod.

IKALAWANG PAGBASA
1 Tesalonica 5, 16-24

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid:
Magalak kayong lagi; maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Hesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos.

Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Nawa’y lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At nawa’y panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan – ang espiritu, kaluluwa, at katawan – hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo, at gagawin niya ang mga bagay na ito.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Isaias 61, 1

Aleluya! Aleluya!
Espiritu ng Maykapal
nasa akin upang hat’dan
ang mga dukha ng aral.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 1, 6-8. 19-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw.

Nang suguin ng mga Judio sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesias. “Kung gayo’y sino ka?” tanong nila. “Ikaw ba si Elias?” “Hindi po,” tugon niya. “Ikaw ba ang Propetang hinihintay namin?” Sumagot siya, “Hindi po.” “Sino ka kung gayun?” tanong nila uli. “Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?” Sumagot si Juan, “Ako
‘Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang:
Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon!’”
Ang Propeta Isaias ang maysabi nito.

Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, “Bakit ka nagbibinyag, hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang Propeta?” Sumagot siya, “Ako’y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalag man lamang ng tali ng kanyang panyapak.” Ito’y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 8, 2020 at 1:16 am

Pagninilay: Ang Ikatlong Linggo ng Adbiyento ay mas kilala bilang “Linggo ng kagalakan/katuwaan”, sa wikang Latino bilang Linggo ng “Gaudete”. Ang salitang “Gaudete” ay nakabase sa Antipona sa Pagpasok para sa Linggong ito, na mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos [4:4-5]. Kaya sinisindi ngayon ang ikatlong kandila sa Korona ng Adbiyento [kulay rosas], at madalas ang mga Pari ay sumusuot ngayon ng kulay rosas na kasulya. Ang paalala ng liturhiya ngayong Linggo ng Gaudete ay sa kalagitnaan ng Adbiyento, tayo ay dapat magalak sapagkat malapit na ang Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ng katuparan ng kaligtasan ng Diyos para sa sangkatauhan. At sa kabila ng lungkot, mga problema, suliranin, at kahit mga salot, kailangan pa rin nating magalak.

Maganda ang propesiya ni Isaias tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Ang Mesiyas ay mapupuspos ng Espiritu Santo upang gumawa ng kabutihan para sa mga nangangailangan at parang hindi pinapansin ng tao. Ang buod nito ay ang pagdadala ng Mesiyas ng kagalakan ang mga mahihirap. Tinutukoy rito ni Isaias ang misyon ni Hesus upang makibahagi sa buhay ng karaniwang tao, at tulungan ang bawat nahihirapan, nabibigatan, maysakit, at kahit sinong nais makatanggap ng Mabuting Balita ng Diyos.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang misyon at pagpapahayag ni San Juan Bautista. Ang panimula ng Ebanghelyo ni San Juan Ebanghelista ay nagpapahayag na sa pasimula ang Salita ng Diyos, at sa kaganapan ay ito ay nagkatawang-tao. Subalit inakala ng marami, lalung-lalo ng mga saserdote at Levita, na si Juan Bautista ay ang Mesiyas, ngunit nagpatotoo siya na hindi siya ang tinutukoy na Mesiyas. Kaya sinasabi rin sa simula ng Ebanghelyo na hindi siya ang ilaw, kundi ang nagpapatotoo tungkol sa ilaw. Kaya makikita natin ang pagpapakumbaba ni Juan tungkol sa pagdating ng Panginoon, na hindi siya karapat-dapat na kumalag sa tali ng pangyapak nito. Sinabi rin niya na ang darating ang mauuna, at siya naman ay mahuhuli. Kaya ang Apostol at Ebanghelistang si San Juan ay nagsusulat upang ipahayag sa atin ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, na siya ang Ilaw ng Salibutan at ang Salitang nagkatawang-tao upang makapiling natin. At si San Juan Bautista na kanyang pinsan ang nagsilbing tapanguna upang ihanda ang daan para sa kanyang pagpaparito.

Tuwing Adbiyento, tayo’y pinagaalalahanan na maghanda para sa pagdating ng atng Panginoong Hesukristo. Ngayo’y tayo ay nasa kalagitnaan ng panahon, at ito ay mas kapana-panabik patungo sa Kapaskuhan, tayo nawa ay magalak. Sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay, huwag nating kalimutang matuwa sapagkat kahit may mga tao’t bagay na nawawala sa atin, hindi pa rin mawawala ang Panginoon sa ating buhay. At katulad ni Hesus at ni San Juan Bautista, tayo nawa ay maging tagapagdala ng kagalakan para sa ibang tao, lalung-lalo na ang mga nalulungkot, nalulumbay, nahihirapan, at kailangan ng kaagapay natin.

Reply

Bro. NSP December 14, 2023 at 11:31 am

AKALA MO BA SYA NA? HINDI SIYA YUNG PARA SAYO, MAY DARATING PA!

May mga pagkakataong kung sino yung nandyan ngayon para sayo, AKALA mo SIYA NA talaga ang para sayo. Kaya ka nasasaktan dahil hindi mo sya magawang bitiwan at hindi mo matanggap na hindi talaga kayo para sa isa’t isa.

Ang mga ganitong MALING AKALA ay naranasan din ng ilang mga tao sa ebanghelyo. Inakala nilang si Juan Bautista na ang matagal na nilang pinakahihintay, inakala nilang siya na ang mesiyas, inakala nilang siya na ang tagapagligtas. Hindi nila kaagad nabatid na ang tunay at talagang gampanin ni Juan ay ang ihanda ang daraanan ng Panginoon na syang hinihintay ng lahat, si Jesus bilang tunay na mesiyas. Marahil nalungkot rin ang mga tao nang marinig nilang hindi pa si Juan Bautista ang mesiyas at kailangan pa nilang maghintay para sa tagapagligtas.

Tinanong rin nila si Juan kung bakit ito nagbibinyag gayong hindi naman pala siya ang mesiyas? Hindi ba’t ganyan rin naman minsan ang buhay? May mga taong ihahanda lamang tayo, bubuuin lamang tayo, pero hindi talaga sila para sa atin. Inihanda at binuo lamang nila tayo para sa ibang tao.

Kaya PARA SA MGA NAGMAMAHAL:
Siguro’y nag-ooverthink ka sa ngayon kung kayo ba ng minamahal mo hanggang dulo, kung walang iwanan? Kung walang hangganan?

PARA SA MGA INIWAN:
Siguro hanggang ngayon ay napapaisip ka kung bakit ka iniwan? Kung bakit napagod? Kung bakit nagsawa? O kung may mali ba sa iyo?

At PARA SA MGA NASAKTAN:
Marahil hanggang ngayon ika’y lumuluha at tila ba dinudurog ang iyong puso sa tuwing naalala mo sya?

Tahan na. Pahirin na ang mga luha. Huwag ng magmukmok. Sapagkat tinatawagan tayo ngayong ikatlong linggo sa panahon ng adbiyento na MAGALAK! Magalak sapagkat hindi pa naman wakas ng lahat. Magalak dahil may hinihintay pa rin naman tayo. Magalak dahil MAY ASSURANCE na DARATING ang ating HINIHINTAY!

Marami man tayong mga pinagdaraanan sa buhay. Marami man tayong naging dagok at pagkadapa sa paglalakbay sa mundong ito, pero hindi ito sapat na rason para sumuko at huwag ng magpatuloy. Ang lahat ng ito’y paalala na MAY PAG-ASA sa gitna ng lahat ng ating mga pinagdaraanan.

Maaring hindi pa sa ngayon, subalit SIGURADONG darating ang Panginoon!

Magalak! Darating ang Panginoon upang alisin ang lahat ng BITTER, at ang lahat ay gagawin niyang BETTER!

(Pagninilay sa ika-3 Linggo sa Panahon ng Adbiyento | Taon B – Juan 1, 6-8. 19-28)

Reply

Mel Mendoza December 15, 2023 at 2:04 pm

Naranasan mo na bang tanungin tungkol sa pagkakilanlan o talambuhay mo? O ang tanungin ang sarili kung sino at ano ka? Maraming mga tao ang nabubuhay sa anino ng iba ang ilan sa mga ito maaring ang kasaysayan ng mga angkan, family background ng asawa o kasintahan, at ang iba naman background ng edukasyon, pinagtratrabahuang kumpanya, mga accomplishment atbpa. Ang lahat ng mga ito sa ayaw at sa gusto man natin ay naikakabit sa uri ng pagkatao o katauhan natin.

Sa Ebanghelyo nalagay sa napakaraming katanungan si San Juan Bautista sa mga delegado ng mga saserdote at mga Levita nandyan na kung siya daw ba ay ang Mesiyas, si Elias, o isa sa mga propeta pero ang lahat ng mga ito ang sagot ni San Juan ay determinadong hindi! Na pwede naman maglagay sana ng kahit konting yabang sa pagkatao niya halimbawa, na anak ako nina Zacarias at Elizabeth na mga hinirang ng Diyos at pinsan ko si Hesus na pinaghandaan ko ng daraanan. Pero walang sinasabi si San Juan na kung ano ang tungkol sa kanyang pagkatao kundi ang sinabi niya na siya ay ang boses sa ilang na nanawagan sa mga tao na tuwirin ang mga landas at magbago at magpabinyag sa
pangalan ni Hesus. Bahagi ng kanyang kasagutan na ang darating na kasunod niya ay makapangyarihan na hindi siya karapat-dapat manlang magkalag ng panali ng sandalyas.

Sa ika-tatlong Linggo ng paghahanda sa Panahon ng Pagdating ng ating Panginoong Hesukristo na may temang kagalakan ng paghihintay sa Kanyang pagdating ay mabuting pagnilayan na matulad tayo ni San Juan Bautista na lahat ng ating ginagawang kabutihan sa ating kapwa lalo na sa mga mahihirap, mga walang tirahan, mga maysakit, mga bilanggo, mga gutom at nauuhaw ay naging daluyan lamang tayo ng mga biyaya at pagpapala na nagmula sa kagandahang loob ng Diyos na patuloy na nikikipamayan sa atin sa iba’t ibang mukha ng mga taong nangangailangan. Kung anuman ang ginawa nating kabutihan sa kapwa ito ay gawa ng Diyos na naghahari sa ating kalooban. Kailanman hindi tayo makakagawa ng kahit anong bagay kung wala sa presensya at pangunguna ng Panginoong Hesus.

Mahirap magpanggap ng isang pagkatao na malayo sa ating pagkatao, ng mga gawain na pinangunahan ng mga personal na motibo. Ganun din naman mahirap umangkin ng mga bagay na hindi naman natin paga-ari katulad ng yaman, talino, talento, katanyagan lahat ng mga ito ay lilipas o babawiin ng tunay na nagmamay-ari. Nawa’y sa masaya nating paghihintay sa darating na Pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo ay maging malaking bahagi ng kasiyahan at ng kagalakang ito ay ang paghahanda ng ating mga sarili sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa hinihintay nating darating na Manunubos. Lubusin natin ang ating pakikipanagpo sa pamamahagi ng lahat sa atin sa ating kapwa lalo na sa higit at lubhang nangangailangan.

Reply

Jess C. Gregorio December 16, 2023 at 4:20 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

Ang pagkilala ng mundo sa isang tao ay nababase sa kanilang ganda o kakisigan, kasuotan, pangalan, pinag aralan, katayuan, kayamanan, kapangyarihan, titulo, grupong kinasasapian, at pinaniniwalaan. Ang hindi kilala, pangit, walang pinag aralan, at mahirap ay di importante at walang halaga. Pero minsan may sinasabi silang malalim na katotohanan, mahirap paniwalaan, kung paano naisip at naipahayag na simple at may katarungan. Malimit ay may nagagawang mahiwaga na mahirap ipaliwanag. Dito nagkakaroon ng maraming katanungan. Pero pansinin nyo na sa isang simpleng kasagutan na makatotohanan na tulad ng sagot ni San Juan Bautista, ay hindi pa rin maintindihan ng mga pariseo, mga guro ng pananampalataya, na sa kabila ng kanilang naturingan talino at kakayahan ay hindi makita at maramdaman ang mga kilos ng Diyos ng Sangkatauhan. Balikan nyo ang sinabi ni Pedro ng sinabi niya na, “Ikaw ang Kristo, Ang anak ng Diyos na buhay.” At sinagot siya ni Hesus, “Mapalad ka, sapagka’t hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit.” Boom! Hindi pag aaral at pagpapaka banal sa mata ng tao ang magdudulot ng karunungan. Ang tanging paraan para makamit ang lahat ng gawang kababalaghan na hindi maipaliwanag ay ang kababaang loob na tanggapin na wala tayong kakayanan maliban sa kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Ang lahat ng mabuti na bigay ng Banal na Espiritu ay makukumpleto sa atin. Anupa’t ang pinaka magaling ng mundo ay hindi maarok kung ano meron sa inyo. Panalanging walang puknat sa araw-araw, pag aalay ng buong sarili, pagsuko ng lahat ng kaganapan sa Diyos dahil tayo ay mangmang, walang alam, at mahina, ito ang tanging paraan para tayo ay mapuno ng grasya nang tuluyan. Hindi tayo magiging banal sa dami ng ginagawa nating gawaing kabanalan. Mapapagod lang tayo at mabibigatan. Mawawala at aanurin ng unos ng buhay. Ang unang hakbang ay mag uugat sa ating puso, ang palitan ito ng puso ni Kristo, at ang mga susunod ay si Kristo mismo sa kanyang Espiritu ang mag iisip, mangungusap, at gagawa ng lahat ng bagay sa ating buhay. Kahit tayo ay mahihirapan ipaliwanag mga iyan. Makikita lang natin ang magandang resulta. Okay lang na wala tayong alam. Aba man sa paningin, ang Diyos naman ay nasa atin.

Reply

Malou Castaneda December 17, 2023 at 2:18 pm

PAGNINILAY
Ihanda ang daan para sa Panginoon! Ang araw na ito ay tinatawag na “Gaudete Sunday”, isang espesyal na araw kung saan ipinapaalala sa atin na ang Kristiyanismo ay nagdudulot ng kagalakan sa lahat ng bagay. Ito ay isang mahalagang paalala para sa atin na panatilihing nakatutok ang ating isipan sa mga tunay na bagay na mahalaga sa panahong ito at ang tunay na saloobin na dapat natin yakapin. Ang gumawa ng isang bagay para makapaghanda ng mabuti para sa Panginoon. Gumawa ng isang bagay para sa mahihirap araw-araw, pasalamatan ang isang tao ng tunay araw-araw, lapitan ang sakramento ng Pakikipagkasundo, pumunta sa kumpisal ng pribado, pumunta sa misa ng isa o dalawang beses pa sa isang linggo, humingi ng paumanhin sa isang taong nasaktan natin o pagpapatawad sa isang taong nanakit sa atin. Ang mga responsibilidad na maaaring ibuod bilang paggawa ng mabuti at pag-iwas sa kasamaan, makikita natin na mapalaganap natin ang kagalakan ng pagdating ni Kristo sa mga dulo ng mundo. Magkakaroon tayo ng mas buong Pasko at dahil sa isa’t isa, mayron pang iba na magkakaron ng mas masayang Pasko!

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming maging patunay sa Iyo sa aming mga salita at gawa. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: