Biyernes, Nobyembre 3, 2023

November 3, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon
Biyernes

Manalangin tayo sa Diyos Ama na tumatawag sa atin bilang kanyang mga anak at maging malaya sa pamamagitan ng kanyang Anak na si Jesu-Kristo.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon.

Ang mga Kristiyano nawa’y ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Huwag nawa nating ilagay ang batas na higit pa sa tao, bagkus gawin muna natin ang dakilang utos na mahalin natin ang ating kapwa, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y magkaroon ng tunay na diwa ng pagmamahal sa ating pakikitungo sa mga dukha at inaapi, at makita natin si Kristo sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at yaong mga nasa ospital nawa’y gumaling sa kanilang karamdaman, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y makapiling na ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoong Diyos, maging paanyaya nawa sa amin ang bawat batas mo na mahalin at paglingkuran, unawain at igalang, akayin at gabayan ang aming mga kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamgitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 28, 2021 at 11:55 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang pahayag ni San Pablo tungkol sa kanyang paninindigan kay Kristo. Subalit naglabas siya ng hinanakit na hindi pa rin sumasampalataya ang kanyang mga kalahing Hudyo kay Hesukristo. Kung maaalala natin, ang mga Hudyo ang isa sa mga papel na gumanap na ipagpako ng mga Romano si Hesus sa Krus. At nang muling mabuhay si Hesus, nagkalat din ng tsismis ang mga punong saserdote na ninakaw umano ng mga alagad ang kanyang katawan. Alam ni Pablo na hanggang ngayon, hindi pa rin naniniwala ang mga Hudyo na si Hesus ay ang Mesiyas na mula sa Diyos. Subalit patuloy siya sa pagiging saksi sa Mabuting Balita dahil sa Espiritu Santong nagpapatotoo sa kanyang pangagnaral. At sa kabila nito, alam niya na ang mga Hudyo ay unang pinili ng Diyos at ginawan ng tipan upang maging sambayanan. Kaya ang disposiyon ni San Pablo ay paalala sa atin na patuloy nating ipanalangin ang mga taong hindi pa lubos na nakikilala si Hesus, at kahit mismo ang Diyos Ama.

Ang Ebanghelyo ngayon ay isang paanyaya ng Pariseo kay Hesus na makipaghapunan sa bahay nito. Alam natin ang layunin ng taong ito sapagkat bilang miyembro ng grupong ito, nais nilang hanapin ng butas ang Panginoon sapagkat alam niya na dumalaw si Hesus sa kanyang tahanan sa Araw ng Pamamahinga. Kaya nang makita ni Hesus ang isang taong namamanas, hinamon niya ang mga Pariseo at mga dalubhasa ng Kautusan kung gagawin nila ang isang mabuting gawain sa banal na araw ng mga Hudyo. At ginamit ni Kristo ang larawan ng anak o bakang nahulog sa balon sa Araw ng Pamamahinga bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga nagdurusa at kinakailangan ng tulong. Kaya makikita natin sa ating Panginoong Hesukristo ang tunay na debosyon at pananampalataya sa Diyos Ama ay ipinapakita sa konkretong gawa katulad ng kabutihan tungo sa ating kapwa.

Makikita natin sa dalawang pagbasa ngayon ang kahalagahan ng pakikipagrelasyon natin sa kapwa. Hindi lang ito eros o filia, kundi agape, na handa tayong magmahal para sa kapakanan ng ibang tao at bilang sakripisyo na sila’y ingatan mula sa anumang kapahamakan. Sinasabi nga na sa katapusan ng panahon, hahatulan tayo ni Kristo ayon sa pagmamahal na ipinadama natin sa mundong ito. Kaya nawa ang ating pananampalataya at pagtanggap sa Mabuting Balita ay ipakita sa ating mabuti & tamang kilos, at sa ating magandang asal.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño October 29, 2021 at 9:15 am

Ang isang bayan o bansa ay may mga itinalagang batas o kautusan ma dapat sundin ng bawat mamamayan. Ang mga alituntuning ito ay inilimbag para ikaayos ng isang lipunan. Pero hindi nangngahulugan na tatanggalin mo na ang iyong awa sa iyong kapwa masunod lamang ang batas na ito. Hindi nangangahulugan na titigasan mo na ang iyong puso para sa iyong kapatid ng dahil lamang sa kautusan na ito, hindi nangangahulugan na hindi na tayong tutulong at magmamalasakit sa ating kapwa ng dahil lamang sa alituntuning ito.
Ang nais ipahiwatig sa atin ng Mabuting Balita ngayon ay kung sinusunod mo ang batas ng tao ay mas nararapat mong sundin ang kalooban ng Diyos, ang kautusan ni Hesus…. Ang sampung utos.
Sa mga alituntunin ng Diyos tayo bumatay alinsunod sa batas ng tao. Ang ibig sabihin ay tupadin mo ang ang kautusan ng kalupaan na nakabatay sa sampung utos ng Diyos.

Reply

Mel Mendoza November 3, 2023 at 12:24 pm

Ang tema ng mga pagbasa ay katanungan din para sa ating lahat, ano ang mas mahalaga gumawa ng kabutihan sa kapwa o ang batas ng Pamamahinga? Sa maraming pagkakataon wala na ginawa ang mga Pariseo kundi siluin si Hesus sa Kanyang mga salita’t gawa. Bilang pangunahing kritiko ni Hesus ang mga Pariseo at mga eskriba ay hindi na nawalan ng dahilan para hanapan ng butas ang mga ipinangaral ni Hesus. Sa maraming pagkakataon din mariing ipinahahayag ni Hesus ang kahalagan ng batas ang rektang epekto nito sa mga tao lalo na yung nasa laylayan o higit na nangangailangan. At sa kabilang kamay naman, sinasabi sa mga pagbasa na huwag tumigil ng mga gawaing mabubuti, lagi ipakita ang awa’t habag at maging totoo sa pagsunod ng batas.

Ang Panginoong Diyos ang may gawa ng batas ng Pamamahinga at ginawa ito sa ikabubuti ng kalagayan ng sambayanan ng Diyos na ang matibay na pundasyon nito ay pag-ibig. Kaya nga kung ang isang batas ay mapaniil o dili kaya nakakapabigat pa sa pasanin ng tao ay hindi ito makatarungang batas. Ang sandigan ng batas ay dapat naka-sentro ito sa karapatan pang-tao. Sa ating lipunan kaya marami ang humihingi ng tulong at nalalagay sa lugmok na kahirapan ng buhay dahil naabuso ang mga karapatan na kadalasan ang batas mismo ang sanhi nito hindi makita ang pagkakaunawaan kundi pagkakawatak-watak na nauuwi sa kaguluhan at lalong tumitinding kahirapan. Sa ganitong sitwasyon makikita na ang nilikhang batas ay wala ang presensya ng pag-ibig. May mga batas din naman na matapang ang dating pero ang nagiging epekto nito ay nagkakaroon ng kaayusan. Maaring may batas ding ginawa na hindi popular sa una pero sa kalaunanan nagbibigay ito ng kaunlaran at katiwasayan. Sa madaling salita, ang pinaka-ugat kung bakit may batas upang mabigyan ang tao ng uri ng buhay na nababase sa pagmamahalan, katarungan, kapayapaan, pagkakaisa at kaunlaran. At ito ang ninanais ng Diyos para sa lahat at ang tangi nating tungkulin ay makinig, sumunod, at ibahagi sa kapwa lalo higit sa nangangailangan nito. Nawa’y sa araw araw nating pamumuhay maipakita natin sa kapwa ang pagiging maawain at mahabagin at patuloy na gumawa ng kabutihan sa kabila ng ating mga sariling pinagdadaanan. Amen ?

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: