Lunes, Setyembre 25, 2023

September 25, 2023

Lunes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Esdras 1, 1-6
Salmo 125, 1-2ab. 2kd-3. 4-5. 6

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

Lucas 8, 16-18


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Twenty-fifth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Esdras 1, 1-6

Ang simula ng aklat ni Esdras

Nang unang taon ng pamamahala ni Haring Ciro ng Persia, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya, si Haring Ciro ay sumulat ng ganito:

“Niloob ng Panginoon, ng Diyos ng Kalangitan, na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa aking ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Juda. Kaya pinahihintulutan ko ang lahat ng Israelita na magpunta sa Jerusalem, ang bayan ng kanilang Diyos, upang itayong muli ang bahay ng Panginoon. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Lahat ng mamamayan sa lugar na may Israelita ay tutulong sa kanila. Bigyan sila ng mga pilak, ginto at iba pang kailangan, tulad ng mga hayop at mamahaling kasangkapan, bukod sa kusang handog para sa templo ng Panginoon.”

Tumugon naman sa panawagang iyon ang mga puno ng sambahayan ng mga lipi nina Juda at Benjamin, ang mga saserdote at mga Levita, at lahat ng napukaw ang kalooban upang tumulong sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. At sila’y tinulungan ng mga mamamayan sa lupaing tinitirhan nila. Binigyan sila ng mga pilak at ginto. Binigyan din sila ng hayop at mamahaling kasangkapan, bukod sa kusang handog nila.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 125, 1-2ab. 2kd-3. 4-5. 6

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik,
ang nangyaring kasaysaya’y parang isang panaginip.
Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit.

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid,
“Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit!”
Dakila ngang masasasabi, pambihira ang ginawa,
kaya naman kami ngayon, kagalaka’y di kawasa!

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis,
sa sariling bayan namin, kami, Poon, ay ibalik.
Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha,
bayaan mo na mag-aning masasaya’t natutuwa.

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

Yaong mga nagsihayong dala’y binhi’t nananangis,
ay aawit na may galak, dala’y ani pagbalik!

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

ALELUYA
Mateo 5, 16

Aleluya! Aleluya!
Dapat kayong magliwanag
nang kabutiha’y mahayag
at D’yos ang s’yang matanyag.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 8, 16-18

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad, at walang lihim na di malalaman at mabubunyag.

Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig; sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 22, 2019 at 11:21 pm

Pagninilay: Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, isa sa mga 7 pahayag ni Hesus tungkol sa kanyang sarili ay ang “Ilaw ng Sanlibutan”. Ito ay patotoo ni Hesus na ang sinumang sumusunod sa kanya ay hindi malilibot ng kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. At sabi nga sa simula ng Ebanghelyo ni Juan na ang liwanag ay ang Salitang nagkatawang-tao, na siyang tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayong araw na ito, narinig natin sa Ebanghelyo ang isang parabula ni Hesus tungkol sa ilaw na hindi dapat natatago kapag ito’y sinisindi. Sabi ng Panginoon na wala sinumang tao ang magtataklob ng ilaw sa isang banga o kaya maglalagay nito sa ilalim ng higaan. Sa halip ang tao ay ilalagay ang ilaw sa isang patungan upang ito’y makita ng ibang tao. Dito inihantulad ni Hesus ang buhay ng bawat tao na kailangang makita ng ibang tao ang dala nating ilaw. Ito ay maihahantulad natin sa kanyang pahayag sa Panganagaral sa Bundok noong sinabi niya na ang bawat mabuting gawain natin ay dapat ikinaluluwalhati ng ating Poong Diyos (Cf. Mateo 5:16). Ibig sabihin nito’y kailangan dala natin ang ilaw ng Panginoon tuwing tayo’y gagawa ng mabuti, at wala tayong tinatago na maitim na balak laban sa ating kapwa. Kaya kung tayo ay namumuhay sa liwanag ng Panginoon, nawa’y patuloy tayo lumakad sa landas ng kabutihan upang sundan natin ang Ilaw ng Sanlibutan tungo sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Hayaan natin na ang bawat kabutihan at katuwiran na araw-araw nating ginagawa ay makapagdulot ng mabuting asal sa ibang tao upang makilala pa nila ang Diyos sa kanilang buhay.

Reply

Anddy m. Galazan September 23, 2019 at 6:06 pm

Pag ninilay sa ibanghilyo
Ano nga ang liwanag? na tinutokoy Ng ating panginoon. Anon sa mabuting Balita.
Itoy walang iba kundi ang tinatanggap natin salita ng diyos at napapakingan. Ang nais nang ating panginoon na sa ating pag sasabuhay. Makita nyang ating ibinabahagi sa ating kapwa. O alalaon bagay ipahayag natin sa Doon sa mga taong salat sa buhay.O hindi nakakarating sa simbahan o hindi nakakapag simba. Yon ang tinutokoy ng ating panginoon. Na ang liwanag o ilaw ay ang kanyang mga salita. at ang tanglaw na kanyang tinutokoy ay ang kanyang mga halimbawa.NASA kabila sa sya nga ay diyos. Sya ay nagpakumbaba. Yon din nais nang ating panginoon sa ating. Na sa kabila nang ating karangyaan sa buhay. Gumawa tayo ng paraan na makakarating Doon sa nangangailangan ang kanyang mga salita. Makapag bagu tayo na buhay sa ating kapwa.At ilapit nating sa ating panginoon.At maging ganap na maglilingkod sa diyos at sa ating kapwa.
Para sa akin sa tuwing nagbabasa nang mabuting Balita dito. Ay pag tapos ko.ay akingisini share. Sa aking mga Friends sa FB. More 100 people…
Kaya maraming salamat sa mabuting Balita na aking napgkokunan araw araw. Sa papagitan ng sosyal media ako nakakapag palaganap ng kanyang mga salita o tayong kaya natin gawin ito. God bless you always po

Reply

Reynald Perez September 16, 2021 at 10:47 pm

PAGNINILAY: Ang Diyos ang siyang nagwawasto sa mga nawasak hindi lang ng pisikal na anyo ng mga gusali, kundi pati na rin sa pagkasira ng tiwala ng tao dahil sa kasalananan. Ang Unang Pagbasa ay ang simula ng aklat ni Esdras, na isang punong saserdoteng kinalulugdan ng Diyos. Makikita natin na matapos ang mga ministeryo nina Jeremias, Isaias, Ezekiel, at Daniel sa bayan ng Judang itinapon sa pagkaalipin sa Babilonia, nang sakupin ng mga Persyano ang lupain ng mga mababagsik na taga-Babilonia, nangusap ang Panginoong Diyos kay Haring Ciro Magno, unang hari ng Persya, na pabalikin ang mga anak ni Israel sa Jerusalem upang magsimula muli at maisagawa ang isang templong kalugud-lugod sa kanya. Kaya’t nagsibalikan ang mga tao sa Jerusalem upang magbagong-buhay sila na maging mas matapat pa sa Panginoong Diyos. Sinikap nilang itayo muli ang templo, kaya’t nagbigay ang bawat isa sa mga saserdote ng anumang ari-arian. Makikita natin dito ang isang bagong simula sa mga taga-Juda upang iukit muli ng Diyos ang tipang kanyang ginawa noong panahon ni Moises. Ang tunay na kaganapan ng kanilang pagbabalik ay makikita sa katauhan ni Hesukristo, na nag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan at ang karapatang tawaging mga anak ng Kataas-tasang Diyos.

Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, isa sa mga 7 pahayag ni Hesus tungkol sa kanyang sarili ay ang “Ilaw ng Sanlibutan”. Ito ay patotoo ni Hesus na ang sinumang sumusunod sa kanya ay hindi malilibot ng kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. At sabi nga sa simula ng Ebanghelyo ni Juan na ang liwanag ay ang Salitang nagkatawang-tao, na siyang tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayong araw na ito, narinig natin sa Ebanghelyo ang isang parabula ni Hesus tungkol sa ilaw na hindi dapat natatago kapag ito’y sinisindi. Sabi ng Panginoon na wala sinumang tao ang magtataklob ng ilaw sa isang banga o kaya maglalagay nito sa ilalim ng higaan. Sa halip ang tao ay ilalagay ang ilaw sa isang patungan upang ito’y makita ng ibang tao. Dito inihantulad ni Hesus ang buhay ng bawat tao na kailangang makita ng ibang tao ang dala nating ilaw. Ito ay maihahantulad natin sa kanyang pahayag sa Panganagaral sa Bundok noong sinabi niya na ang bawat mabuting gawain natin ay dapat ikinaluluwalhati ng ating Poong Diyos (Cf. Mateo 5:16). Ibig sabihin nito’y kailangan dala natin ang ilaw ng Panginoon tuwing tayo’y gagawa ng mabuti, at wala tayong tinatago na maitim na balak laban sa ating kapwa. Kaya kung tayo ay namumuhay sa liwanag ng Panginoon, nawa’y patuloy tayo lumakad sa landas ng kabutihan upang sundan natin ang Ilaw ng Sanlibutan tungo sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Hayaan natin na ang bawat kabutihan at katuwiran na araw-araw nating ginagawa ay makapagdulot ng mabuting asal sa ibang tao upang makilala pa nila ang Diyos sa kanilang buhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño September 20, 2021 at 9:25 am

“Ber months” ang kasunod nito ay makikita natin ang lansangan at ang buong paligid ng mga ilaw, iba’t ibang kulay ay kumukutikutitap. Paghahanda par sa nalalapit na kapaskuhan, sapagkat ang ilaw na ito ay kumakatawan sa bituin na nagningning nang isilang ang ating Panginoong Hesus. Kaya’t ang ilaw na binabanggit sa ebanghelyo ay walang iba kundi si Hesus, ang kanyang mga Mabuting Balita na hindi kailangang itago bagkus ay nararapat na ilagay sa tamang patungan upang makita ng lahat. Walang ibang dapt gawing batayan at gabay ang tao kundi ang mga Salita ng Diyos, kapag ito ay itinanim natin sa puso natin kailanma’y hinding hindi tayo maliligaw mg landas, at kapag nauunawaan mo na ang mga Salita ng Diyos, sikapin mo ding ipalaganap ang ilaw, magpatotoo ka sa iyong makakasalamuha, ipamahagi ang Mabuting Balita sa paraan na kaya mo. Huwag mong ilagay ito sa ilalim ng lamesa. Tumulong tayo kay Hesus na maghanap ng mga nawawalang tupa. Kung napagbago mo na ang iyong sarili at nagkaroon ng relasyon kay Hesus, maghanap ka nman ng maisasama sa kanyang kawan. Maghanap ka ng kaibigan na nasa kadiliman o nalulugmok sa kasalanan, bitbitin mo sya sa ilaw, sa ilaw na magbibigay ng wagas na kaligayahan, sa ilaw na makapagbibigay ng kapanatagan at kaligtasan…sa ilaw ni Hesus.

Reply

Francis Dela Cruz September 20, 2021 at 9:24 pm

Si Hesus ang nagbibigay ng liwanag sa ating buhay, nagbibigay ng pag asa, biyaya at habag sa kabila ng ating mga kasalanan. Nyayon kung nakikita n natin ang kanyang liwanag, natatamasa na ang kanyang mga biyaya nawa’y matutunan din nating ipamahagi sa ating kapwa. Maging liwanag o biyaya din tayo sa iba tao, huwag sana nating solohin ang ating mga biyayang natatanggap mula sa Panginoon sapagkat sinabi din nya, “Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig; sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya.” Ibig sabihin kung nasa atin na ang biyaya ng Panginoon lalo pa tayong bibigyan ng biyaya, puspos ng biyaya ang taong nakasumpong na ng liwanag na nagmumula sa Dyos, hindi nauubusan, ngunit wag n wag po tayong maging sakim at aakalaing ang lahat ng biyaya ay para lamang sa ating sarili, ipamahagi ito at maging liwanag din tayo sa ating kapwa. Hindi lamang sa materyal na bagay, kundi maging sa asal, pakikitungo at paggawa ng mabubuting bagay. Yan po ang mensahe ng ebanghelyo. Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: