Linggo, Setyembre 24, 2023

September 24, 2023

Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 55, 6-9
Salmo 144, 2-3. 8-9. 17-18

D’yos ay tapat at totoo
sa dumadalanging tao.

Filipos 1, 20k-24. 27a
Mateo 20, 1-16a


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time (A) (Green)
National Seafarer’s Day
Migrant’s Sunday

UNANG PAGBASA
Isaias 55, 6-9

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Hanapin ang Panginoon
samantalang siya’y inyong makikita
Siya ang tawagin habang malapit pa.
Ang mga gawain ng taong masama’y
dapat nang talikdan, at ang mga liko’y
dapat magbago na ng maling isipan;
sila’y manunumbalik,
lumapit sa Panginoon upang kahabagan,
at mula sa Diyos,
matatamo nila ang kapatawaran.
Ang wika ng Panginoon:
“Ang aking isipa’y di ninyo isipan,
at magkaiba ang ating daan.
Kung paanong ang langit
higit na mataas, mataas sa lupa,
ang daa’t isip ko’y
hindi maaabot ng inyong akala.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 2-3. 8-9. 17-18

D’yos ay tapat at totoo
sa dumadalanging tao.

Aking pupurihi’t pasasalamatan ang D’yos araw-araw,
di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman.
Dakila ang Poon, at karapat-dapat na siya’y purihin;
ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain.

D’yos ay tapat at totoo
sa dumadalanging tao.

Ang Panginoong D’yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag.
Banayad magalit, ang pag-ibig niya’y hindi kumukupas.
Siya ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi;
sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi.

D’yos ay tapat at totoo
sa dumadalanging tao.

Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa;
kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa.
Siya’y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao.
Sa sinumang taong pagtawag sa kanya’y tapat at totoo.

D’yos ay tapat at totoo
sa dumadalanging tao.

IKALAWANG PAGBASA
Filipos 1, 20k-24. 27a

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Mga kapatid, ang aking pinakananais ay, sa mabuhay o sa mamatay mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito’y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko’y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo, yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay ay makabubuti naman sa inyo.

Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa Mabuting Balita tungkol kay Kristo.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mga Gawa 16, 14b

Aleluya! Aleluya!
Kami’y iyong pangaralan
upang aming matutuhan
ang Salitang bumubuhay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 20, 1-16a

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: lumabas nang umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila’y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayu-tayo lamang sa liwasang-bayan. Sinabi niya sa kanila, ‘Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa.’ At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-iikalabindalawa ng tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon, at gayun din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya’y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, ‘Bakit kayo tatayu-tayo lang dito sa buong maghapon?’ “Wala pong magbigay sa amin ng trabaho, e!’ sagot nila. At sinabi niya, ‘Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan.’

“Pagtatakip-silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, ‘Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila’y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho.’ Ang mga nagsimula nang mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila nang higit doon; ngunit ang bawat isa’y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, ‘Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?’ At sinabi niya sa isa sa kanila, ‘Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba’t nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo, at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli nang tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang-loob?’ Kaya’t ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 17, 2020 at 12:00 am

PAGNINILAY: Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga kalooban. Sa ating Ebanghelyo (Mateo 20:1-16), inihambing ni Hesus ang Kaharian ng Langit sa isang talinghagang isinulat ni Apostol San Mateo sa kanyang aklat. Nais kong bigyang-pansin ang tatlong punto ng talinghaga. Una ay ang pagsisikap. Sa pamamagitan ng talinghagang ito, natuto natin ang pagsisikap at pagmamatiyaga sa ubasan ng Diyos, ang buong sangkatauhan. Kaya bilang mga Kristiyano, tayo’y dapat magtrabaho para maanihin natin ang isang nabubungang prutas. Hindi lamang sa hanapbuhay ng isang tao, kundi pati rin sa paglilingkod at pagmamahal ng isa sa kanyang mga kapwa. Ikalawa ay ang katapatan.

Minsan sa ating buhay, tinatanong natin kung bakit kaunti lamang ang ating tinatanggap pagkatapos ng lahat ng kasipagan at katiyagaang ginawa natin. Ngunit ang tanong ngayon: “Mali ba ang Diyos? Hindi ba sapat ang kanyang mga ibinibigay na biyaya sa atin?” Dapat sa ating buhay, huwag tayo’y magalit o mainis kung maliit lang ang ating tinatanggap. Sapagkat ang Panginoon ay hindi tinitingin ang kahalagan ng kapalaran, kundi ang kapalaran ng Puso bawat isa. Kahit maliit man o malaki ang ibinigay niya sa atin, dapat tanggapin na lang natin ito dahil ang importante ay matapat tayo sa kanya, gaya ng kanyang katapatan sa ating lahat. Ikatlo at huli ay ang pagiging bukas-palad. Dapat matuto tayong magbigay at magbahagi ng ating mga biyaya, katulad ng ginawa ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya nga sabi ng simulang linya ng isang panalangin ni San Ignacio ng Loyola: “Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad.” Sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y matuto tayong magsumikap, maging matapat, at maging bukas-palad para sa pagsasagana ng bunga ng prutas sa ubasan ng Diyos, ang Kaharian ng Langit.

Reply

flor September 22, 2020 at 10:14 pm

Salamat Po Pangioong Hesukristo Tinuruan Po Ninyo Kaming Maging Bukas Palad Sa Mga Taoong Higit Na Nangangailan. Amen

Reply

Emmaus September 20, 2023 at 8:00 am

And aral na makikita natri dito ang ang magandang kalooban ng Diyos Ama. Na binigyan tayo nang pagkakataon para mabuhay, kaya’t ang kagandahang loob ng Diyos ayang tinganan natin.Sapagkat ang lahat ay binigyan ng pagkakataon. Subalit ang ilan sa atin ay hindi nagmamalasakit sa kagandahan loob ng Diyos. Na magpasalamat sa kaloob ng bigay nang Diyos sa atin at sa iba hindi dapat natin ikumpara na ang ating ginagawa ay higit na ipagmalaki at ipagyabang dahil marami tayo nagawa at sila ay kaunti lamang nais ng talinghanga dapat ipagpasalamat ang lahat at huwag nating tingnan at ikumpara nag ginagawa ng iba sa halip magpasalamat at magpakumbaba.

Reply

Bro. NSP September 21, 2023 at 6:47 pm

KAILAN BA NAGING SAPAT ANG IYONG PAG-IBIG?

Noong nakaraang linggo ay natunghayan nating kung paano tayo magpatawad ay gayundin naman tayo patatawarin ng Diyos. Sa linggong ito’y natunghayan naman natin na sapat man o hindi ang ating pagmamahal, MANANATILING LAGING SAPAT AT PANTAY-PANTAY MAGMAHAL ANG DIYOS.

Hindi lahat tayo ay pantay-pantay ang pagmamahal sa Diyos. May mga taong hindi nga nagdarasal hindi ba? May mga katolikong ni hindi man lamang nagsisimba tuwing linggo. Maraming mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Hindi lahat tayo sabay-sabay ang pagbabago. May mga taong hanggang ngayon ay nakalulong sa droga, bisyo, korapsyon at iba pang kasamaan. May mga katolikong hanggang ngayon ay kumakalaban sa simbahan. May mga taong nasa ibang relihiyon na pilit naninira ng relihiyon.

Hindi rin lahat ng tao sa mundong ito ay mabuti. Pero napansin mo ba? Bakit sa kabila ng lahat ay sapat pa rin lagi ang pagmamahal ng Diyos sa kanila? Minsan hindi man natin makita sa ating buhay pero laging sapat ang mga biyaya at pagpapalang ibinibigay sa atin ng Diyos kahit hindi man tayo karapat-dapat.

Sana’y hindi natin kainggitan ang mga bagay na mayroon ang ating kapwa. Lagi nawa nating pasalamatan ang Diyos dahil sa hindi man tayo karapat-dapat ay laging pantay ang pagtingin niya sa atin, laging sapat ang pagmamahal niya sa atin, at pinahahalagahan niya ang mga hindi napapansin ng lipunan.

Tayong lahat ay inaanyayahan ng Diyos na maging manggagawa sa kanyang ubasan. Inaanyayahan tayong gumawa ng kabutihan, mamitas at mag-impok ng pagmamahal sapagkat sa dulo ng oras ng buhay na ito iisang pila lamang ang ating patutunguhan, ito ay ang pila patungo sa Diyos. Nawa’y tumanggap din tayo ng iisang gantimpala ng buhay na walang hanggan.

Sabi nga ng yumaong si Mons Vengco, “Ang inihuhuli ng walang pag-ibig, unahin ng may pag-ibig.” Sapagkat hindi man naging sapat ang ating pagmamahal, inuuna tayo ng Diyos sa kanyang biyaya. Ang Diyos ay laging sapat kung magmahal at laging pantay kung magbigay.

(Pagninilay sa ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon | Taon A – Mateo 20, 1-16a)

Reply

Rosar Crisostomo September 25, 2023 at 9:59 pm

https://youtu.be/cFz4FwgDVbA?si=c40bN7vFtOjpJOg_

Nais ko pong ibahagi ang homiliya ni Bishop Ambo David kaugnay sa mga pagbasa sa misa upang makatulong sa pagpapalalim ng ating pag-uunawa sa Mabuting Balita. Salamat po

Reply

Rosar Crisostomo September 25, 2023 at 10:03 pm

How not to think about heaven
A Sunday Homily by Bishop Barron

https://youtu.be/Rbexen7qs90?si=G6M5whI7iPlxFO-4

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: