Huwebes, Setyembre 21, 2023

September 21, 2023

Kapistahan ni Apostol San Mateo,
manunulat ng Mabuting Balita

Efeso 4, 1-7. 11-13
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Mateo 9, 9-13


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Feast of St. Matthew, Apostle (Red)

UNANG PAGBASA
Efeso 4, 1-7. 11-13

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo’y maging mapagpakumbaba, mabait, at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu; gayun din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya’y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasalahat.

Ang bawat isa sa ati’y binigyan ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba’y ginawang apostol, ang iba’y propeta, ang iba’y tagapaghatid ng Mabuting Balita, ang iba’y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang, sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayun, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging-ganap ni Kristo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila!
Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa!
Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang.
Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi’t araw.

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Walang tinig o salitang ginagamit kung sabagay,
at wala ring naririnig na kahit na anong ingay;
gayun pa man, sa daigdig ay laganap yaong tinig,
ang balita’y umaabot sa duluhan ng daigdig.

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Mga tapat na apostol
ay nagpupuri sa Poon
sa langit habang panahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 9-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, umalis si Hesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangala’y Mateo: nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Hesus sa kanya, “Sumunod ka sa akin.” Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya.

Nang si Hesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila’y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, “Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro? Narinig ito ni Hesus at siya ang sumagot, “Ang mga maysakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito, ‘Habag ang ibig ko at hindi hain.’ Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 27, 2021 at 10:28 pm

PAGNINILAY: Ipinagdiwang ngayon ang Kapistahan ni San Mateo, isa sa mga 12 Apostol ng Panginoon at isa rin sa mga 4 na manunulat ng Mabuting Balita. Narinig natin sa Ebanghelyo ang kanyang pagtawag sa kasamahan ni Kristo. Sa kapanahunan ni Hesus, ang mga publikano/nangongolekta ng buwis ay itinuturing ng lipunan mga mandaraya at traydor: mandaraya sapagkat mahilig silang kumuha ng pera mula sa kanilang kapwang Hudyo, at traydor naman sapagkat nagtratrabaho sila para sa mga Romano.

Ngunit nakita natin kung paanong naging malapit si Hesus sa mga makasalanang taong ito, at sa puntong pagtawag kay Mateo (o Levi) sa pagiging tagasunod niya. Kaya nagpahanda ang publikanong ito na parang despedida dahil siya’y lilisan na mula sa kanyang dating pinagsamahan ng mga kaibigan niya. At nakita natin ang eksenang nakisalo ang Panginoon sa bahay ng isang itinuturing na makasalanan. Kaya ang mga Pariseo ay nagtanim ng sama ng loob at kwinestyon ang mga Apostol sa ginagawa ng Panginoon. Subalit tugon ni Kristo ay ang larawan ng isang doktor na nag-aalaga sa mga maysakit, na ganun din ang kanyang misyon upang tawagin ang mga makasalanang tao tungo sa tunay na pagbabagong-loob.

Makikita natin sa pagsisimula ng Ebanghelyo ni San Mateo na ang mga naging ninuno ni Hesus ay hindi perpekto, subalit mula sa mga kapintasan ay gumawa ng Diyos ng paraan upang isilang siya na Mesiyas sa sinapupunan ng Birheng kalinis-linisan. Kaya ang pagkakaisa ni Hesus sa bawat tao ay nagpapakita na gaano man tayo sa buhay at anuman ang ating nararamdaman, minamahal pa rin tayo ng Diyos Ama at patuloy na tumatawag tungo sa pagtutupad ng dakilang kalooban.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño September 21, 2021 at 9:08 am

Napakaganda ng ating ebanghelyo ngayon, pag asa at pagtanggap ang inihahain sa atin ni Hesus. Tuwing ako magsisimba nakakarinig ako mula sa aking mga kaibigan na ako’y simba ng simba pero makasalanan naman, ang sagot ko ay ay ang tinuran ni Hesus sa ebanghelyo, hindi nangangailangan ng doktor ang isang taong walang sakit. Ang simbahan ay itinatag hindi lamang para sa mga banal, mas kailangan ito ng mga katulad ko, katulad natin na nahuhulog sa tukso ng kasalanan, ang simbahan ang maglalapit sa atin kay Hesus, dito natin maririnig ang mga Mabuting Balita ni Hesus at ang paliwanag ng mga kaparian kung pano natin ito magiging gabay sa pang araw araw na buhay, at ang pagpapatuloy mo ng katawan ng Kristo. Hinahanap ni Hesus ang mga nawawalang tupa at kinalulugdan nya ang mga taong makasalanan na nagsusumikap na bumalik sa Kanya at tuluyang talikuran ang kasamaan sa pagsunod sa loob nya. Ang ebanghelyo ngayon ay may dalang pag asa na hindi pa huli ang lahat kapatid, makasalanan ka man ngayon ay umpisahan mong magsisi, humingi ng kapatawaran sa Ama at unti unting talikuran ang mga maling gawi at yayakapin tayo ng ni Hesus sapagkat minamahal nya tayo ng lubos. Kaya’t wag magpaka pariawara, wag lalong ilubog ang sarili sa kasalanan, wag isipin na wala ka nag pag asa, wag isipin na hindi ka mapapatawad ng Diyos…. Nag iintay lamang sya.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: