Biyernes, Setyembre 22, 2023

September 22, 2023

Biyernes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Timoteo 6, 2k-12
Salmo 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20

Mapalad ang mga aba,
tanging D’yos ang Hari nila.

Lucas 8, 1-3


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Timoteo 6, 2k-12

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal, ituro mo’t ipatupad ang mga bagay na ito. Sinumang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan, mga taong nag-aakla na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman.

Kung sabagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao’y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya, dapat na tayong masiyahan kung tayo’y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasaklad sa paghihirap ng kalooban.

Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggang, yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20

Mapalad ang mga aba,
tanging D’yos ang Hari nila.

Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib,
kahit pa nga naglipana ang kaaway sa paligid
mga taong naghahambog na sa yaman nananalig,
dahilan sa yaman nila’y tumaas ang pag-iisip.

Mapalad ang mga aba,
tanging D’yos ang Hari nila.

Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos,
hindi kayang mabayara’t tubusin sa kamay ng Diyos;
ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas;
gaano man ang halagang hawak niya’y hindi sapat
upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas
at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak.

Mapalad ang mga aba,
tanging D’yos ang Hari nila.

Di ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman,
lumago man nang lumago yaong kanyang kabuhayan;
hindi ito madadala kapag siya ay namatay,
ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan.

Mapalad ang mga aba,
tanging D’yos ang Hari nila.

At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay,
dahil sa sinusuob ng papuri’t nagtagumpay;
masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay
masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan.

Mapalad ang mga aba,
tanging D’yos ang Hari nila.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 8, 1-3

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nilibot ni Hesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang Labindalawa, at ilang babaing pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman: si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya’y pitong demonyo ang pinalayas; si Juanang asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes; si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Hesus at ng kanyang mga alagad.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 16, 2021 at 6:28 pm

PAGNINILAY: Isa sa mga tema ng panunulat ni San Lucas ay ang papel ng kababaihan. Sa lipunan noon, ang mga babae ay tinuturing na mas mahina at mas mababa kaysa sa mga lalaki. Kaya kapag sila ay naging biyuda at walang angkan mula sa kalalakihan, ituturing sila ng lipunan noon na mahihina at hindi na matutulungan. Subalit narinig natin mula kay San Lucas ang pagbubuhay ni Hesus sa anak ng isang balo sa Nain. Ganun rin ang pagpapatawad sa isang makasalanang babae pagkatapos hugasan ng paa nito at halikan. At alam natin sa simula ng panunulat ni San Lucas ang mahalagang papel ng Mahal na Birheng Maria sa plano ng kaligtasan ng Diyos, nang siya ay sumang-ayon at tumupad sa dakilang kalooban upang maging Ina ng ating Panginoong Hesukristo.

Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang mga kabilang sa grupo ng Panginoong Hesukristo. Maaring sabihin natin na ang mga Apostol ay katropa o kabarkada ng Panginoon. Ngunit higit pa dun ay sila ang magiging kanyang mga saksi sa pangangaral ng Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. At sa ministeryo ni Hesus at ng kanyang mga alagad ay may mga kababaihang tumutulong sa kanilang mga pangangailangan. At makikita natin sa panunulat ni San Lucas, itong mga babae ay magiging saksi sa Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Sila ang magbabalita sa mga Apostol na si Kristo ay hindi na patay, kundi nabuhay na mag-uli.

Lahat tayong mga binyagan, lalaki man o babae, ay tinatawag din sa misyon na paglingkuran ang Panginoon, suportahan ang ating Simbahan, at ipahayag rin ang Mabuting Balita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nawa ipakita natin ang katapatan sa Panginoon na tuparin ang misyong nais niyang ating gawin upang patuloy na magbunga ang kabutihang-loob sa bawat nilalang ng Diyos na Maykapal.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño September 17, 2021 at 9:35 am

Ang hamon ata aral sa unang pagbasa ay napapanahon. Ngayong may krisis ay talagang mayroon pa ding nakakaisip na samantalahin ito upang magpayaman. Itinuturo sa atin ng Pagbasa na tayo ay maging grateful kung ano ang meron tayo, sapat na pagkain at damit at okay na. Kung may lalabis ay ipamahagi nman sa walang wala. Ang pag ibig sa salapi o pagnanais na magkamal ng maraming pera ang nagiging ugat ng mga pagkakasala at pagkahulog sa tukso ng demonyo uoang makalimutan natin ang Diyos. Lagi mong tatandaan na tayo dumating ng wala at aalis din tayong wala. Kung ano meron ka ngayon ay kaloob ng Diyos na dapt nating itanaw ng utang naloob sa kanya sa pamamagitan ng pagawa ng mabuti sa kapwa.
Ang ebanghelyo ngayon ay nakatuon sa kababaihan na tumutulong sa mga gawain ng Hesus at ng mga apostol. Ngayon suriin natin ang ating mga sarili, ano ba ang ating nagiging kontribusyon sa simbahan, sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita at mga gawain na makakatulong sa kapwa. Baka kahit maglimos ay hindi natin nagagawa, tinatanggihan natin ang mga lumalapit sa atin na nahingi ng tulong, hindi tayo nakikinig ng misa kahit sa online man lamang. Pero may panahon tayong manuod sa internet, fb o netflix ng napakraming oras. Nanghihinayang tayong magbigay ng tulong sa mga aba pero kung gumastos tayo online shopping ay walang habas. Pera mo yan kapatid, oo wala kaming pakialam kung saan mo gastusin, ang sakin lamang ay baka meron kang mabago ang buhay na kapwa mo, may maibsan ang gutom sa pera mo, may mapangiti kang bata sa iaabot mo, may isang Nanay na nasagot ang kahilingan dahil sayo, may isang tatay na napwi ang pagod dahil sa tulong na binigay mo sa aswat anak nya at may isang taong nagdaranas ng depression na nailigtas mo. Tularan natin ang mga kababaihang nabanggit sa ebanghelyo, ang mga apostol at higit sa lahat… si HESUS. Amen

Reply

Francis Dela Cruz September 17, 2021 at 8:22 pm

Kung ating lamang lubos na naiintindihan ang mga bagay bagay na nagaganap sa ating paligid hanggang sa ngayon patuloy na nililibot ni Hesus ang lahat ng dako ng daigdig upang ipangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Dyos. Ngunit ang malaking katanungan kung tayo ba ay tumutugon sa kanyang panawagan? suriin ang ating mga sarili, ako ba’y talagang kasama sa kanyang paglilibot kagaya ng labindalawa at mga babaing pinagaling mula sa masasamang espiritu. Sa bawat araw n nagdaraan naisasabuhay ba natin ang mga aral na nababasa o naririnig natin sa mga misa? Napapanahon sa pinagdadaanan nating pandemya samantalahin natin ang pagkakataon na ito samahan natin ang Panginoon Hesus upang ibahagi ang magandang balita, tumulong tyo sa ating kapwa hindi lamang sa materyal na bagay kundi sa ating sariling munting paraan madami tayong pwedeng gawing kabutihan. Yung batiin at ngitian ang iyong kapitbahay minsan malaking bagay na, ano pa kaya kung isama natin sila sa ating pagrasal. Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: