Linggo, Hunyo 18, 2023

June 18, 2023

Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Exodo 19, 2-6a
Salmo 99, 2. 3. 5

Lahat tayo’y kanyang bayan,
kabilang sa kanyang kawan.

Roma 5, 6-11
Mateo 9, 36 – 10, 8


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Eleventh Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Exodo 19, 2-6a

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, mula sa Refidim, nagpatuloy ang mga anak ni Israel sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat ng bundok upang makipag-usap sa Diyos.

Sinabi sa kanya ng Panginoon, “Ito ang sabihin mo sa buong angkan ni Jacob, sa buong Israel. ‘Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Egipcio. At tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo’y aking kinupkop. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo, kayo ang magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin ngunit kayo’y aking itatangi. Kayo’y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin.'”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 99, 2. 3. 5

Lahat tayo’y kanyang bayan,
kabilang sa kanyang kawan.

Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa!
Panginoo’y papurihan, paglingkuran siyang kusa;
lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa!

Lahat tayo’y kanyang bayan,
kabilang sa kanyang kawan.

Ang Panginoo’y ating Diyos! Ito’y dapat na malaman,
tayo’y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang;
lahat tayo’y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan.

Lahat tayo’y kanyang bayan,
kabilang sa kanyang kawan.

Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya’y walang hanggan,
Siya’y Diyos na mabuti’t laging tapat kailanman.

Lahat tayo’y kanyang bayan,
kabilang sa kanyang kawan.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 5, 6-11

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, noong tayo’y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid – bagamat maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa satin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo’y makasalanan pa. At ngayong napawalang-sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo’y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang Anak. Kaya’t tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito! Nagagalak tayo’t nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat dahil sa kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Marcos 1, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang D’yos ay maghahari na,
talikdan ang tanang sala,
manalig sa balita n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 36 – 10, 8

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang nakita ni Hesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila’y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya’t sinabi niya sa kanyang mga alagad, “Sagana ang anihin, ngunit kaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin.”

Tinipon ni Hesus ang labindalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng labindalawang apostol: si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid; sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo; sina Felipe at Bartolome; si Tomas, at si Mateo na publikano; si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo; si Simong makabayan at si Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Hesus.

Ang labindalawang ito’y sinugo ni Hesus at kanyang pinagbilinan: “Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil, o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga maysakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo nang walang bayad magbigay naman kayo nang walang bayad.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald David Perez June 13, 2023 at 11:27 am

PAGNINILAY: Matapos ng ating pagdiriwang sa Muling Pagkabuhay ni Kristo at ng mga Linggo ng Karaniwang Panahong pinagdiriwang ang mga misteryo ng Simbahan, bumabalik tayo sa mga Linggo ng Karaniwang Panahon, na kung saan inaalala natin ang Pampublikong Ministeryo ni Hesus, sa kanyang mga pangangaral at mga kababalaghan. Bagamat ito ang mga karaniwang araw na madalas ang kulay ay Berde, ito pa rin ay panahon ng pag-asa sapagkat tayo’y tinatawagang umunlad sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pahahantulad ng ating buhay-Kristiyano sa buhay rin ni Kristo.

Ang mga Pagbasa ngayong araw ay nagpapahiwatig sa atin ng pagtugon sa tawag ng Panginoon tungo sa pagsunod sa kanya. Ang Unang Pagbasa ay ang pag-uukit ng Diyos ng tipan, na siya ang Diyos nila at sila ang kanyang bayan. Matapos niyang inilikas sila mula sa pagkaalipin sa Egipto, patuloy silang naglalakbay patungo sa Lupang Pangako. At sa buong kahabaan ng kanilang paglalakbay, unting-unti nagpapaalala ng Diyos sa pamamagitan ni Moises na sila’y tinatawagang maging isang banal na bayan at kaharian ng mga saserdote. Bahagi ito sa tipang kanyang inuukit, at kasunod nito ay ang pagbibigay ng Sampung Utos kay Moises sa Bundok ng Sinai. Itong tipan ng Diyos ay hindi nagtagal dahil sa pagkakasala ng tao, subalit patuloy na gumawa siya ng isang Bagong Tipan, na kung saan tayo’y pinagkasunduan sa pamamagitan ng Pagkamatay sa Krus ng kanyang Anak at ating Tagapagligtas, si Hesukristo. Kaya sinasabi ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa na ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pagpapamalas na tayo’y minahal niya hanggang sa uli, kaya’t inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan at pakikipagkasundo muli sa Ama.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagkakaroon ng habag ni Hesus sa napakaraming tao, na katulad ng isang pastol na kinakailangang pangalagaan ang kanyang mga tupa. Subalit dahil sa napakalaking bilang ng mga tao, sinugo niya ang labindalawang alagad upang ipangaral ang Mabuting Balita at gumawa ng mga kababalaghan sa iba’t ibang nayon at bayan ng Israel. Sila’y tinawag niya bilang mga Apostol sapagkat sila ang magsisilbing sandigan ng Simbahang kanyang itatatag. Hindi pa niya sinugo sila na pumunta sa mga bayan ng mga Hentil sapagkat nais niyang ituon ang ganitong gawain na ituwid ang bayang Israel at mas pakilananin nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng sugo niyang Anak at Mesiyas. Pagkatapos nito ay ang pagtatagpo ni Hesus sa mga hindi bahagi ng Judaismo, na siya rin gagawin ng mga Apostol pagka-akyat na niya sa Langit.

Ang tawag ng pagsunod sa Panginoon ay kinakailangan ng ating puso’t isip handa na gawin ang nais niyang ipaggawa sa atin, na bahagi ng ating misyon. Hindi madali na makabahagi sa misyong ito dahil ito’y may kapalit na mga sakripisyo na madalas mahirap, subalit ito’y ikakabuti para mas umunlad ang Mabuting Balita sa buhay ng bawat tao. Kaya nga ito ang naging buhay ng mga Banal, lalung-lalo na ng mga Martir, noong sila’y namuhay nang naayon sa kabanalan ni Kristo. Sana tayo rin ay tumulad sa kabanalan ng Diyos, at maging banal sa pagsunod sa tawag ng misyon at sa pagpapamalas ng ating kabutihan sa bawat tao bunga ng ating pagkikita ng pagmamahal sa kanya.

Reply

Bro. JSP June 16, 2023 at 6:19 pm

MAHAL TAYO NG DIYOS!

Sa mga linggong ito ng karaniwang panahon, muli tayong nagbabalik sa paggugunita ng mga pampublikong ministeryo ng ating Panginoon. Sa ebanghelyo’y ating natunghayan kung paanong ang Diyos ay may habag sa lahat. Nakita ni Hesus na ang mga tao’y para bagang lito, lupaypay at tila ba mga tupang walang pastol. Isinugo ni Hesus ang mga apostol upang kanyang gawing instrumento, na magiging daluyan ng kanyang pag-ibig, pagpapagaling at pagpapatawad sa lahat.

Maraming pagkakataon sa ating buhay na tayo rin ay nalilito. Hindi natin alam kung anong daan ang dapat nating tahakin at bagtasin, nahihirapan at nalilito tayong piliin ang tamang dapat nating gawin. Nalilito tayo sa mga desisyon kung ano ang ating tataludturin. May mga pagkakataon ring lupaypay tayo dahil sa pagkapagal sa bawat hamon at laban ng buhay. May mga pagkakataong hindi natin alam kung sino ang ating babalingan.

MAHAL TAYO NG DIYOS, kaya’t sa kabila ng ating pagiging makasalanan ay pumili siya at nagpadala ng mga apostol upang makatuwang nya na tayo ay gabayan, pagpastulan, at ipadama ang pag-ibig nya sa bawat isa. Nitong nakaraang biyernes ay ipinagdiwang natin ang kamahal-mahalang puso ni Hesus. Tunay ngang kahit siya yung masaktan, OKAY lang – patuloy pa ring tayo’y iniingatan. Kahit siya yung talikuran, OKAY LANG – patuloy pa ring nananatili. Kahit siya yung mawalan, OKAY LANG – patuloy pa ring nagbibigay. DAHIL MAHAL NIYA ANG BAWAT ISA.

Sana’y makita natin sa ating buhay yaong nga biyaya na patuloy na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Yaong mga taong ipinadala nya sa atin upang ipadama ang pag-ibig niya. Lahat ay biyaya ng Diyos, matuto nawa tayong pahalagahan at pasalamatan ang Diyos sa kanyang biyaya.

Sa bawat ating pagkalito, siya yaong tuwid na landas. Sa bawat ating pagkalupaypay, siya yaong ating sandigan. Salamat sa kanyang AWA! Salamat sa kanyang PAGMAMAHAL NA WALANG HANGGAN!

(Pagninilay sa ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon | Taon A –
Mateo 9, 36 – 10, 8 )

Reply

Mel Mendoza June 16, 2023 at 11:28 pm

Sa mga Pagbasa sa Linggong ito ay ipinapakita ng Diyos na siya ay Diyos ng pagibig. Sa unang Pagbasa narinig natin kung saan nakikipag-usap ang Diyos kay Moises at dito ibinigay ang Sampung Kautusan. Subalit sa patuloy na pagsuway ng tao sa ibinigay na kautusan hindi nagtapos dito ang dakilang pagmamahal nya sa tao kaya sa ikalawang Pagbasa inihain ng Panginoon at inialay ang Kanyang bugtong n anak para sa kaligtasan ng tao at ito ang pag-aalay at kamatayan sa krus para sa ikatutubos ng kasalanan ng sanlibutan at sa patuloy na pagbibigay ng pag-asa sa pamamagitan ng muling Pagkabuhay ni Hesus. Sa ebanghelyo ito ay ang pagtawag sa labingdalawa nyang mga alagad upang ipagpatuloy ang kanyang pagmiministeryo at pagmimisyon. Katulad ni Hesus inatasan sila ipangalat ang Mabuting Balita sa sangkinapal at pinagkalooban sila ng kapangyarihan na gumawa ng mga himala. Ang pagtawag sa labingdalawa ay uma-alingawngaw ito hanggang sa atin kapanahunan na sinisigo tayo na ipangaral ang Mabuting Balita lalo na doon sa mga kapatid natin na nasa lugmok na mga kalagayan na nahihirapan bumangon sa dusa at sakit na kanilang kinalalagyan. Sila ito ang mga pinanabangan na ng mga pananampalataya na dapat bigyan ng pag-asa sa buhay. Dapat sila ang dapat maging prioridad sa pagmimisyong ito bago pa man ang iba na kailangan din maisama sa kaharian ng Diyos. Mahirap ang pagmimisyon lalo higit kung ang mga sinugo mismo ay may kani-kanilang mga pagsubok. Kaya sa nakaraang Biernes na kung saan ipinagdiriwang natin ang Dakilang Kabanal-banalang Puso si Hesus sinabi Niya na “Kunin ninyo ang aking pamatok na mahinahon at mababang loob, at makakatagpo kayo ng ginhawa para sa inyong kaluluwa. Sapagkat mabuti ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin “. Ito ay mga salita na punong puno ng pag-asa na nanggaling mismo sa ating Panginoon. Ito ay pagpapakita ng Kanyang dalisay na pagibig sa ating lahat. Kaya mga kapatid sa kabila ng ating mga sariling suliranin lagi natin isipin na kaagapay ang Panginoong Diyos sa ating paglalakbay sa pagmimisyong ito.

Reply

Regendt R. Acosta June 17, 2023 at 7:56 am

Nang ako ay nagtrabaho sa isang isla, bagamat maganda ang sweldo kaya lang ay di pa ako natatapos mag receive ng mga kargamento sa barge galing batangas ay eto naman ang tawag para mag issue nang mga pyesa sa bodega, kaya’t iniwan ko saglit ang ginagawa ko, habang naglalakad ako papuntang bodega para sa issuannce ng pyesa ay biglang tumawag sa hawak kong handheld radio ang superintendent ng operasyon ng minahan at nagtatanong kung may mga stock sa bodega ng ganitong pyesa at kung wala naman ay tawagan ko ang hangar baka dumating na ang kanyang pyesa galing maynila. ganyan na ganyan ang trabaho ko araw araw sa dami, at ang nakakalungkot ay nag iisa lang ako maghapon, Sa ating ebanghelyo ngaung linggong ito, napaka daming kristyanong nangngailangang ng kalinga ng salita ng Diyos subalit sa kabila ng lahat ay kakaunti ang mga mangangaral ng mga salita ng Diyos sa kasalukuyang panahon. Nanjan ang sekularismo, pansariling kagustuhan, sobrang pagkamal sa mga bagay, at higit sa lahat ay ang pag layo sa mga kalooban ng Diyos, sa ganitong panahon mahalaga ang mga pastol ng na hinirang upang ipadama pa rin sa atin ng Diyos na nandito syA at di nagbabago sa pagmamahal, pangako at kanyang presensya sa atin na di nya tayo iniiwan, amen.

Reply

tammy amar June 19, 2023 at 7:51 am

Noong nagdadalamhati ang Panginoon Hesus sa oras ipadakip siya nang mga alagad ni poncio Pilato nagdalangin Ang ating Panginoon Diyos sa Hardin nang Eden at nakipag usap sa Diyos Amang nasa langit dito ipanakita na Ang kasamaan ay mananaig kaya nang nakita niya natutulog Ang mga Apostoles sinabi ni Hesus gumising kayo at manalangin upang huwag manaig nang tukso pero sa kabila nang lahat ipanadama pa rin nang ating Mahal na Panginoon Ang pagmamahal sa atin kahit noong ipako siya sa krus walang hinanakit sa atin noong iniwan siya sa ere nang pagdurusa bagkos sinugo niya pa rin Ang kanyang mga alagad tulad nang ginawa niya Kay San Pablo binulag siya ni Hesus pero pinili pa rin siya at sinugo para ibangon uli kaya Noong nagpakita siya Kay Ananias dito sinabi na pinili ko siya para ihayag Ang mabuting balita ganun rin Ang katuparan ng mga Apostoles noong dumating Ang espiritu santo at nagsalita nang ibat ibang lingwahi dito ipinamalas na walang takot na magpagaling Ng maysakit at magsalita tungkol kay Hesus dahil Ang misyon na binigay sa atin bawat isa ay ipinangaral at sinulat Ng ating mga propeta at mga Santo kaya huwag natin ibahala bagkus paramihin pa natin sa darating na mga henerasyon.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: