Biyernes, Abril 21, 2023

April 21, 2023

Biyernes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

o kaya Paggunita kay San Anselmo, obispo at pantas ng Simbahan

Mga Gawa 5, 34-42
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Ang tanging aking mithii’y
Panginoo’y makapiling.

Juan 6, 1-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Second Week of Easter (White)
or Optional Memorial of St. Anselm, Bishop and Doctor of the Church

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 5, 34-42

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang Pariseong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng Kautusan, at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita:

“Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno, at nakaakit ng may apatnaraang tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga-Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya’t sinasabi ko sa inyo: huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito; hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito’y mula sa tao, ito’y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos! Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol, at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Hesus, sila’y pinalaya. Galak na galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila’y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Hesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at doo’y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Hesus, ang Kristo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Ang tanging aking mithii’y
Panginoo’y makapiling.

o kaya: Aleluya!

Tanglaw ko’y ang Poon, aking kaligtasan,
kaya walang takot ako kaninuman;
sa mga panganib kanyang iingatan,
kaya naman ako’y walang agam-agam.

Ang tanging aking mithii’y
Panginoo’y makapiling.

Isang bagay lamang ang aking mithiin,
isang bagay itong sa Poon hiniling:
ang ako’y lumagi sa banal na templo
upang kagandahan niya’y mamasdan ko
at yaong patnubay niya ay matamo.

Ang tanging aking mithii’y
Panginoo’y makapiling.

Ako’y nananalig na bago mamatay
masasaksihan ko ang ‘yong kabutihan
na igagawad mo sa mga hinirang.
Sa Panginoong Diyos tayo’y magtiwala!
Ating patatagin ang paniniwala;
tayo ay umasa sa kanyang kalinga!

Ang tanging aking mithii’y
Panginoo’y makapiling.

ALELUYA
Mateo 4, 4b

Aleluya! Aleluya!
Ang tao ay nabubuhay
sa Salita ng Maykapal
na pagkaing kanyang bigay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 6, 1-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, tumawid si Hesus sa ibayo ng Lawa ng Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga maysakit. Umahon si Hesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang Pista ng Paskuwa ng mga Judio. Tumanaw si Hesus, at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, “Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?” Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Hesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, “Kahit na po halagang dalawandaang denaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain nang tigkakaunti ang mga tao.” Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, “Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sebada at dalawang isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?” “Paupuin ninyo sila,” wika ni Hesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat – humigit-kumulang sa limang libo ang mga lalaki. Kinuha ni Hesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao; gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hangga’t sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, “Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang.” Gayun nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng labindalawang bakol.

Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Hesus, sinabi nila, “Tunay na ito ang Propetang paririto sa sanlibutan!” Nahalata ni Hesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 19, 2020 at 9:57 pm

Pagninilay: Ang Misteryong Paskwal ni Hesukristo ay ginugunita ng bawat Kristiyano sa pamamagitan ng Sakramento ng Banal na Eukaristiya. Tuwing ipinagdiriwang natin ang Banal na Misa, inaalala natin ang pagbabahagi ni Hesus ng biyaya ng buhay sa pamamagitan ng kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay. At ang Kababalaghan ng Pagpapakain ng maraming tao ay ang paglalarawan sa Eukaristiya. Makikita natin sa Ebanghelyo ang paghintulad ng kwentong ito sa ating Misa. Alam natin na ang Misa ay binubuo ng 2 bahagi: (1) ang Pagpapahayag ng Salita ng Diyos, at (2) ang Pagdiriwang ng Huling Hapunan. Si Hesus ay nagturo sa mga tao tungkol sa Paghahari ng Diyos Ama (Pagpapahayag ng Salita ng Diyos). At dahil sa kanyang awa sa napakaraming tao, pinakain niya sila ng 5 tinapay at 2 isdang naging posible upang ipakain ang higit na 5,000 tao (Pagdiriwang ng Huling Hapunan). Kaya itong kababalaghan ay nagbibigay kahulugan sa ating pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya. Sa bawat Misa, tayo ay pinapalusog ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang Salita at ng kanyang Katawan. At tinuturo rin sa atin ng himala ay ang pagiging “pang-Eukaristiya” tungo sa mga nilalang ng Diyos Ama: pagiging mapagpala (blessed), pinaghati-hatian (broken), at mapagbigay (shared). Sinasabi ng ilang eksperto sa Bibliya na nangyari ang pagpapakain sa napakaraming tao dahil sa pagbabahagi. At inilahad nga ni San Juan ang isang batang lalaki na nagbahagi ng kanyang 5 tinapay at 2 isda, na akala noon ni San Andres ay imposibleng pagkasyahin ng napakaraming tao. Ngunit maaari rin nating sabihin na dahil sa pasasalamat ni Hesus sa Ama dahil sa tinapay at isda, siguro pinarami nga ng Diyos dahil sa pagiging bukas palad ng mga tao. Kaya nawa sa ating buhay, kung nais natin maranasan ang mga kababalaghan ng Panginoon, nawa’y magkaroon tayo ng debosyon na makiisa sa Eukaristiya upang pasiglahin tayo sa ambo ng Salita at altar ng Katawan. At nawa ang bawat Misa sa atin ay magsilbing inspirasyon at misyon upang tayo pa ay maging mapagbigay at bukas palad tungo sa pangangailangan ng bawat nilalang ng Maykapal.

Reply

SAINTSPOT April 21, 2023 at 6:04 am

John 6, 1-15 Superabundance
Please LIKE & SHARE.
“SAINTSPOT” on Youtube & Facebook
https://youtu.be/jUAVIXhYTLU

At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, “Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang.” Gayun nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng labindalawang bakol.

GOSPEL REFLECTION:
Pinakain ni Hesus ang higit limang libong katao sa pamamagitan lamang ng limang tinapay at dalawang isda. Bakit kaya may dagdag o labis na nalikom pagkatapos kumain?

Sinabi ni San Augustine sa pagpaparami ng tinapay, si Hesus ay naglaan ng higit sa makakain ng mga tao. Nasiyahan ang mga tao sa mga turo ni Hesus kaya’t pilit silang nakikinig at sumusunod. Hindi lang sila nabusog sa pisikal na pagkain, mas lalong higit ang kanilang espiritwal na pagkain. At ang maganda, may labis pa na naiwan. Ang labindalawang basket ay kumakatawan sa Labindalawang mga Alagad. Sila ang mga espesyal na pinili ni Jesus upang tumanggap ng higit pa sa kanilang inaasahan.

Dapat nating malaman na may tatlong pangkat sa panahong iyon ni Hesus na angkop din sa ating sitwasyon ngayon. Ang unang pangkat, ay mga taong walang pakialam, mga hindi naglakbay upang makasama si Hesus, at ayaw umasa sa Diyos. Sila ang pinakamalaking grupo.

Pangalawang pangkat, ay ang “malaking pulutong” na sumunod kay Hesus. Ang mga ito ay kumakatawan sa mga taong masigasig na naghahanap sa ating Panginoon araw-araw. Ito ang mga taong palasimba, naglilingkod sa simbahan at pamayanan, at araw-araw na nananalangin, nag-aaral at nagbabahagi ng Salita ng Diyos. Sa grupong ito ng mga tao, tinuturuan sila ng Panginoon ng maraming bagay, at sila ay pinapakain ng Kanyang banal na Salita at mga Sakramento.

Ang ikatlong pangkat ay ang Labindalawang Alagad na mga bukod-tanging tapat sa ating Panginoon at sila’y inaalagaan Niya sa lahat ng pagkakataon. Ito ang mga naghahangad na maunawaan at yakapin ang pinakamalalim na espirituwal na katotohanan upang silang mabusog at magkaroong ng tunay na pagbabago sa pinakamalalim na antas.

Pagnilayan, ngayon, kanino ka napapabilang sa tatlong pangkat? Alalahanin natin na ang pagkakaroon ng pang-unawa sa katotohanan ay siyang unang hakbang upang makatanggap ng higit pa o labis labis na biyaya. Kaya’t ang hamon ng Diyos sa atin ngayon ay: “Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang.” Ibig sabihi’y hanapin ang natitirang “labindalawang bakol” ng espirituwal na mga katotohanan. Kung gagawin natin, matutuklasan natin na talagang walang katapusan ang biyayang nais ipagkaloob sa iyo ng ating Panginoon.

Aking mapagbigay na Panginoong Hesus, hindi mo lamang ibinibigay ang espirituwal na pagpapakain sa Iyong mga tao, binibigyan Mo pa sila ng labis labis na kasaganaan. Habang araw-araw kitang hinahanap at napupuspos ng Iyong awa, tulungan mo akong hindi magsawa na magpakabusog sa napakaraming regalo ng Iyong biyaya. Pagpalain mo sana ako, mahal na Panginoon, at tulungan mo akong namnamin at isabuhay ang Iyong banal na Salita. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: