Huwebes, Pebrero 16, 2023

February 16, 2023

Huwebes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 9, 1-13
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 at 22-23

Mula sa iyong luklukan,
lahat ay ‘yong minamasdan.

Marcos 8, 27-33


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Sixth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Genesis 9, 1-13

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos: “Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain, ang karneng hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Papatayin ang sinumang papatay sa inyo, maging ito’y hayop. Sisingilin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa.

Sinumang pumatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa, sapagkat ang tao’y nilalang, nilikha ayon sa larawan ng Diyos na dakila.

“Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang kalatan nila ang buong daigdig.”

Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, “Ako’y makikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayun din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo – mga ibon, maaamo’t maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo: Kailanma’y hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig.” Sinabi pa ng Diyos, “Ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop: Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 at 22-23

Mula sa iyong luklukan,
lahat ay ‘yong minamasdan.

Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot,
maging mga hari sa buong sinukob.
Kung iyong itayong pamuli ang Sion,
ika’y mahahayag doon, Panginoon.
Daing ng mahirap ay iyong diringgin,
di mo tatanggihan ang kanilang daing.

Mula sa iyong luklukan,
lahat ay ‘yong minamasdan.

Ito’y matititik upang matunghayan,
ng sunod na lahing di pa dumaratal;
ikaw nga, O Poon, ay papupurihan.
Mula sa itaas, luklukan mong banal,
ang lahat sa lupa’y iyong minamasdan
iyong dinirinig ang pagtataghuyan
ng mga bilanggong ang hatol ay bitay,
upang palayain sa hirap na taglay.

Mula sa iyong luklukan,
lahat ay ‘yong minamasdan.

At ang mga anak ng ‘yong mga lingkod,
mamumuhay namang panatag ang loob;
magiging matatag ang kanilang angkan,
sa pag-iingat mo, sila ay tatagal.
Anupa’t ang iyong ngala’y mahahayag,
sa Sion, O Poon, ika’y ibabansag;
pag ang mga bansa ay nagsasama-sama
sa banal na lungsod upang magsisamba.

Mula sa iyong luklukan,
lahat ay ‘yong minamasdan.

ALELUYA
Juan 6, 63k. 68k

Aleluya! Aleluya!
Espiritung bumubuhay
ang Salita mo, Maykapal,
buhay mo ang tinataglay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 8, 27-33

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Hesus, kasama ang kanyang mga alagad, ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila’y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ako ayon sa mga tao?” Sumagot sila, “Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo; sabi naman ng iba, si Elias kayo; at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta.” “Kayo naman – ano ang sabi ninyo? Sino ako?” tanong niya. “Kayo ang Kristo,” tugon ni Pedro. “Huwag ninyong sasabihin kaninuman kung sino ako,” mahigpit na utos niya sa kanila.

Mula noon, ipinaalam na ni Hesus sa kanyang mga alagad na ang Anak ng Tao’y dapat magbata ng maraming hirap. Siya’y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya’t niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Hesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro: “Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo’y hindi sa Diyos kundi sa tao.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 19, 2019 at 11:46 pm

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay nagsasalaysay ang kagandahan ng nilikha ng Diyos matapos ang malaking baha. Makikita natin na sa kabila ng galit ng Diyos na lipulin ang daigdig, ginawa niya pa ring magkaroon ng kagandahan mula sa kanyang mga gawa. At binasbasan din niya ang angkan ni Noe hanggang sa mga sumusunod na henerasyon. Sa huli ay ipinatibay niya muli ang tipan sa pamamagitan ng isang bahaghari na kailanma’y hindi niya wawasakin ang mundo gamit ng isang baha. Ang Ebanghelyo ngayon ay isang pagkakatagpo ng mga Apostol kay Hesus. Tinanong sila ni Kristo kung sino siya sa tao, at maraming kilalang pangalan ang lumabas katulad nina San Juan Bautista, Elias, Jeremias, o isa sa mga propeta. At nang mismong sila’y tanungin niya, si Simon Pedro ay nagpahayag na si Hesus ay ang Kristo, ang Anak ng Diyos. Dahil sa tamang sagot ni Pedro, pinagsabihin sila ni Hesus na huwag sabihin kanino man kung sino siya. Ang akala ni Simon Pedro na ang pagka-Mesiyas ni Hesus ay ayon sa pananaw ng mga Hudyo na ito’y magiging tapagtanggol ng mga Israelita mula sa pananakop ng mga Romano. Kaya nang unang ipinaalam ng Panginoon na siya’y mamatay at muling mabubuhay, biglang tumanggi si Pedro, at ito’y pinaglayuan ni Hesus na “Satanas”. Hindi po ibig sabihin na demonyo ang Apostol na ito, kundi ito’y pagmamalabis na iniisip niya ay mula sa pananaw ng tao, at hindi ayon sa karunungan ng Diyos. Pero makikita natin sa pagpapahayag ng pananalig ni San Pedro na si Hesus ang Mesiyas, ito’y paanayaya sa atin na dapat kilalanin din natin ang Diyos sa ating sariling buhay. At kung patuloy natin kinikilala siya, gawin po natin ang kanyang niloob hindi lang para sa atin, kundi para na rin sa mabuting kapakanan ng ibang tao. Nawa’y isabuhay natin ang ating pananampalataya sa Panginoon sa patuloy na paggawa ng kabutihan at katuwiran sa lahat ng tao.

Reply

Melba G. De Asis February 21, 2019 at 6:36 am

Tuwing makakakita ako ng bahaghari may kakaibang saya akong nadarama dahil sa sari sari at magandang mga kulay nito. Ito ang simbolo ng pakikipagtipan at pangako ng Panginoon na hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ni Noe ay nagpapakita ng kanyang lubos na paniniwala sa Ama. Palagi nating hangarin na makasunod tayo sa mga ipinag-uutos ng Diyos sa atin at palagi nating hangarin ang mskagawa ng mabuti sa ating kapwa.

Panginoon patawad po sa mga pagkakataon na hindi ako tumulong sa kapwa kong humihingi sa akin ng tulong at sana po ay mapatawad nila ako sa aking nagawa. Patawad po Panginoon na mas tiningnan ko ang kanilang mga kahinaan at ginagawang pagwawalang bahala at ang lubos nilang pag aabala at pag aaksaya ng oras sa mga bagay na panandalian lamang na makakapagpasaya sa kanila, at mas pinili pa nilang magpabaya sa mga bagay na dapat nilang gawin para sa ikabubuti ng kanilang buhay.. Nawa Panginoon ay mas hangarin ko ang makagawa ng kahit maliit na bagay para sa ikabubuti ng aking kapwa. Amen

Reply

SAINSPOT February 17, 2023 at 2:05 am

Please SHARE & SUBSCRIBE
“SAINTSPOT” at https://www.youtube.com/watch?v=9gisC7rNU8U

Unawain, Tanggapin at Yakapin

“Noong panahong iyon, si Hesus, kasama ang kanyang mga alagad, ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila’y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ako ayon sa mga tao?”

Ang tanong ng ating Panginoon sa iyo ngayon, “Pero sino ako?” Malamang na madali mong sagutin ito sa antas ng intelektwal, huwag mo itong sagutin kaagad. Pag-isipan mong mabuti. Sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, ano ang iyong pinaniniwalaan tungkol kay Jesus?

Minsan maaari tayong mahulog sa kamalian ng pag-iisip na si Hesus ay isang inspirasyon lamang na nagtuturo sa atin kung paano tayo dapat mamuhay. At bagaman totoo iyan, si Jesus ay higit pa diyan. Siya ang nag-iisang daan patungo sa Langit. Kung wala ang Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay hindi natin makakamit ang Langit. Siya ang nag-iisang Tagapagligtas.

Pagnilayan, ngayon, kung paano mo sasagutin ang tanong na ito mula sa ating Panginoon. “Sino ako para sayo?” Kung sasagutin mo ito ng tama, kailangan nito na patuloy mong palalimin ang iyong pang-unawa, pagtanggap at buong pagyakap sa misyon ng pagliligtas ng ating Panginoon. Bagama’t ito ay isang panghabambuhay na proseso, hindi tayo dapat tumigil sa pagpasok ng mas malalim sa banal na misteryo at kaloob na ito upang tayo ay ganap na mabago sa pamamagitan ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng Siya na Kristo ng Diyos.

Panginoong Tagapagligtas, mangyaring buksan ang aking isip at puso sa Iyo nang mas malalim sa araw na ito at sa bawat araw ng aking buhay. Nawa’y patuloy akong lumalim sa aking pananampalataya at pang-unawa sa Iyo at sa Iyong banal na misyon ng kaligtasan. Habang ginagawa ko, mangyaring baguhin ako nang higit at higit pa upang ako ay maging ganap na handa na tanggapin ang lahat ng Iyong naparito upang ipagkaloob sa akin. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: