Miyerkules, Pebrero 15, 2023

February 15, 2023

Miyerkules ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 8, 6-13. 20-22
Salmo 115, 12-13. 14-15. 18-19

Maghahandog ako sa D’yos
ng pagpupuring malugod.

Marcos 8, 22-26


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Sixth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Genesis 8, 6-13. 20-22

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Pagkalipas ng apatnapung araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong, at pinalipad ang isang uwak. Ito’y lumigid nang lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tingnan kung wala nang tubig. Palibhasa’y laganap pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati, kaya’t nagbalik ito; hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng pitong araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbalik nito kinagabihan, ito’y may tangay na sariwang dahon ng olibo. Natiyak ni Noe na kati na ang tubig. Nagpalipas uli ng pitong araw si Noe saka pinalipad uli ang kalapati, ngunit hindi na ito nagbalik.

Noon ay animnaraa’t isang taon si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natutuyo na ang lupa.

Si Noe ay nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis, at sinunog bilang handog. Nang masamyo ng Panginoon ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, “Hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko na lilipulin uli ang anumang buhay.

Hanggang naririto’t buo ang daigdig,
tagtanim, tag-ani, palaging sasapit;
tag-araw, tag-ulan, taglamig, tag-init,
ang araw at gabi’y hindi mapapatid.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 115, 12-13. 14-15. 18-19

Maghahandog ako sa D’yos
ng pagpupuring malugod.

Sa Diyos ko’t Panginoon, ano’ng aking ihahandog
sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob?
Ang handog ko sa dambana, ay inumin na masarap,
bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas.

Maghahandog ako sa D’yos
ng pagpupuring malugod.

Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang,
ang anumang pangako ko, ay doon ko ibibigay.
Masakit sa kalooban ng Poon kung may papanaw,
kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam.

Maghahandog ako sa D’yos
ng pagpupuring malugod.

Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang,
sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay
ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan.

Maghahandog ako sa D’yos
ng pagpupuring malugod.

ALELUYA
Efeso 1, 17-18

Aleluya! Aleluya!
D’yos Ama ni Hesukristo,
kami ay liwanagan mo
at tutugon kami sa ‘yo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 8, 22-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, dumating sina Hesus at ang mga alagad sa Betsaida. Dinala kay Hesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata saka ipinatong ang kanyang mga kamay. “May nakikita ka na bang anuman?” tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika, “Nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila’y parang punongkahoy.” Muling hinipo ni Hesus ang mga mata ng bulag; ito’y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Umuwi ka na. Huwag ka nang dumaan sa bayan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 18, 2019 at 8:17 am

Pagninilay: Isinasalaysay ng Unang Pagbasa ang pananatili nina Noe, ang mga anak at kamag-anak niya, at ang mga hayop sa loob ng daong. Makalipas ng 40 araw at gabi, nagpalabas si Noe ng isang uwak, ngunit hindi ito bumalik. Dalawang beses siyang nagpalabas siya ng isang kalapati, at bumalik ito na may dalang dahon ng olibo. Ito’y tanda na sumikat na ang araw, at humupa na ang baha. Kaya nagpasalamat siya sa Panginoong Diyos sa pagkaligtas niya, ng kanyang mga kasama, at ang mga hayop sa pagtatayo ng isang dambana kasama ng paghahandog. Dito nangako ang Panginoon na hindi na siya magpapadala ng baha upang lipuin ang tao. Kaya ang konsepto ng tao tungkol ss Diyos na mabagsik ay sa totoong buhay ay Diyos puno ng pagmamahal at awa sa lahat ng tao. Kaya si Hesus sa Ebanghelyo ay ang mukha ng awa ng Diyos Ama sa pagpapagaling ng mga may sakit at pinagdadaanan sa buhay. At ganun din ang paggaling ni Hesus sa isang bulag at paghihipo nito ng hangin. Nilagyan niya sa mga mata ng lalaki ng dura, at pinagaling niya ito. Kaya namulat ang mata ng lalaki sa linaw ng pagkikita niya. Makikita dito ang pamumulat ni Hesus sa ating buhay. Kinakailangan nating makita ang realidad ng buhay, at hindi dapat nagbubulag-bulagan lamang. Tayo ay inaanyayahan na ipadama ang awa ng Diyos sa bawat tao. Nawa sikapin mstin ang paggawa ng katuwiran at kabutihan araw-araw sa ating pamumuhay.

Reply

Melba G. De Asis February 20, 2019 at 5:05 am

Panginoon nawa’y hipuin mo ng iyong mapagpalang kamay ang aking mga mata katulad ng ginawa mo sa lalaking bulag na pinagaling mo at nakakita. Ako’y nananalig na nasa Iyo ang aking ikagagaling sa panlalabo ng aking mga paningin at ng lahat ng sakit sa aking katawan pati na ng aking kaluluwa. Panginoon hipuin Mo po ako ng mapagpala Mong mga kamay at ipagkaloob mo nawa sa akin ang kagalingan ko mula sa mga karamdamang dumapo sa aking katawan. Nawa’y mapatawad Mo ako Poong Ama sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan.upang ako ay maging karapat dapat sa kabanal banalang mong Ispiritu at pagpapala. Amen.

Reply

Eduardo reganit February 14, 2023 at 8:33 pm

Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: