Martes, Pebrero 14, 2023

February 14, 2023

Paggunita kina San Cirilo,
monghe at San Metodio, obispo

Genesis 6, 5-8; 7, 1-5. 10
Salmo 28, 1a at 2. 3ak-4. 3b at 9b-10

Basbas ng kapayapaa’y
sa bayan ng Poong mahal.

Marcos 8, 14-21


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Sts. Cyril, Monk and Methodius, Bishop (White)

Mga Pagbasa mula sa
Martes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Genesis 6, 5-8; 7, 1-5. 10

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Nakita ng Panginoon na labis na ang kasamaan ng tao, at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya’t ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, “Lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito?” Sa mga nilalang niya’y si Noe lamang ang naging kalugud-lugod sa kanya.

Sinabi ng Panginoon kay Noe: “Pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao’y ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng pitong pares sa bawat hayop na malinis, at isang pares naman sa di malinis. Pitong pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas; sa gayo’y daraming muli ang mga ito. Pagkaraan ng isang linggo, pauulanin ko nang apatnapung araw at apatnapung gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig.” At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ng Panginoon.

Pagkaraan ng isang linggo, bumaha nga sa daigdig.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 28, 1a at 2. 3ak-4. 3b at 9b-10

Basbas ng kapayapaa’y
sa bayan ng Poong mahal.

Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang,
pagkat siya ay dakila’t marangal ang kanyang ngalan;
ang Poon ay dakilain, purihin ang Diyos na Banal,
yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal.

Basbas ng kapayapaa’y
sa bayan ng Poong mahal.

Sa gitna ng karagatan tinig niya’y naririnig.
Sa laot ng karagata’y hindi ito nalilingid.
Pag nangusap na ang Poon, tinig niya’y ubod-lakas,
ngunit tinig-kamahalan, kapag siya’y nangungusap.

Basbas ng kapayapaa’y
sa bayan ng Poong mahal.

Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog na malakas,
kaya’t mga nasa templo’y sumisigaw, nagagalak,
“Panginoo’y papurihan!” ganito ang binibigkas
Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman,
namumuno siya roon bilang hari, walang hanggan.

Basbas ng kapayapaa’y
sa bayan ng Poong mahal.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 8, 14-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay, at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. “Kaiingat kayo! Ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes,” babala ni Hesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad, “Wala kasi tayong dalang tinapay kaya niya sinabi iyon.” Alam ito ni Hesus, kaya’t sila’y tinanong niya, “Bakit ninyo pinag-uusapan na kayo’y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakabatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang limang tinapay para sa limanlibo? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay?” “Labindalawa po,” tugon nila. ‘At nang paghati-hatiin ko ang pitong tinapay para sa apatnalibo, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo?” tanong niya. “Pitong bakol po,” tugon nila. “At hindi pa rin ninyo nauunawaan?” wika niya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 18, 2019 at 1:28 am

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay patuloy na isinasalaysay ang kwento ng ating kaligtasan. Naganap na ang Pagkahulog ng Tao, kaya hindi na kinaya ang pasensiya ng Diyos sa kasamaan ng sangkatauhan. Kaya winika niya na lilipulin niya ang lahat ng taong nilalang sa pamamagitan ng isang malaking baha. Ngunit biniyayaan ng Diyos ang pamilya at angkan ni Noe, kaya iniutos niya si Noe na gumawa ng baong at hindi lang ang kamag-anak at kapamilya nito ay isasakay. Isinakay din niya ang mga hayop, kahit mga malilinis (kosher) at di-malilinis (non-kosher). Sila’y ipinasok sa daong tig-dadalawa. Kaya dito’y nagsimula ang paglalakbay ni Noe sa Malawakang Baha sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kasama ang kanyang pamilya, kamag-anak, at pati na ang lahat ng mga hayop. Ang Ebanghelyo ay isang babala ni Hesus tungkol sa lebandura ng mga Pariseo at eskriba. Ito ay dahil napansin ni Hesus na nakapokus ang mga alagad sa pagkawalan ng panustos ng tinapay. Hindi ito naunawaan agad ng mga alagad, kaya ipinaalala sa kanila ni Hesus ang dalawang himala ng pagpaparami sa tinapay na nagpakain ng 5000 tao sa Tabgha at 4000 tao sa may rehiyon ng Tiro at Sidon. Makikita dito ang paalala na ang Diyos na gumawa ng mga mabuting bagay. Ang lebandura ni Hesus ay siya mismo bilang Tinapay ng Buhay. Tuwing ipinagdiriwang natin ang Eukaristiya, tinatanggap natin siya upang siya’y manahan sa ating puso’t isipan. At ito rin ay hamon sa atin na maging lebandura ng kabutihan at katuwiran para sa ibang tao, na palusugin natin ang hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal at espirituwal na katauhan ng bawat isa.

Reply

Sherwin D. Yanoria February 16, 2021 at 6:43 am

Ang ating Panginoong Hesus ay patuloy na nagmamahal at hindi pinababayaan ang mga taong nagmamahal sa kanya, Siya ay hindi naninisi kung bakit hindi nagdala ng sapat na tinapay ang mga alagad. Bagus ay pinapalakas pa Niya ang loob sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw ng kwento tungkol sa pagpapakain sa limang libo at apat na libo.
Sa panahon natin ngayong pandemya, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Gumagamit Siya ng mga taong tutulong sa mga taong nangangailangan. Ganyan ang ating Diyos, naririrto kasama natin lalo’t higit sa panahon ng kagipitan.

Reply

Ma. Teeesa P.Tocayon February 5, 2023 at 11:20 am

Sa Ebanghelyo ngayong araw, nais ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Hesus. Anuman ang kulang sa ating buhay, maging pisikal at espiritwal pupunuan ito ni Hesus,umasa lamang tayo sa kanyang walang hanggang pag-ibig at awa. Sa bawat grasya na tinatanggap natin sa araw-araw pinalalakas ang ating katawan. Sa bawat pagtanggap natin ng katawan at dugo ni Hesus sa Banal na Misa o Banal na Eukaristiya ay pinalalakas naman ang ating espiritu.Sa pamamagitan nito patuloy nagiging malakas, malalim, at matatag ang ating pananamplalataya. Sa pagtanggap natin sa mga grasya ng Diyos sa iba’t-ibang paraan huwag nating kalimutan ang magpasalamat sa Kanya at ibahagi ang kagandahan at kabutihan loob ng Diyos sa ating kapwa.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: