Biyernes, Pebrero 17, 2023

February 17, 2023

Biyernes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita sa Pitong Tagapagtatag ng Orden ng mga Lingkod ng Mahal na Birheng Maria

Genesis 11, 1-9
Salmo 32, 10-11. 12-13. 14-15

Mapalad ang ibinukod
na bansang hinirang ng D’yos.

Marcos 8, 34 – 9, 1


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Sixth Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of the Seven Holy Founders of the Servite Order, Holy Men (White)

UNANG PAGBASA
Genesis 11, 1-9

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Sa simula’y iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan, sa isang kapatagan sa Sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, “Ngayo’y magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit upang matanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak.”

Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, “Ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas; hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti’y puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan.” At pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat doo’y ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 10-11. 12-13. 14-15

Mapalad ang ibinukod
na bansang hinirang ng D’yos.

Ang binabalangkas niyong mga bansa,
kanyang nababago’t winawalang-bisa.
Ngunit ang mga panukala ng Diyos,
ay mamamalagi’t walang pagkatapos.

Mapalad ang ibinukod
na bansang hinirang ng D’yos.

Mapalad ang bansang Panginoo’y Diyos,
mapalad ang bayang kanyang ibinukod.
Magmula sa langit, kanyang minamasdan
ang lahat ng tao na kanyang nilalang.

Mapalad ang ibinukod
na bansang hinirang ng D’yos.

Nagmamasid siya at namamahala
sa lahat ng tao sa balat ng lupa.
Ang isip nila’y sa kanya nagmula
walang nalilingid sa kanilang gawa.

Mapalad ang ibinukod
na bansang hinirang ng D’yos.

ALELUYA
Juan 15, 15b

Aleluya! Aleluya!
Aking mga kaibigan,
alam na ninyo ang tama
na mula sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 8, 34 – 9, 1

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, pinalapit ni Hesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa Mabuting Balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito’y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng Anak ng Tao, pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama, at kasama ang mga banal na anghel.”

Sabi pa ni Hesus sa kanila, “Tandaan ninyo: may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hangga’t di nila nakikitang naghahari ang Diyos nang may buong kapangyarihan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald David Perez February 16, 2023 at 6:27 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang pagsasalaysay sa tanyag na kwento ng Torre ni Babel. Nangyari ito noong panahong ang mga tao’y nagkakaisa sa isang wika at pananalita. Subalit napasok sa isip ng mga tao na gumawa ng isang mataas na hakbang patungo sa langit, upang maabutan nila ang Diyos. Kaya’t nagpasya sila na gumawa ng isang torre sa pundasyon ng Shinar, isang torreng kung saan maaabutan nila ang langit. Ngunit nakita ng Diyos kung paano naging mapagmataas ang kanilang damdamin at kalooban. Kaya’t pinalito niya ang kanilang pananalita, nang sa gayon ay hindi sila magkakaintidihan. At tinawag nga ang torreng ito bilang “Babel” dahil ito’y hindi natapos nang magkalituhan ang kanilang pananalita. At sinasabi dito na kumalat ang bawat tao sa bawat haligi ng daigdig.

Ang kwento ng Torre ni Babel ay pahayag kung paanong kumalat ang mga tao sa bawat mundo dahil sa hinding pagkaintindi ng tao sa kanilang pananalita at wika. Subalit makikita natin sa kasayasayan ng kaligtasan kung paanong niloob ng Diyos ang kaligtasan ng tao. Noong una, pinaniniwalaan ng mga Hudyo na tanging sila lamang na sumasampalataya sa tunay na Diyos ang maliligtas, at ang sinumang taong hindi sumasampalataya at gumagawa ng mga paganong bagay ay hindi maililigtas. Subalit nakita natin sa katauhan at pangangaral ni Hesus ang pahayag na ang Diyos ay para sa lahat, maging Hudyo man o Hentil, kung ang isang tao ay tunay na sumasampalataya at mayroong mabuting kalooban. Kaya nga ang mga Apostol na siyang pundasyon ng Simbahang Katolika ay naipalaganap noong nagsimula mangaral sila matapos ang pagbaba ng Espiritu Santo noong araw ng Pentekostes. At magpahanggang ngayon, patuloy ang misyon ng Simbahang ito, alang-alang sa sinabi ng Salmo na tunay na mapalad tayong Sambayanang ng Diyos na kanyang ibinukod.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang karugtong ng Ebanghelyo kahapon, na matapos ipahayag ni San Pedro na si Hesus ay ang Kristo, Anak ng Diyos, at matapos ipagsabi ni Kristo sa kanyang mga alagad tungkol sa kanyang Misteryong Paskwal na bagamat pilit na pinipigilan ni San Pedrong hindi pa nauunawaan ang kalooban ng Diyos Ama, agad pinatipon ni Hesus ang ibang tao kasama ang mga alagad upang magbigay ng paalala tungkol sa pagiging tunay na alagad niya. At ang pagiging tunay na alagad niya ay nakikita sa paglimot sa sarili, pagpasan ng krus, at pagsunod sa kanya. Mahirap para sa isang tao ang magdusa at dumaan sa mga pagsubok na parang gusto na niyang sumuko. Parang parusa ng Diyos ang tingin ng isang tao pag siya’y nahihirapan sa buhay. Subalit binubuksan ni Hesus ang mga puso’t isipan ng mga tao na bagamat ang pagdurusa ay bunga ng Kasalanang minana mula kina Adan at Eva, ito naman ay naging bahagi ng buhay ng sinumang tao upang ipaalala sa atin na sa dulo ng ating mga pagsubok ay mayroong naghihintay na kaginhawaan at pagpapahinga. Hindi ba’t ito yung ating karanasan tuwing tayo’y napapagod araw-araw, na binibigyan natin ang ating sarili ng panahon upang magpahinga? Ganun din ang buhay ng Kristiyano na ang pagdanas natin ng mga “krus” ng ating buhay ay magdudulot din ng kaginhawaan sa huli. At dahil ang ating buhay ay nakasentro kay Kristo, ginugunita natin kung paano siya na ang nauna sa atin nang dumanas ng mga paghihirap at pinasan ang isang malaking Krus patungo sa Kalbaryo upang maipako diyan. Ngunit sa kanyang pagtampok sa Krus na Banal, ipinamamalas niya ang kapanagyarihan ng Diyos Ama na naghangad ng ating kaligtasan. Hindi nanaig ang Kamatayan sapagkat siya’y muling nabuhay at nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Mayro’n nga siyang dapat pagkakataon upang iligtas niya ang kanyang sarili mula sa kapahamakan, subalit pinili niya ang daan tungo sa ating kaligtasan upang matunghayan natin sa ating buhay ang tunay na kahulugan ng pagiging inampong anak ng Diyos at mga tinawag na alagad ni Kristo.

Sa ating buhay, patuloy pa rin ang mga hamon na nakalaan sa atin. Subalit kung tayo ay may matibay na pananampalataya na handa tayong tumiis at patuloy na gumawa ng mabuti, ang lahat ng ating paghihirap at pagdurusa ay makakaya nating buhatin sapagkat nakakapit tayo sa kanya. Mahirap maging Kristiyano, lalo na ang pagiging martir na talagang pinapatay o kaya pinapahirapan at niyuyurakan para lang ang mga saksing ito ay isuko at itakwil ang kanilang pananampalataya sa Panginoon, subalit tiniis nila ang mga kamalasan nito alang-alang kay Kristo, kahit sa puntong dumanak ang kanilang dugo. Dahil sa kanilang pagtitiis, natagumpayan nila ang korona ng buhay sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan sa kalangitan, at kapiniling nila ang Diyos at ang mga anghel. Kaya diyan din tayo patungo balang araw, at katulad ng ating pagkakapit sa kanya sa kabila ng ating mga pinapasang krus, atin ding akayin ang ating kapwa patungo sa kanya sapagkat tayo rin ay may pananagutan sa mabuting kapakanan ng bawat tao.

Reply

SAINTSPOT February 17, 2023 at 9:04 am

Please SHARE and SUBSCRIBE
“SAINTSPOT” at https://youtube.com/watch?v=u2dRe7e9lk8&si=EnSIkaIECMiOmarE

TUNAY NA KAYAMANAN

“Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito’y ang kanyang buhay?”

Sa madaling salita, kung ang pagnanais ng iyong puso ay para sa mga kayamanan ng mundong ito ay talagang mawawalan ka ng buhay. Ngunit, kung pipiliin mo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa, dapat mong iwaksi ang pagnanais para sa mga kayamanan at pang-aakit ng mundong ito. Hindi pwedeng “sana all”.

Bihira lang ang taong mayroong maraming bagay sa mundong na walang attachment sa kanila. Namumuhay silang ganap na hiwalay sa mga bagay ng mundong ito, nakakahanap ng tunay na kasiyahan sa Diyos at sa Kanyang banal na kalooban, na nagiging walang pakialam sa anumang materyal na bagay na mayroon sila. Madali lang ito sa mga taong inuuna pa rin ang Diyos sa kanilang buhay.

Sa kabilang punto, may mga tunay na mahirap sa literal na kahulugan. Gayunpaman, ginugugol nila ang kanilang mga araw sa pangangarap tungkol sa kayamanan at pagnanasa sa lahat ng wala sa kanila. Nakakalungkot, at kaawa-awa ang kaluluwang ito dahil ginawa ang kayamanan bilang layunin at pokus ng buhay. At ang panloob na kalakip na iyon ay gagawa ng malaking espirituwal na pinsala.

Pagnilayan, ngayon, ang tanong na ito ni Jesus: “Ano ang pakinabang ng isang tao na makamtan ang buong sanlibutan at mawala ang kanyang buhay?” Gamitin ang tanong na iyon na pagmumulan ng iyong panalangin, pagmumuni-muni at pagsusuri sa sarili. Subukang maging tapat tungkol sa iyong mga hangarin. Ang kaganapan sa buhay ay hindi kailanman makakamit sa pamamagitan ng mga pagnanasang iyon o sa katuparan ng mga hangaring iyon. Diyos at Diyos lang ang makakatupad nito. Kayat hanapin mo ang Diyos higit sa lahat ng bagay dahil siya lang ang tunay mong kayamanan.

Panginoon, Ikaw at Ikaw lamang ang pinagmumulan ng kaganapan sa buhay. Mangyaring dalisayin ang aking mga hangarin upang ikaw lamang ang aking hangarin at ang Iyong banal na kalooban. Palayain mo ako sa bawat panlilinlang at maling pang-akit sa buhay upang ako ay makahanap ng kasiyahan lamang sa Iyo. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: