Sabado, Pebrero 18, 2023

February 18, 2023

Sabado ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Hebreo 11, 1-7
Salmo 144, 2-3. 4-5. 10-11

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

Marcos 9, 2-13


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Sixth Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
Hebreo 11, 1-7

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, tayo’y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaaasahan natin, at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga taong noong unang panahon dahil sa kanilang pananalig sa kanya.

Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya, at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita.

Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya’y nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos.

Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoc, kundi inilipat sa kabilang buhay. “Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos.” Sinasabi sa Kasulatan na si Enoc ay naging kalugud-lugod sa Diyos bago inilipat. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos, at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa kanya.

Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito’y hinatulan niya ang sanlibutan, at siya’y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 2-3. 4-5. 10-11

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

Pupurihin ko’t pasasalamatan ang Diyos araw-araw,
di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman.
Dakila ang Poon, at karapat-dapat na siya’y purihin;
ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain.

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan,
ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan.
Ang karangalan mo at pagkadakila’y ipamamalita,
at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga.

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihin ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

ALELUYA
Marcos 9, 6

Aleluya! Aleluya!
Nagsalita ang D’yos Ama:
“Ang Anak kong sinisinta
ay narito, dinggin n’yo s’ya!”
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 9, 2-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, umakyat si Hesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila’y naroon, nakita nilang nagbagong-anyo si Hesus, nagningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti, anupat walang sinumang makapagpapaputi nang gayun. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Hesus. Sinabi ni Pedro kay Hesus, “Guro, mabuti pa’y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol: isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias.” Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito’y may tinig na nagsabi, “Ito ang minamahal kong Anak. Pakinggan ninyo siya!” Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Hesus.

Habang bumababa sila sa bundok ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Hesus: “Huwag ninyong sasabihin kaninuman ang inyong nakita hangga’t hindi muling nabubuhay ang Anak ng Tao.” Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila-sila’y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Hesus, “Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?” Tumugon siya, “Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayo’y bakit sinasabi ng Kasulatan na ang Anak ng Tao’y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, at ginawa sa kanya ng mga tao ang gusto nila, ayon sa sinasabi ng Kasulatan tungkol sa kanya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 22, 2019 at 11:28 pm

Reflection: The First Reading teaches us that faith is not always something that enables us to grasp the material things. Rather, it is also something we hope for more importantly, spiritual things revealed to us by God the Father. That’s why it is through faith that we have understood the significant events in the Old Testament. It is also the fact how these great men devote their lives to do good and please the Lord. Abel offered one of the fattest lambs, which God accepted rather than Cain’s offering of fruits, for he has the sincerity of heart upon offering. Noah obeyed the Lord when asked to built an ark for refuge for his family and the animals during the 40 days and nights of the Lord, despite the ridicules he received from the people.
In the Gospel, we hear the Transfiguration story, which is the Fourth Luminous Mystery. It is a lesson on how we view God and go deeper understanding on his greater plan for us. The 3 disciples didn’t quite understand what happened to Jesus when he was transfigured on Mount Tabor and when he conversed with Moses (representing the Law) and Elijah (representing the Prophets). For Moses and Elijah, they point out that he is the fulfillment of the Old Testament Law and the Prophets. And earlier, he predicted that he would undergo his Paschal Mystery, his Suffering, Death, and Resurrection. Even when the cloud covered them, they were frightened, especially when they only saw Jesus with them. Then he warned not to tell anyone who he was, until his Resurrection from the dead. For the followers of Jesus, they expected him to be the Messiah who would be crowned king in Jerusalem and restore Israel by liberating them from the Roman Empire. But what happened later on is that they were surprised to see a Messiah carrying a large Cross under the weight of his soldiers traveling to the path of Calvary, and on the hill of Golgotha, he was crucified and after six hours, he died. Three days later, he rose from the dead and appeared to more than 500 witnesses. 40 days after, he ascended into heaven and took his seat at the majesty of God the Father. After Pentecost, the Apostles have fully understand what took place when Christ was with them. So they began to preach in public the greatest plan of God which was fulfilled in Christ, and many were moved by the story and converted to the faith.

Reply

Reynald David Perez February 16, 2023 at 11:27 pm

PAGNINILAY: Ang ating Unang Pagbasa ay ang pagpapangaral ng manunulat sa biyaya ng pananampalataya, na siyang nagpapahayag sa tunay na inaasam ng kalooban at sa mga bagay na ‘di nakikita ng mata. Ipinakita ng manunulat ang mga halimbawa nina Abel, Enoc, at Noe, kung paano isa-isa sa kanilang pamumuhay at pamamalakad sa bayan ng Diyos ay naging instrumento ng pananampalataya. Sa paghahandog ng malugod, ipinakita ni Abel kung ano ang tunay na paghahain na nagmumula sa puso ng tao. Sa pagiging matapat at masunurin sa Diyos, iniakyat si Enoc sa langit na natupad ang inaasam nito na makapiling ang Diyos na nagbigay ng dahilan ng kanyang pamumuhay sa daigdig. At sa pagsunod sa utos na isakay ang kanyang pamilya at ang mga hayop sa daung bago ang kasagsagan ng matinding baha, nagmatyag si Noe na sumpungin ang tanda ng Diyos, at nang makita niya ang bahaghari bilang tipan ng wala nang paglilipol sa buong mundo, siya’y nagpasalamat sa kanya sa paghahandog sa altar, kaya’t nabiyayaan siya ng mga angkan na magpapatuloy sa biyaya ng pananampalataya.

Ang ating Ebanghelyo ay ang maluwalhating salaysay ng Pagbabangong-Anyo ng ating Panginoong Hesukristo sa Bundok na Tabor (Transfiguration event). Ang salitang “transfiguration” ay nagmula sa wikang Latino na salita ‘transfigurare,’ na nangangahulugang “lumampas pa sa orihinal na anyo”. Isinasalaysay nga ng Ebanghelyo kung paanong si Hesus sa tuktok ng Bundok na Tabor ay nagliwanag ng damit na parang busilak ng puti at nagningning ang kanyang mukha na parang sikat na araw. At nagpakita sina Moises at Elias na nangungusap sa kanya, at bilang napalibot ang isang alapaap sa lugar na iyon habang nagpapahayag ang tinig ng Diyos Ama sa kanyang Bugtong na Anak na dapat pakinggan. Ang nakasaksi sa pangyayaring ito ay ang tatlong malapit na Apostol ni Kristo na sina San Pedro, Santiago, at San Juan, na pinagbilinan na huwag munang ipahayag ang pangyayaring iyon sapagkat hindi pa muling mabubuhay muli ang Anak na Tao mula sa kamatayan. Hindi nila maunawaan ang ibig sabihin nito, maski si Pedro na nagplano sana na magtayo ng tatlong tolda sa kinaroroonan nila (mga toldang para kina Hesus, Moises, at Elias).

Sa Pagbabagong-Anyo ni Hesus, ipinahayag dito ang pagiging Anak ng Diyos at Anak ng Tao ni Hesukristo. Bilang Anak ng Tao, naparito siya upang tuparin ang kalooban ng Ama. Kaya ang papel nina Elias at Moises sa pangyayaring ito ay upang ipahayag na si Hesus ang kaganapan sa Kasulatan at ng mga Propeta, na siya ay mas nakahandang tumungo ng Jerusalem upang pagdaananan ang kanyang paparating na Pagpapakasakit at Pagkamatay sa Krus. Subalit dahil napagdaanan niya ito nang may kababang-loob, siya’y nabuhay na muli bilang pagpapatunay na siya ang Anak ng Kataas-taasang Diyos at nang iakyat sa langit makalipas ang 40 araw, ipinamahala sa kanya ang Kaharian ng Langit. Ito’y sapagkat nakahanda na ang langit para sa atin, at ang hamon na Ama ay makinig tayo sa Anak niya at katulad ni Kristo ay dumaan din tayo sa tunay na pagbabago.

Reply

Merle Tejemo February 18, 2023 at 9:27 am

Maraming salamat sa iyong salita sa araw na ito na mg bibigay n naman ng kalakasan sa buong mg hapon, pinupuri sinasamba kanamin ,My Lord and my God..
Maraming salamat din po sa paliwanag para kaming ng babasa maunawaan din namin ang Gospel araw2???

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: