Lunes, Pebrero 6, 2023

February 6, 2023

Paggunita kina San Pedro Bautista,
San Pablo Miki at mga kasama, mga martir

Genesis 1, 1-19
Salmo 103, 1-2a. 5-6. 10 at 12. 24 at 35k

Ang Poon ay natutuwa
sa kanyang mga nilikha.

Marcos 6, 53-56


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Pedro Bautista, St. Paul Miki, Priests, and Companions, Martyrs (Red)

Mga Pagbasa mula sa
Lunes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Genesis 1, 1-19

Ang simula ng aklat ng Genesis

Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” At nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang Araw at ang dilim naman ay tinawag niyang Gabi. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga – iyon ang unang araw.

Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito’y magkahiwalay!” At nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga – iyon ang ikalawang araw.

Sinabi ng Diyos: “Magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa.” At ito’y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang Daigdig, at Karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito’y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil!” At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito’y mamasdan. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga – iyon ang ikatlong araw.

Sinabi pa ng Diyos: “Magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito’y magsasabog ng liwanag sa daigdig.” At gayun nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw: ang Araw, upang tumanglaw sa maghapon, at ang Buwan, upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig, tumanglaw kung araw o gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya’y nasiyahan. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga – iyon ang ika-apat na araw.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 103, 1-2a. 5-6. 10 at 12. 24 at 35k

Ang Poon ay natutuwa
sa kanyang mga nilikha.

Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa,
O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga!
Ang taglay mong kasuuta’y dakila ri’t marangal pa.
Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na kay ganda.

Ang Poon ay natutuwa
sa kanyang mga nilikha.

Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa,
matatag na ginawa mo’t hindi ito mauuga.
Ang ibabaw ng saliga’y ginawa mong karagatan,
at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan.

Ang Poon ay natutuwa
sa kanyang mga nilikha.

Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan,
sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan.
Sa naroong kakahuya’y umaawit ng masaya,
mga ibo’y nagpupugad sa malabay nilang sanga.

Ang Poon ay natutuwa
sa kanyang mga nilikha.

Sa daigdig, ikaw Poon, kay rami ng iyong likha
pagkat ikaw ay marunong kaya ito ay nagawa.
Sa dami ng nilikha mo’y nakalatan itong lupa.
Purihin ang Panginoon, purihin mo, kaluluwa!

Ang Poon ay natutuwa
sa kanyang mga nilikha.

ALELUYA
Mateo 4, 23

Aleluya! Aleluya!
Ipinangaral ni Hesus
ang paghahari ng Diyos.
Sakit ay kanyang ginamot.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 6, 53-56

Noong panahong iyon, sina Hesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa, at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao kaya’t nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga pook sa paligid; at ang mga maysakit, na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Hesus, saanman nila mabalitaang naroon siya. At saanman siya dumating, maging sa nayon, lungsod, o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga maysakit, at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuutan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 10, 2019 at 7:42 pm

Reflection: The Readings proclaim about the good works of the Lord. The First Reading is quite familiar to us because it begins the story of God’s plan of salvation narrated in the Sacred Scriptures, which is the account of Creation. The passage for today narrates how God spoke light to permeate the darkness that covered the earth, then he created the sky, vegetation, and celestial bodies (sun, moon, stars, etc.) for the first four days. This shows the great power of his handiwork, that everything he has made is good, and also the power of his Word. The Gospel also tells us of God’s goodness revealed in our Lord Jesus Christ, the Word made flesh. Christ and his disciples arrived at Gennesaret on boat, and a land large crowds recognized and approached him, accompanying with them those they intended for him to heal. Even as he passed by villages, people would place sick people on the roadsides in order that he may touch them, even if it’s not direct but through his cloak. What prompted Jesus is his tender and pitiful heart to restore the health of the afflicted physically and spiritually. The good works of the Lord have been revealed in Sacred Scripture, and they continue to occur in the everyday circumstances of life, whether ordinary or extraordinary. They are now visibly seen in the people who devote themselves in becoming good and performing acts of charity towards others. May we also have the same attitude and example as we honor the great love and mercy of our God.

Reply

Reynald Perez February 7, 2021 at 1:31 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ngayon ay nagsisimula sa buong Kasulatan, ang pagsisimula ng plano ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang paglikha sa sangkatauhan. Makikita natin dito na ang Panginoon ay gumagawa ng kabutihan, at gayun na lamang nang lalangin niya ang mundo. Lahat ng bagay na kanyang nilikha ay may kaayusan at kabutihang-loob. At makikita natin na nagsimula ang kwento ng paglikha sa pamamagitan ng liwanag na nagniningning sa dilim. Ang ilaw na ito ay simbolo ng liwanag ng Diyos sa buhay ng kanyang nilalang. At ayon sa teolohiya, ang liwanag na ito ay naging Salita na kapiling ng Diyos, at ito ay Diyos mismo. Kaya sinabi ni San Juan na ang Salitang ito ay nagkatawang-tao sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang lahat ng nilikha ng Diyos na mabuti ay nangyari sa pamamagitan ng kanyang Anak.

Ang ating Ebanghelyo ay ang iba’t ibang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus sa bayan ng Genesaret. Anumang uri ng sakit o kaya anumang kahilingan ng tao ay tinutugon ni Hesus ang mga ito. Bagamat siya ay may likas ng Diyos, nagpakababa siya upang maranasan at damayan ang abang pagkatao natin (maliban sa pagkakasala). Ito’y nagpapatunay sa gawain ng Diyos na umaabot ng kamay at puso sa bawat tao, lalung-lalo na sa mga nangangailangan. At kahit sikat ang Panginoon sa bawat bayan at nayon ng Israel at Palestina, siya ay patuloy na naging mapagkumbaba sapagkat ang mahalaga sa kanya ay ang pagtupad ng kalooban ng Diyos Ama. Gayundin tayo’y tinatawag upang maging mga instrumento ng pagpapagaling ng Panginoon hindi lang sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa mga espirituwal at emosyonal na lunas upang tulungan ang mga taong naghihirap sa buhay at nabibigatan ng maraming pasan.

Reply

Gideon Torres February 8, 2021 at 8:21 am

Sa kwento ng paglikha ay ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sa aking pagkakaintindi ang wangis ng Diyos ay makikita o masisilayan sa kabuuan ng kanyang nilikha ang ari lang ang syang sumisira ng kagandahan ng nilikha ng Diyos pilit nating binabago ang likha ng kanyang mga kamay kung kaya’t nararanasan natin ang pagkawala ng balanse ng mundo napapansin ntin ang matinding init ng araw at malalakas na bagyo isama pa natin nag pagputok ng bulkan at ang lindol,marahil mga kapatid isang paalala ito ng Diyos na dapat nating pangalagaan ang inang Kalikasan. Isang makakalikasang pagbati sa lahat at magandang umaga. Amen

Reply

SAINTSPOT February 6, 2023 at 5:12 am

PLEASE SHARE AND SUBSCRIBE
“SAINTSPOT” on Youtube at https://www.youtube.com/channel/UC7bVDdPjTDw0qn3ci2uIngQ

“…at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuutan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling.”
kung ikaw ay may malubhang karamdaman o may taning na sa buhay at bibigyan ka ng pagpipilian, alin ang pipiliin mo, ang pisikal ba na kagalingan o ang espirituwal na kagalingan para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan? alin ang mas mahalaga na sayo?

Noong panahon ni Hesus, ang mga tao ay sadyang lumalapit sa kanya dahil sa pisikal na kagalingan. Ang mga malubhang sakit noon at nakakabahala ngunit hindi kagaya ngayon na sa tulong ng siensya at mga magagaling na dalubhasa sa medical ay malaking kabawasan sa pag-aalala. Kaya’t noong panahon ni Hesus ay kahit mahawakan lang ang laylayan ng kanyang damit ay gumagaling.

Lingid sa kaalaman ng mga tao, si Hesus ay nagpapagaling sa pisikal ngunit sa pangunahing layunin na ihanda sila na makinig sa Kanyang Salita upang sa huli ay makatanggap sila ng espirituwal na kagalingan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan.

Pagnilayan, ngayon, ang hangarin sa iyong puso na lumapit sa ating Panginoon para sa mga espirituwal na pagpapagaling na lubhang kailangan ng iyong kaluluwa. Eto dapat ang pangunahing kahilingan na kagalingan sa Diyos dahil dito dadaloy ang Pisikal na kagalingan. Ano pa ang hinihintay mo? Baka Kailangan mo ng mangumpisal.

Diyos ng kagalingan, nagpapasalamat ako sa espirituwal na pagpapagaling na patuloy kong natatanggan mula sa iyo, lalo na sa tuwing ako ay nangungumpisal sayo. Nagpapasalamat ako sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Nawa Punuin mo lagi ang aking puso upang naisin ang lumapit sa Iyo upang matanggap ang pinakadakilang regalo: ang kapatawaran sa aking mga kasalanan. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Lilian M. Saltore February 6, 2023 at 8:16 am

Pnupuri ka namin Panginoong HesuKristo.

Reply

Rene Reyes February 6, 2023 at 10:16 am

Mas mahalaga ang spiritual na kagalingan at pag-papabanal para makasama sa kaharian ng Diyos. Ang payo po ng amimg Parish Priest ay manumpisal buwan-buwan para laging handa ang ating laluluwa. Parangal at papuri sa ating Diyos na makapanyarihan at mapagmahal!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: