Linggo, Pebrero 5, 2023

February 5, 2023

Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 58, 7-10
Salmo 111, 4-5. 6-7. 8a at 9

Sa dilim ay may liwanag
sa tao na nahahabag.

1 Corinto 2, 1-5
Mateo 5, 13-16


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Fifth Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Isaias 58, 7-10

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang ipinasasabi ng Panginoon:

“Ang mga nagugutom ay inyong pakanin,
patuluyin sa inyong tahanan ang walang tirahan.
Yaong mga tao
na halos hubad na ay inyong paramtan,
ang iyong pagtulong
sa mga kasama ay huwag tatalikdan.
At kung magkagayon,
matutulad kayo sa bukang-liwayway.
Hindi maglalao’t
gagaling ang inyong sugat sa katawan,
ako’y laging sasainyo,
ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar.
Sa araw na iyon,
diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo,
pag kayo’y tumawag,
Ako’y tutugon agad.
Kung titigilan ninyo
ang pang-aalipin at pagsuway sa akin,
at ang masamang salita’y iiwasan,
kung ang nagugutom
ay pakakanin ninyo at tutulungan,
ang kadilimang bumabalot sa inyo
ay magiging tila liwanag sa katanghalian.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 111, 4-5. 6-7. 8a at 9

Sa dilim ay may liwanag
sa tao na nahahabag.

o kaya: Aleluya.

Ang taong matuwid, may bait at habag,
kahit sa madilim taglay ay liwanag.
Ang mapagpautang nagiging mapalad,
kung sa hanapbuhay siya’y laging tapat.

Sa dilim ay may liwanag
sa tao na nahahabag.

Hindi mabibigo ang taong matuwid,
di malilimutan kahit isang saglit.
Anumang balita’y hindi siya takot,
matatag ang puso’t may tiwala sa Diyos.

Sa dilim ay may liwanag
sa tao na nahahabag.

Wala siyang takot hindi nangangamba,
alam na babagsak ang kaaway niya.
Mabait na lubha, lalo sa mahirap,
ang pagiging mat’wid ay di nagwawakas,
buong karangalan siyang itataas.

Sa dilim ay may liwanag
sa tao na nahahabag.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 2, 1-5

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, nang ako’y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasiya kong wala akong ipangangaral sa inyo kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko’y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya’t hindi na karunungan ng tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos nababatay ang inyong pananalig kay Kristo.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 8, 12

Aleluya! Aleluya!
Sinabi ni Hesukristo:
“Ako ay ilaw ng mundo
at buhay ng alagad ko.”
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 13-16

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Kayo’y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan kaya’t itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao.

“Kayo’y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at papurihan ang inyong Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 8, 2020 at 4:49 pm

Sa Ebanghelyo (Mateo 5:13-16), hinihikayat tayo ng Panginoong Hesus na maging asin ng mundo at ilaw ng salibutan. Ang dalawang imahen ng asin at ilaw ay mahalaga sa buhay pangKristiyano sapagkat ang asin ay sumisimbolo sa pagbibigay-lasa sa mga pagkain, at ang ilaw naman ay sumisimbolo sa pagliliwanag nito. Ang asin na nagpapalasa ng pagkain ay tanda sa atin na kailangan magbigay kulay ang tamis nito sa paggawa ng makabuluhang bagay tungo sa ating kapwa at pati na rin sa Diyos. Ang ilaw na lumiliwanag sa kadiliman ay hudyat sa atin na kailangang magningning si Kristo sa atin upang siyang maging dahilan ng ating mga mabubuting gawain sa ikaluluwalhati ng Ama, at hindi lang pagpapakitang-tao. Kaya nga sa Unang Pagbasa (1 Hari 17:7-16), narinig natin kung paanong tinanggap ng biyuda ng taga-Zarepat sa kanyang bahay si Propetang Elias. Bagamat siya ay isang balo na hindi inaasan daw ng mga tao na matulungan, siya pa mismo ang nagpakain kay Elias nang may katapatan sa Panginoong Diyos. Kaya nga hindi mauubos ang harina sa loob ng lalagyan gaya ng ipinangako ng propeta na galing mula sa Diyos. Kaya nawa’y isabuhay natin ang diwa ng pagiging tunay na Kristiyano na ay natutunghayan sa palaging sumusunod sa kalooban ng Diyos. At ang hamon sa atin sa pagsasadiwa ng kalayaan ay galing mismo kay Hesus, na maging asin ng mundo at ilaw ng sanlibutan.

Reply

SAINTSPOT February 5, 2023 at 5:27 am

Please Share and Subscribe our Daily Gospel Reflection.
“SAINTSPOT” on Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=GXRKvJub5NI

“Kayo ang ilaw ng sanlibutan”.

Isa sa mga pangunahing misyon na natanggap nating lahat sa buhay ay ang pahintulutan ang liwanag ng biyaya ng Diyos na “sumikat sa harap ng iba.” Ang resulta ng pagtupad sa misyong ito ay makikita ng iba ang ating mabubuting gawa na kinasihan ng Diyos, at luluwalhatiin nila ang Ama sa Langit. Kaya, ang iyong misyon ng pagpapasikat ng liwanag ni Kristo para sa iba ay nagreresulta sa pagpupuri at pagluwalhati sa Diyos.

Kapag ginagampanan natin nang wasto ang ating tungkulin bilang liwanag ng mundo, ay magniningning ang Liwanag ni Kristo, ito’y magbibigay-inspirasyon sa iba at luluwalhatiin nila ang Diyos. Pag nangyari iyon, tayo ay nakikibahagi sa kaluwalhatian ng Diyos.

Ang kanilang “pasasalamat” ay isang gawa ng pagluwalhati sa Diyos kapag nauunawaan nila na ikaw ay kumilos dahil sa pag-ibig sa Diyos. . Ang Diyos ay napupuri kapag tayo, ay nagbibigay at tumatanggap ng pagmamahal at pagpaparangal sa isa’t isa dahil sa ating pananampalataya.

Pagnilayan, ngayon, ang dalawang bagay. Una, tinawag ka ng Diyos upang ibahagi ang Kanyang liwanag. Sa iyong buhay ba, sino ang nangangailangan ng isang pagmamahal, pang-unawa, awa, kapatawaran o habag? Italaga ang iyong sarili na maging liwanag ng Diyos para sa kanila sa kanilang kadiliman. Ikalawa, paano ka tumutugon kapag nakikita nila ang liwanag ng Diyos at ikaw ay pinasasalamatan? Sana ang iyong tugon ay isa sa isang pasasalamat na hindi lamang nagbabalik ng pagmamahal sa kapwa kundi niluluwalhati din ang Diyos sa pamamagitan ng iyong pasasalamat.

Panginoon, Ikaw ang tunay na Liwanag Na nag-aalis ng bawat kadiliman sa buhay. Ikaw ang Liwanag ng aking buhay at nagniningning nang maliwanag para makita ng lahat. Tulungan mo akong makita ang Iyong liwanag habang ito ay sumisikat sa iba at luwalhatiin Ka para sa kaloob na iyon. At tulungan mo akong maging instrumento ng Iyong liwanag sa mga taong higit na nangangailangan nito. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: