Sabado, Pebrero 4, 2023

February 4, 2023

Sabado ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Hebreo 13, 15-17. 20-21
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos,
hindi ako magdarahop.

Marcos 6, 30-34


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Fourth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
Hebreo 13, 15-17. 20-21

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus – pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos.

Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila’y may pananagutang magbantay sa inyo, at magbibigay-sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila’y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila’y mahahapis, at hindi ito makabubuti sa inyo.

Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging Dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Nawa’y ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman! Amen.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos,
hindi ako magdarahop.

Panginoo’y aking Pastol, hindi ako magkukulang.
Ako’y pinahihimlay sa mainam na pastulan,
at inaakay niya ako sa tahimik na batisan,
binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan.

Pastol ko’y Panginoong D’yos,
hindi ako magdarahop.

At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan
sa matuwid na landasi’y doon ako inaakay.
Kahit na ang daang iyo’y tumatahak sa karimlan,
hindi ako matatakot pagkat ika’y kaagapay;
ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang.

Pastol ko’y Panginoong D’yos,
hindi ako magdarahop.

Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang,
ito’y iyong ginagawang nakikita ng kaaway;
nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan
at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw.

Pastol ko’y Panginoong D’yos,
hindi ako magdarahop.

Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan,
sasaaki’t tataglayin habang ako’y nabubuhay;
doon ako sa templo mo lalagi at mananahan.

Pastol ko’y Panginoong D’yos,
hindi ako magdarahop.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan,
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 6, 30-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, bumalik kay Hesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, anupat hindi na makuhang kumain ni Hesus at ng kanyang mga alagad. Kaya’t sinabi niya sa mga ito, “Magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo nang kaunti.” Umalis silang lulan ng bangka, at nagpunta nga sa isang ilang na dako.

Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya’t mula sa lahat ng bayan, ang mga tao’y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan nina Hesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Hesus, nakita niya ang napakaraming tao; nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila’y tinuruan niya ng maraming bagay.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 5, 2021 at 11:38 pm

PAGNINILAY: Sa bawat misyon ng bawat Kristiyano, may kakayahang tugunan ng isang tao ang tawag ng Panginoon upang ipahayag ang Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Ang ating Ebanghelyo ay nagsisilbing paalala kung paano tayo magiging matapat sa ating misyon. Pagkatapos nilang tuparin ang misyon ng pagpapakilala sa tao tungkol sa Paghahari ng Diyos (ang Ebanghelyo noong nakaraang Linggo), nakabalik ang 12 Apostol kay Hesus at ibinalita ang kanilang mga ginawa sa mga nayon at bayan ng Israel. Pagkatapos ay inutusan sila ni Hesus na magpahinga at pumunta sa isang ilang. Kaya’t namasdan sila ng napakaraming tao sa bangkang papunta sa lugar na iyan, at sinundan nila si Hesus at ang 12 Apostol.

Makikita natin dito yung maawaing pagtingin ng Panginoon sa napakaraming tao na tila para silang mga tupa na walang pastol. At sila’y kanyang tinuruan at gumawa rin ng mga kababalaghan. Ang mahalagang pagtuunan ng pansin ay ang tungkulin ng isang taong may misyon. Kaya tayo’y tinawag ng Diyos na bilang kanyang kawan na nakikinig sa tinig ng kanyang Anak, tayo’y maging mga pastol upang tugunan ang mga pisikal at espirituwal na pangangailangan ng mga tao.

Katulad ni Hesus, nawa’y mahabag tayo at magmalasakit na ipahayag ang Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos na dulot ay pagmamahal, kagalakan, at kapayapaan. Sa huli, huwag nating kalimutan ang “ilang” na kung saan pahalagahan natin ang buhay-panalangin upang idulog natin sa Panginoon na sa kabila ng lahat na nangyayari at mangyayari, matutupad pa rin natin ang kanyang dakilang kalooban.

Reply

SAINTSPOT February 4, 2023 at 6:05 am

PLEASE SHARE AND SUBSCRIBE:
https://youtube.com/watch?v=p_X2TZy56IE&si=EnSIkaIECMiOmarE

“Magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo nang kaunti.” Marcos 6:34

nang marinig ng mga tao na paparating si Hesus, nagmamadali silang naglakad patungo sa lugar na tinatahak ng kanilang bangka at “nahabag ang kaniyang puso,”

Sa ating buhay, may mga pagkakataon na gusto din nating magpahinga sa kabisihan natin sa trabaho o sa pamilya. Ngunit Dahil sa mga alalahanin sa pamilya, ay naisasantabi natin ang pagnanais na mapag-isa. Ngunit kay Hesus, pinahintulutan niyang siya’y MAGAMBALA sa kanyang pagpapahinga dahil nakita niya ang pangangailangan ng tao.

At ito ang paalala ng Diyos ngayon na anumang bokasyon meron tayo, ang misyon natin ay laging bukas-palad sa ating oras at lakas para sa pagkawang-gawa. At kapag ang tunay na pag-ibig sa kapwa ay hinihingi sa atin, laging nandiyan ang Diyos kasama natin na nagbibigay ng biyaya upang maging daluyan tayo ng pag-ibig niya. At gagamitin tayo para sa pagbabago ng iba.

Pagnilayan ngayon, kung may mga pangangailangan sa iyong paligid. Mayroon bang mga tao na nangangailan ng iyong oras at lubos na atensyon ngayon? Baka kailangang huwag ituloy ang iyong plano dahil mas mahalaga ang pangangailangan ng iba? Huwag mag-atubiling ibigay ang iyong sarili at panahon dahil kadalasa’y dito ka nakakapagpahinga at nakakakuha ng tunay na sigla at galak.

Aking mapagbigay na Panginoon, ibinigay mo ang iyong sarili nang walang pag-iimbot o kondisyon. Ang mga tao ay lumapit sa Iyo sa kanilang pangangailangan, at hindi Ka nag-atubiling paglingkuran sila dahil sa pagmamahal mo. Bigyan mo ako ng pusong katulad ng Iyong kabutihang-loob at tulungan mo akong laging magsabi ng “Oo” sa pagkawang-gawa kung saan ako ay tinatawag. Nawa’y matuto akong makahanap ng totoong kagalakan sa paglilingkod, lalo na sa mga hindi planado at hindi inaasahang pangyayari sa buhay. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

LEGS February 4, 2023 at 6:12 am

Marami sa ating ang nangangailangan ng pastol. Bagamat tayo rin ay mga tupa na dapat inaalagaan sumunod lang kay Kristo. Mas marami pa ang mas nagangailangan. Patuloy lang tayo maglingkod sa ating kapwa. Ipakilala si Hesus sa ating mga gawa at wika. Huwag panghinaan ng loob mahal tayo ng Diyos. Maraming pagsubok malalampasan natin ito. Huwag bibitaw sa kapangyarihan ng Espiritung ipinagkaloob sa atin noong binyag at kumpli.

Reply

Rowena Tonogbanua February 4, 2023 at 7:15 am

Mahalagang bagay talaga Ang bigyan Ang ating sarili Ng Oras sa pagpapahinga Lalo na kung ito ay kalakip Ng pagdarasal, pagbasa Ng Banal na Biblia, at pakikipag usap sa Diyos araw araw. At Ang pagtulong sa kapwa ay talagang nakakapagdulot Ng saya sa ating kalooban. Maging daluyan Ng biyaya Ng Diyos ay Isang malaking biyaya at ito ay kinalulugdan Ng ating Panginoon.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: