Biyernes, Pebrero 3, 2023

February 3, 2023

Biyernes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Blas, obispo at martir
o kaya Paggunita kay San Anscar, obispo

Hebreo 13, 1-8
Salmo 26, 1. 3. 5. 8b-9abk

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

Marcos 6, 14-29


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Fourth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Blaise, Bishop and Martyr (Red)
or Optional Memorial of St. Ansgar, Bishop (White)

UNANG PAGBASA
Hebreo 13, 1-8

Pagbasa mula sa sulat sa Mga Hebreo

Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito, at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo, na parang kayo’y nakabilanggo ring kasama nila. Gayun din ang mga pinagmamalupitan, sapagkat maaaring kayo ma’y dumanas din ng gayun.

Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa, at maging tapat sa isa’t isa ang mag-asawa. Sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya.

Huwag kayong magmukhang salapi; masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi kita iiwan ni pababayaan man.” Walang pag-agam-agam na masasabi natin,
“Ang Panginoon ang tumutulong sa akin,
Hindi ako matatakot,
Ano ang magagawa sa akin ng tao?”

Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo, na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay, at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Hesukristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 1. 3. 5. 8b-9abk

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

Tanglaw ko’y ang Poon, aking kaligtasan,
kaya walang takot ako kaninuman;
sa mga panganib kanyang iingatan,
kaya naman ako’y walang agam-agam.

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

Kahit salakayin ako ng kaaway,
magtitiwala rin ako sa Maykapal.

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

Iingatan ako kapag may bagabag,
sa banal na templo’y iingatang ligtas;
itataas niya sa batong matatag.

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

Ang paanyaya mo’y, “Lumapit sa akin,”
Huwag kang magkukubli’t kita’y hahanapin!
H’wag kang magagalit, huwag mong itatakwil
akong katulong mo at iyong alipin.

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

ALELUYA
Lucas 8, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang Salitang mula sa Diyos
kapag isinasaloob
ay mamumunga nang lubos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 6, 14-29

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Hesus, sapagkat bantog na bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, “Siya’y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala.” May nagsasabi naman, “Siya’y si Elias.” “Siya’y propeta, katulad ng mga propeta noong una,” anang iba pa.

Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, “Muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko.” Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaing ito’y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, “Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid.” Kaya’t si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito’y taong matuwid at banal, kaya’t ipinagsasanggalang niya. Gustung-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito.

Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya’t sinabi ng hari sa dalaga, “Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo.” At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, “Ano ang hihilingin ko?” “Ang ulo ni Juan Bautista,” sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. “Ang ibig ko po’y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista,” sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan, at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Melba G. De Asis February 8, 2019 at 5:20 am

Sa gospel ngahon bagsmat s Herodes ay humahsnga kay Juzn ay nagawa niyangbpapugutan ito ng ulo dahil lamang sa nasabi niya sa anak na babae ni Herodias na kahit anuman ang hilingin nito ay papaunlakan niya. At pinapugutan nga niya ng ulo si Jyan. May kasabihan na ang utos ng hari ay hindi mababali at ganito nga ang nangyari na kahit siya ay himahanga kay Juan ay pinapugatan pa niya ito ng ulo.

Ang Panginoong Diyos ay may mga pangako sa atin at ito ay kanyang tutupdin kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Maraming turo ang Panginoon na kung ating isasabuhay ay hindi tayo mahihiwalay sa Kanya. Ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa ay bagay na ikinalulugod ng Panginoon, at sa panahon ng pangangailangan ay hindi niya tayo pababayan. Amen

Reply

Reynald Perez February 4, 2021 at 3:08 pm

Pagninilay: Ang katarungan ng Panginoon ay hindi tulad ng katarungan ng isang karaniwang tao. Ganun rin ang kanyang katapatan. Alam niya ang kilos at galaw ng bawat isa. Siya ang nagbibigay ng sapat na kalooban sa kanyang pinagpala.

Sa ating Unang Pagbasa (Hebreo 13:1-8), ipinaalala ng manunulat na dapat tayo’y magmahalan bilang magkapatid, at palaging makipagkasundo. Kahit anumang relasyon natin sa buhay bilang magkapamilya, magkapatid, mag-asawa, magkaibigan, o kaya magkakilala lang, lahat tayo ay tinatawag na isabuhay ang diwa ng pagmamahal ng Diyos sa isa’t isa. Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ay nagpapatunay ng kanyang walang hanggang paghahari.

Sa ating Ebanghelyo (Marcos 6:14-29), narinig natin kung paanong pinatay ang pinsan ng ating Panginoong Hesukristo, si San Juan Bautista, sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Kung naalala natin, si San Juan Bautista ay hinirang ng Panginoong Diyos na maghanda ng matuwid na daan para sa Pagdating ng Mesiyas, ang Tagapagligtas ng mundo. Kaya sa Ilog Jordan, bininyagan niya ang lahat ng mga tao, at ipinangaral ang pagpapahalaga ng paglikas mula sa kasalanan at pagkakaroon ng panibagong buhay. At sa nakatakdang araw na iyon, dumating si Hesus sa ilog para binyagan siya ng kanyang pinsan, bilang pagtupad sa kalooban ng Ama. At dito rin bumaba ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng isang kalapati, at ibinunyag ng Diyos na siya ang ikinalulugod na Anak. Matapos ang ilang araw, hinuli ng mga kawal ni Haring Herodes Antipas si Juan, at dinakip sa kulungan ng palasyo. Ito ay hiniling ng kanyang ikalawang asawa, na si Reynang Herodias, dahil pinagsabihan silang dalawa ni Juan ang kanilang pakikiapid sa isa’t isa. Bagaman namangha ang hari sa pagtuturo niya tungkol kay Kristo, gusto naman ng reyna na hamakin siya. Kaya sa araw ng kaarawan ni Herodes, nagtanghal ng sayaw ang anak ni Herodias, na si Salome. Pagkatapos, ipinagkaloob ng hari sa kanya na ihiling kung anong gusto niyang matupad. Dahil sa kautusan ng ina, hiniling niya ang ulo ni San Juan Bautista sa isang pinggan. Bagaman nalungkot si Herodes sa narinig, hindi niya pwedeng suwayin ang kanyang pangako. Kaya iniutos niya ang isang bantay na pugutan ang ulo ng Mangangaral, at pag pagkatapos, iniligay sa plato at ibinigay niya sa dalaga, at sa huli ay ibinigay sa ina. Inilibing ng mga alagad ni Juan ang katawan, at ibinalita ang mga pangyayaring ito kay Hesus.

Sa mata ng pamahalaan ni Herodes at Herodias, tingin nila kay San Juan Bautista bilang kapahamakan sa kanilang pamumuno. Ngunit sa mata ng Diyos, siya ay isang dakilang propeta na nag-alay ng kanyang buhay para sa karapatan ng katarungan. Ang Pagkamatay ng Mangagaral ay hudyat na paghahanda sa isang dakilang pangyayari sa ating kasaysayan, ang Misteryong Paskwal, o kaya ang Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pag-aalay ni Hesus, ang katarungan at katapatan ng Diyos ay naghari dahil iniligtas niya ang lahat ng mga pinagpala. At ang mga pinagpalang tinubos ay naging isang komunidad ng mga mananampalataya, na tawag din sa kanila ay mga Kristiyano.

Bilang mga Kristiyano, dapat alam natin ang katarungan at katapatan ng Diyos. Gumawa tayo ng mabuti sa ating mga kapwa, at itama ang ating mga maling kasalanan. Sa huling banda, tayo’y ihahatol batay sa ating ginawa sa lupa noong tayo pa’y nabubuhay sa daigdig. Sa ating paglakbay sa daang ito, nawa’y sundin natin ang kalooban ng Panginoon, at maging kanyang mga mabubuting tagasunod.

Reply

Gideon Torres February 5, 2021 at 7:41 am

Sa ating mabuting balita ipinapaalala sa ating lahat ang kahalagahan ng pag aasawa pinapayuhan ni San Juan Bautista si Herodes na hindi katanggap tanggap sa mata ng Diyos ang pakikiapid. Sa kasalukuyan nating kalagayan marami pa rin ang mamumuhay sa kadalanan makikiapid na parang normal lang ang mga ito,ipinapaalala sa atin ng Panginoon ang kasagraduhan ng kasal nawa ito’y magbukas sa ating mga isipan na tutulan natin ang isinusulong batas patungkol sa divorce sapagkat alam natin na ito ang syang sisira sa pundasyon ng mga pamilya, pamilyang bumubuo sa bayan ng Diyos. Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: