Sabado, Pebrero 4, 2023

February 4, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ikaapat na Linggo sa Karaniwang Panahon
Sabado

Mulat sa pangangailangang lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kalooban, lumalapit tayo sa Ama sa mapagkumbabang pananalangin.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Pastulan Mo ang iyong bayan, O Panginoon.

Ang mga namumuno sa Simbahan nawa’y panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay nawa’y “lumikas” at “mamahinga,” upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya nawa’y muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamamagitan ni Maria, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tapat na yumao nawa’y mamalagi sa tahanan ng Panginoon magpasawalang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Makapangyarihang Ama, tinawag mo kami upang iyong makasama. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong Anak sa aming paglalakbay patungo sa iyong Kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 5, 2021 at 11:38 pm

PAGNINILAY: Sa bawat misyon ng bawat Kristiyano, may kakayahang tugunan ng isang tao ang tawag ng Panginoon upang ipahayag ang Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Ang ating Ebanghelyo ay nagsisilbing paalala kung paano tayo magiging matapat sa ating misyon. Pagkatapos nilang tuparin ang misyon ng pagpapakilala sa tao tungkol sa Paghahari ng Diyos (ang Ebanghelyo noong nakaraang Linggo), nakabalik ang 12 Apostol kay Hesus at ibinalita ang kanilang mga ginawa sa mga nayon at bayan ng Israel. Pagkatapos ay inutusan sila ni Hesus na magpahinga at pumunta sa isang ilang. Kaya’t namasdan sila ng napakaraming tao sa bangkang papunta sa lugar na iyan, at sinundan nila si Hesus at ang 12 Apostol.

Makikita natin dito yung maawaing pagtingin ng Panginoon sa napakaraming tao na tila para silang mga tupa na walang pastol. At sila’y kanyang tinuruan at gumawa rin ng mga kababalaghan. Ang mahalagang pagtuunan ng pansin ay ang tungkulin ng isang taong may misyon. Kaya tayo’y tinawag ng Diyos na bilang kanyang kawan na nakikinig sa tinig ng kanyang Anak, tayo’y maging mga pastol upang tugunan ang mga pisikal at espirituwal na pangangailangan ng mga tao.

Katulad ni Hesus, nawa’y mahabag tayo at magmalasakit na ipahayag ang Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos na dulot ay pagmamahal, kagalakan, at kapayapaan. Sa huli, huwag nating kalimutan ang “ilang” na kung saan pahalagahan natin ang buhay-panalangin upang idulog natin sa Panginoon na sa kabila ng lahat na nangyayari at mangyayari, matutupad pa rin natin ang kanyang dakilang kalooban.

Reply

SAINTSPOT February 4, 2023 at 6:05 am

PLEASE SHARE AND SUBSCRIBE:
https://youtube.com/watch?v=p_X2TZy56IE&si=EnSIkaIECMiOmarE

“Magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo nang kaunti.” Marcos 6:34

nang marinig ng mga tao na paparating si Hesus, nagmamadali silang naglakad patungo sa lugar na tinatahak ng kanilang bangka at “nahabag ang kaniyang puso,”

Sa ating buhay, may mga pagkakataon na gusto din nating magpahinga sa kabisihan natin sa trabaho o sa pamilya. Ngunit Dahil sa mga alalahanin sa pamilya, ay naisasantabi natin ang pagnanais na mapag-isa. Ngunit kay Hesus, pinahintulutan niyang siya’y MAGAMBALA sa kanyang pagpapahinga dahil nakita niya ang pangangailangan ng tao.

At ito ang paalala ng Diyos ngayon na anumang bokasyon meron tayo, ang misyon natin ay laging bukas-palad sa ating oras at lakas para sa pagkawang-gawa. At kapag ang tunay na pag-ibig sa kapwa ay hinihingi sa atin, laging nandiyan ang Diyos kasama natin na nagbibigay ng biyaya upang maging daluyan tayo ng pag-ibig niya. At gagamitin tayo para sa pagbabago ng iba.

Pagnilayan ngayon, kung may mga pangangailangan sa iyong paligid. Mayroon bang mga tao na nangangailan ng iyong oras at lubos na atensyon ngayon? Baka kailangang huwag ituloy ang iyong plano dahil mas mahalaga ang pangangailangan ng iba? Huwag mag-atubiling ibigay ang iyong sarili at panahon dahil kadalasa’y dito ka nakakapagpahinga at nakakakuha ng tunay na sigla at galak.

Aking mapagbigay na Panginoon, ibinigay mo ang iyong sarili nang walang pag-iimbot o kondisyon. Ang mga tao ay lumapit sa Iyo sa kanilang pangangailangan, at hindi Ka nag-atubiling paglingkuran sila dahil sa pagmamahal mo. Bigyan mo ako ng pusong katulad ng Iyong kabutihang-loob at tulungan mo akong laging magsabi ng “Oo” sa pagkawang-gawa kung saan ako ay tinatawag. Nawa’y matuto akong makahanap ng totoong kagalakan sa paglilingkod, lalo na sa mga hindi planado at hindi inaasahang pangyayari sa buhay. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

LEGS February 4, 2023 at 6:12 am

Marami sa ating ang nangangailangan ng pastol. Bagamat tayo rin ay mga tupa na dapat inaalagaan sumunod lang kay Kristo. Mas marami pa ang mas nagangailangan. Patuloy lang tayo maglingkod sa ating kapwa. Ipakilala si Hesus sa ating mga gawa at wika. Huwag panghinaan ng loob mahal tayo ng Diyos. Maraming pagsubok malalampasan natin ito. Huwag bibitaw sa kapangyarihan ng Espiritung ipinagkaloob sa atin noong binyag at kumpli.

Reply

Rowena Tonogbanua February 4, 2023 at 7:15 am

Mahalagang bagay talaga Ang bigyan Ang ating sarili Ng Oras sa pagpapahinga Lalo na kung ito ay kalakip Ng pagdarasal, pagbasa Ng Banal na Biblia, at pakikipag usap sa Diyos araw araw. At Ang pagtulong sa kapwa ay talagang nakakapagdulot Ng saya sa ating kalooban. Maging daluyan Ng biyaya Ng Diyos ay Isang malaking biyaya at ito ay kinalulugdan Ng ating Panginoon.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: